Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Opolska Dolina Nysy Kłodzkiej

Kod obszaru:

PLH160014

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

1439,6 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar obejmuje trzy fragmenty naturalnej, zalewowej doliny podgórskiej rzeki - Nysy Kłodzkiej, ze starorzeczami oraz fragmentami tarasów nadzalewowych. Tarasy pokryte są madami rzecznymi. W lasach liściastych, zajmujących 86% powierzchni przeważa dobrze wykształcony grąd środkowoeuropejski. Duża część z nich to przeszło 150-letnie drzewostany. Wzdłuż koryta zachowały się również płaty bardzo dobrze wykształconych łęgów. Lasy mieszane i tereny rolne zajmują po 7% obszaru.

Dane zaktualizowano w 2009 roku.

Opis turystyczny:

Proponowany obszar rozciąga się wzdłuż Nysy Kłodzkiej od okolic Michałowa do Ptakowic oraz obejmuje izolowane fragmenty koło Żelazna i koło Ptakowic.
Obszar jest stosunkowo łatwo dostępny samochodem. Można tam dojechać drogą Lewin Brzeski – Oborki.
Ekoturystyka: O atrakcyjności ostoi stanowią walory przyrodnicze, umożliwiając rozwój wszelkich form biernego i czynnego wypoczynku związanych z położeniem nadrzecznym i z atrakcjami lasu (zbiór płodów runa leśnego).
Turystyka kwalifikowana: wędkowanie, kajakarstwo, wypoczynek nad wodą. Przez Gminę Lewin Brzeski wiedzie szlak rowerowy długości 81 km.
Turystyka krajoznawcza: w sąsiedztwie ostoi warto zobaczyć: Lewin Brzeski – kościół ewangelicki z XVII w. i Kantorowice – pałac z XIX w.
Turyści korzystają z usług gospodarstw agroturystycznych.

Zagrożenia:

Do najpoważniejszych zagrożeń należą:

  • inwazja gatunków obcych, szczególnie w zbiorowiskach grądów i łęgów,
  • osuszanie łęgów i grądów oraz łąk,
  • regulacja koryta rzecznego, odwadnianie starorzeczy,
  • przekształcanie łąk w pola uprawne,
  • szkody spowodowane powodziami.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Dębina III - rezerwat leśny
• Kokorycz (2000 r, 41,30 ha) - rezerwat leśny
• Bory Niemodlińskie - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum)
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *
• łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• kania czarna - ptak
• zimorodek - ptak
• dzięcioł zielonosiwy - ptak
• dzięcioł czarny - ptak
• dzięcioł średni - ptak
• muchołówka białoszyja - ptak
• gąsiorek - ptak
• wydra - ssak

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu ul. 1-go Maja 6, 45-068 Opole tel. (77) 447 23 20, fax (77) 44-72-335 e-mail: RDOS.opole@rdos.gov.pl, http://opole.rdos.gov.pl/
  • Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna ul. Żeromskiego 3, 45-053 Opole www.orot.pl
  • RDPL Katowice, Nadleśnictwo Tułowice
  • RZGW Wrocław
  • Stowarzyszenie na rzecz Ochrony Stobrawskiego Parku Krajobrazowego, Opole

Jednostki administracyjne:

• Lewin Brzeski (brzeski (opolskie), woj. opolskie)