Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Storczykowe Buczyny w Szypowicach

Kod obszaru:

pltmp484

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

534,9 ha

Status formalny:
Obszar proponowany przez organizacje pozarządowe w ramach Shadow List

Opis przyrodniczy:

Obszar obejmuje różne typy zbiorowisk leśnych, w tym buczyny z cennymi siedliskami, wymienionymi w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej.

Dane zaktualizowano w 2009 roku.

Opis turystyczny:

Obszar jest stosunkowo łatwo dostępny samochodem. Można tam dojechać drogą Zawiercie – Szczekociny, 10 km z Zawiercia na północny wschód do miejscowości Siamoszyce, gdzie trzeba skręcić na wschód drogą lokalną do miejscowości Szypowice.
W okolicy warto zwiedzić również wysokiej klasy zabytki kultury w Zamek Bonerów z 1530 roku w Ogrodzieńcu, pałac z XVIII w. w Pilicy.
Turyści mogą korzystać z wielu różnorodnych propozycji noclegów: w hotelach (Zawiercie, Kroczyce), gospodarstwach agroturystycznych, ośrodkach wczasowych i pensjonatach.

Zagrożenia:

Do głównych zagrożeń obszaru należą: niewłaściwa gospodarka leśna.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Park Krajobrazowy Orlich Gniazd - park krajobrazowy

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)
• żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion)
• ciepłolubne buczyny storczykowe (Cephalanthero-Fagenion)
• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)

Ważne dla Europy gatunki roślin
(z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• obuwik pospolity

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska http://katowice.rdos.gov.pl/
Zespół PK woj. Śląskiego http://www.zpk.com.pl/index1.php?ntabela=ogniazd

Jednostki administracyjne:

• Kroczyce (zawierciański, woj. śląskie)