Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Przyłęk nad Białą Głuchołaską

Kod obszaru:

PLH160016

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

166 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar obejmuje naturalny, podgórski odcinek doliny, lokalnie roztokowej rzeki Białej Głuchołaskiej, z fragmentem wysoczyzny polodowcowej. Na tarasach występują mady, a w lokalnych obniżeniach namuły. Obszar w 96% porastają lasy: bardzo dobrze zachowane łęgi i grądy. W województwie opolskim przebiega granica między subkontynentalną a środkowoeuropejską odmianą grądów. W dolinie występują łozowiska. Tereny rolne zajmują 4%.
Obszar jest ostoją wydry.

Dane zaktualizowano w 2009 roku.

Opis turystyczny:

Ostoja leży między Górami Opawskimi, a niziną Ziemi Nyskiej. Obszar jest łatwo dostępny samochodem i koleją. Można tam dojechać drogą Nysa – Głuchołazy do miejscowości Przyłęk lub pociągiem do stacji Przyłęk.
O atrakcyjności ostoi stanowią walory przyrodnicze, umożliwiając rozwój ekoturystyki, w tym: wszelkich form biernego i czynnego wypoczynku związanych z atrakcjami lasu (zbiór płodów runa leśnego).
Turystyka krajoznawcza: Region ten dysponuje zróżnicowanymi atrakcjami turystycznymi: wysokiej klasy zabytki kultury można zwiedzać w Nysie (kościół z XV w, fortyfikacje) i Głuchołazach (kościół z XIII w.)
Turyści korzystają z bazy hotelowej w Nysie, ośrodków w Głuchołazach oraz usług gospodarstw agroturystycznych.

Zagrożenia:

Do najpoważniejszych zagrożeń należą:

  • pozyskanie drewna i przebudowa drzewostanów,
  • regulacja naturalnego koryta rzecznego,
  • przeciwdziałanie naturalnej sukcesji zbiorowisk łęgowych w najbliższym sąsiedztwie koryta rzeki,
  • inwazja obcych gatunków roślin.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Przyłęk (1952 r, 0.8 ha) - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *
• łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• zimorodek - ptak
• dzięcioł czarny - ptak
• dzięcioł średni - ptak
• muchołówka białoszyja - ptak
• wydra - ssak

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu ul. 1-go Maja 6, 45-068 Opole tel. (77) 447 23 20, fax (77) 44-72-335 e-mail: RDOS.opole@rdos.gov.pl, http://opole.rdos.gov.pl/
  • Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna ul. Żeromskiego 3, 45-053 Opole www.orot.pl
  • Namysłowska Lokalna Organizacja Turystyczna Pl. Wolności 12a 46-100 Namysłów www.namyslow.pl
  • Nadleśnictwo Prudnik
  • RZGW Wrocław
  • Stowarzyszenie na rzecz Ochrony Stobrawskiego Parku Krajobrazowego, Opole

Jednostki administracyjne:

• Nysa (nyski, woj. opolskie)