Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Dąbrowa koło Zaklikowa

Kod obszaru:

PLH180019

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

5 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Ostoja obejmuje porośnięte lasem wapienne wzgórze (zwane Kamienną Górą) znajdujące się w strefie krawędziowej pomiędzy Wyżyną Lubelską (Wzniesienia Urzędowskie) i Kotliną Sandomierską. Występuje tu dąbrowa świetlista, grąd subkontynentalny i leśne zbiorowiska zastępcze z sosną oraz brzozą. Dąbrowa świetlista posiada dobrze zachowaną florę, w tym szereg rzadkich i chronionych gatunków roślin. Grąd subkontynentalny powstał w wyniku grądowienia dąbrowy świetlistej, na co wskazuje występowanie światłolubnych gatunków roślin w obrębie luk w drzewostanie. Na szczycie wzgórza, na wapiennej skale występuje siedlisko - szczelinowe zarośla paproci. Obszar otoczony jest przez pola uprawne i siedliska rolnicze.
W ostoi występuje jedną z 6 najliczniejszych w Polsce (kilkadziesiąt osobników) populacji dzwonecznika wonnego.

Dane zaktualizowano w 2009 roku.

Opis turystyczny:

Obszar znajduje się we wsi Dąbrowa (gmina Zaklików, powiat stalowowolski). Dojazd drogą ze Stalowej Woli, na północ, do miejscowości Dąbrowa Rzeczycka, gdzie trzeba skręcić w prawo, na północ i po 14 km dojeżdżamy do Zaklikowa.
O atrakcyjności ostoi stanowią walory przyrodnicze umożliwiając uprawianie ekoturystyki.
Możliwe jest uprawianie różnych form turystyki aktywnej: turystyki pieszej i konnej, turystyki motorowej,i biernej, w tym: wszelkich form związanych z atrakcjami lasu jak zbieranie płodów runa.
Turystyka krajoznawcza: w Zaklikowie zachowały się ruiny rycerskiego zamku, zbudowanego przez rodzinę Zaklików prawdopodobnie na początku XV wieku. W XVIII wieku zamek uległ ruinie. Do dziś zachowały się fragmenty fundamentów – http://miks.ar.wroc.pl/zamki/zamki.htm.
Turyści mogą korzystać z usług gospodarstw agroturystycznych.

Zagrożenia:

Do najpoważniejszych zagrożeń należy zaliczyć:

  • sukcesja dąbrowy świetlistej w kierunku grądu subkontynentalnego.
  • Gospodarka leśna – protegowanie świerka, sosny oraz buka i usuwanie podszytu
  • zmniejszenie wewnątrzpopulacyjnej różnorodności genetycznej,
  • zrywanie kwiatostanów dzwonecznika
  • zaśmiecanie
  • penetracja turystyczna
  • wydobywanie wapienia.

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis
• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• ciepłolubne dąbrowy (Quercetalia pubescenti-petraeae) *

Ważne dla Europy gatunki roślin
(z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• dzwonecznik wonny

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie ul. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów tel. (17) 785 00 44 fax (17) 852 11 09 e-mail: sekretariat.rzeszow@rdos.gov.pl, http://rzeszow.rdos.gov.pl/
  • Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody "Salamandra" http://www.salamandra.org.pl/
  • Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna ul. Szopena 51/302, 35-959 Rzeszów www.podkarpackie-turystyka.pl, www.podkarpackie.travel.pl

Jednostki administracyjne:

• Zaklików (stalowowolski, woj. podkarpackie)