Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Dylągowa Dynowska

Kod obszaru:

pltmp523

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

3313,2 ha

Status formalny:
Obszar proponowany przez organizacje pozarządowe w ramach Shadow List

Opis przyrodniczy:

Ostoja obejmuje miejsce występowania populacji Callimorpha quadripunctaria - Krasopani hera i Cucujus cinnaberinus - Zgniotek cynobrowy. Bombina variegata - Kumak górski i Trturus montadoni - Traszka karpacka na Pogórzu Dynowskim.

Dane zaktualizowano w 2009 roku.

Opis turystyczny:

Obszar jest stosunkowo łatwo dostępny samochodem. Można tam dojechać drogą Sanok – Dynów, za Dynowem skręcając na Przemyśl, po drodze wybierając lokalne drogi aby dotrzeć do wybranego fragmentu ostoi.
O atrakcyjności ostoi stanowią jego walory przyrodnicze, umożliwiając rozwój ekoturystyki, w tym: wszelkich form biernego i czynnego wypoczynku związanych z atrakcjami lasu (zbiór płodów runa leśnego).
Turystyka kwalifikowana: piesza górska, konna, narciarstwo, rowerowa. Trasa rowerowa „Darz Bór" rozpoczyna się w Dylągowej. Jest to bardzo malownicza wioska, położona najwyżej na Pogórzu Dynowskim.
Turystyka krajoznawcza: we wsi Dąbrówka Starzeńska można zwiedzić ruiny zamku Starzeńskich, który ponoć miała ufundować królowa Bona dla wojewody Firleja. Zamek powstał w drugiej połowie XVI wieku. Legenda głosi, że zamek posiada połączenie z Dynowem tunelem pod dnem Sanu. Na wschód od ruin zamku jest park pełen starych drzew, głównie lip, dębów, morw, kasztanowców, grabów. Rośnie tu sosna wejmutka. Pośrodku parku stoi neoromańska kaplica wzniesiona pod koniec XIX wieku, staraniem Julii Starzeńskiej oraz przebudowany grobowiec Starzeńskich. Pierwotnie na miejscu kaplicy był grób kasztelana przemyskiego, Wapowskiego, zamordowanego przez Samuela Zborowskiego. We wsi zachowało się wiele zabytkowych domów o budowie przysłupowej.
Walory turystyczne obszaru podnoszą imprezy organizowane dorocznie np. w czasie wakacji na stacji kolejki wąskotorowej w Dynowie odbywa się festiwal Pogórze Ekspress.
Turyści korzystają z usług gospodarstw agroturystycznych zrzeszonych w Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, www.pogorzedynowskie.pl.

Zagrożenia:

niewłaściwa gospodarka leśna,
zanieczyszczenia.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego - park krajobrazowy

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion - płaty bogate florystycznie) *
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)
• żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion)
• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• lasy łęgowe i nadrzeczne zarośla wierzbowe

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• bóbr europejski - ssak
• kumak górski - płaz
• traszka karpacka - płaz
• czerwończyk nieparek - bezkręgowiec
• zgniotek cynobrowy - bezkręgowiec
• zatoczek łamliwy - bezkręgowiec
• krasopani hera * - bezkręgowiec

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie ul. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów tel. (17) 785 00 44 fax (17) 852 11 09 e-mail: sekretariat.rzeszow@rdos.gov.pl, http://rzeszow.rdos.gov.pl/
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie e-mail: rdlp@krosno.lasy.gov.pl, www: www.krosno.lasy.gov.pl
Nadleśnictwo Dynów 36-065 Dynów, Jaklów 2 tel. 0-16 652-12-29
Zarząd Zespołu Parków Krajobrazowych Przemyśl, ul. Wybrzeże Ojca Świętego Jana Pawła II 24
Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna ul. Szopena 51/302, 35-959 Rzeszów www.podkarpackie-turystyka.pl, www.podkarpackie.travel.pl
Lokalna Organizacja Turystyczna "Wrota Karpat Wschodnich" Leszczawa Dolna 16, 37-740 Bircza www.wrotakarpat.com

Jednostki administracyjne:

• Bircza (przemyski, woj. podkarpackie)
• Dubiecko (przemyski, woj. podkarpackie)
• Dynów m. (rzeszowski, woj. podkarpackie)
• Nozdrzec (brzozowski, woj. podkarpackie)