Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Ostoja Ińska

Kod obszaru:

PLB320008

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

87711 ha

Status formalny:
Obszar wyznaczony Rozporządzeniem Ministra Środowiska

Opis przyrodniczy:

Obszar typowy dla krajobrazu postglacjalnego Pojezierza Ińskiego. Rzeźba terenu została ukształtowana podczas stadiału pomorskiego ostatniego zlodowacenia i charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem form i wysokości względnych - można tu wyróżnić trzy zasadnicze jednostki geomorfologiczne i związane z nimi typy krajobrazu: wyniesienia moreny czołowej, sandry i wysoczyznę moreny dennej. Najwyższe wzniesienie - Głowacz osiąga 180 m n.p.m. Teren odwadniany jest przez rzekę Inę i jej dopływy, jedynie jego północna część odwadniana jest przez Regę. Cechy charakterystyczne ostoi to pofalowany teren, silnie rozczłonkowane lasy, liczne bagna i małe zbiorniki wodne. Torfowiska i jeziora zajmują ok. 9 % powierzchni, największe jest jezioro Ińskie (6 km2), o głębokości 42 m, wypełniające system krzyżujących się rynien glacjalnych. Bogatej morfologii odpowiada mozaikowe użytkowanie terenu. Lasy zajmują blisko 60 % powierzchni. Są to przeważnie świeże lasy liściaste z bukiem i dębem oraz bory mieszane. Znaczący udział mają również lasy siedlisk wilgotnych i bagiennych z olchą i jesionem oraz sosną i brzozą. Stosunkowo niewielką część ostoi pokrywają zbiorowiska łąkowe oraz siedliska wilgotne: trzcinowiska, turzycowiska, roślinność szuwarowa, roślinność torfowisk niskich i przejściowych. Pozostała część to użytki rolne.
Występuje co najmniej 29 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Rady 79/409/EWG, 7 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). W ostoi gniazduje ponad 140 gatunków ptaków.
Bardzo ważna ostoja bielika i kilku innych gatunków drapieżnych, kilku gatunków kaczek i żurawia (>1% populacji krajowej).

Dane zaktualizowano w 2009 roku.

Opis turystyczny:

W rejon ostoi można dotrzeć własnym środkiem transportu, pociągiem lub autobusem. Znajduje się tu sieć znakowanych szlaków turystycznych pieszych i rowerowych. Nad jeziorem Ińskim wybudowano też molo. Duża liczba jezior sprzyja uprawianiu turystyki wodnej. Na terenie ostoi istnieje dobrze rozbudowana sieć kwater noclegowych, ośrodków turystycznych i punktów gastronomicznych, szczególnie w rejonie Ińska i Drawska Pomorskiego.

Chociwel
Miasto gminne w zachodniej części otuliny Ińskiego Parku Krajobrazowego, o średniowiecznym rodowodzie.
Turystyka krajoznawcza: późnogotycki kościół parafialny pw. Matki Bożej Bolesnej, fragment murów obronnych

Dobrzany
Miasto gminne położone w południowo - zachodniej części otuliny Ińskiego Parku Krajobrazowego.
Turystyka krajoznawcza: kościół pod wezwaniem św. Michała Archanioła, wzniesiony w latach 1782-1784, wczesnośredniowieczne grodzisko pierścieniowate z podwójnym wałem ziemnym z IX-X w., wczesnośredniowieczne grodzisko z XI-XII w., domy ryglowe z XVII i XIX wieku, pomnik przyrody 600 letni dąb o obwodzie 600 cm i wysokości 27 m.

Drawsko Pomorskie
Agroturystyka
Turystyka krajoznawcza: kościół pw. Zmartwychwstania Pańskiego z XIV / XV i XIX wieku, pozostałości murów obronnych z XIV wieku, starostwo z 1907 - 1909, ratusz z k. XVIII wieku, dom z ok. 1800 r., magazyn soli szachulcowy z ok. 1700 r. i lat 30. XX wieku, dom z 1906 r., ul. Obrońców Westerplatte 9b, dom murowano - szachulcowy z 1. ćw. XIX wieku, ul. Świerczewskiego 21, dom szachulcowy z XVIII / XIX wieku, ul. Walki Młodych 24, kościół parafialny neoromański pw. św. Pawła z lat 1928 - 1929.
Turystyka aktywna: piesza i rowerowa (wiele oznakowanych szlaków), kajakowa (szlaki kajakowe), konna

Ińsko
Turystyka krajoznawcza: Stare Miasto z XIII wieku (wpisane do rejestru zabytków), relikty murów obronnych z 2. połowy XIV wieku przy ul. Ogrodowej, domy o konstrukcji szkieletowej pochodzące z XIX wieku, dworzec kolei wąskotorowej z przełomu XIX/XX w., będący częścią Stargardzkiej Koli Wąskotorowej
Turystyka aktywna: piesza i rowerowa (oznakowane szlaki turystyczne), konna, wodna
Turystyka bierna: wakacyjny festiwal Ińskie Lato Filmowe

Kamienny Most
Wieś w gminne Chociwel, położona na granicy Ińskiego Parku Krajobrazowego oraz otuliny.
Turystyka krajoznawcza: pomnik przyrody 300 - letnia sosna znajdująca się za cmentarzem, park dworski z aleją spacerową i wieloma potężnymi bukami oraz ciekawymi okazami dębów zwanych "halabardnikami" - jeden z nich ma obwód 5,7 m.

Łobez
W mieście znajduje się stacja kolejowa, przez którą przechodzi linia kolejowa nr 202 (trasa Stargard - Gdańsk Gł.).
Agroturystyka
Turystyka krajoznawcza: kościół farny p. w. Najświętszego Serca Pana Jezusa, zbudowany w XV w. i odbudowany w 1949 r., późny gotyk, domy mieszkalne o konstrukcji ryglowej z XVIII i XIX w., zespół rezydencjonalny pałacowy na terenie stada ogierów (Świętoborzec) z XIX w.
Turystyka aktywna: piesza, rowerowa, konna – Szlak Konny Pojezierza Drawskiego

Recz
Recz leży również na szlaku historycznym zwanym "Szlakiem cysterskim", który wyznaczają miejscowości, gdzie osiedlali się cystersi. Do tego międzynarodowego szlaku cysterskiego należą także: Bierzwnik, Pełczyce, Marianowo, Kołbacz oraz Koszalin
Turystyka krajoznawcza: fragmenty miejskich murów obronnych wykonanych z kamienia polnego, baszty i czatownie, oraz Bramę Choszczeńską, XV-wieczny kościół gotycki i kilka zabytkowych kamieniczek w rynku,
Turystuka aktywna: szlak czerwony im. Hetmana Stefana Czarnieckiego ze Stargardu Szczecińskiego do Rzecza (62 km). Szlak przechodzi przez Iński Park Krajobrazowy, najwyższe partie wzniesień moreny czołowej, wąwozy, lasy bukowo-sosnowe, następnie przez Pęzino - słowiański gród obronny z cennym zamkiem późnogotyckim, w którym w 1657 r. stacjonował Stefan Czarniecki. Dalej szlak wiedzie przez Marianowo, osadę słowiańską, w której w 1248 r. ufundowano klasztor cysterek, przez historyczne miejscowości Szadzko i Dobrzany i dochodzi do zabytkowego Recza.
Kajakarstwo – spływy rzeką Iną
Turystyka bierna: średniowieczne widowiska "Na kupieckim szlaku" - uliczne przedstawienia historyczne o losach XIII-wiecznego Recza, podczas których odbywają się m.in. pokazy umiejętności i sprawności rycerskiej, turnieje średniowiecznej piłki, tańce i zabawy plebejskie.

Zagrożenia:

Zanieczyszczenia i eutrofizacja wód; spływ nawozów z pól, rekreacja pobytowa i wzrost penetracji terenu.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Głowacz - rezerwat przyrody
• Kamienna Buczyna - rezerwat przyrody
• Wyspa Sołtyski - rezerwat przyrody
• Iński Park Krajobrazowy - park krajobrazowy
• Obszar Chronionego Krajobrazu \"D\" (Choszczno-Drawsko) - obszar chronionego krajobrazu
• Miałka - obszar chronionego krajobrazu
• Ostrowie - zespół przyrodniczo-krajobrazowy
• Jezioro Długie Ińskie - rezerwat przyrody
• Bagno Ciszewo - użytek ekologiczny
• Dłuskie Wzgórza - użytek ekologiczny
• Płaskowyż nad Samotnikiem - użytek ekologiczny
• Wierzchucice - użytek ekologiczny
• Wilkowe Bagno - użytek ekologiczny

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• bóbr europejski - ssak
• wilk * - ssak
• wydra - ssak
• ortolan - ptak
• gąsiorek - ptak
• muchołówka mała - ptak
• jarzębatka - ptak
• lerka - ptak
• dzięcioł średni - ptak
• dzięcioł czarny - ptak
• zimorodek - ptak
• lelek - ptak
• puchacz - ptak
• rybitwa zwyczajna (rzeczna) - ptak
• rybitwa białowąsa - ptak
• rybitwa czarna - ptak
• batalion - ptak
• derkacz - ptak
• kropiatka - ptak
• żuraw - ptak
• błotniak stawowy - ptak
• kania czarna - ptak
• kania ruda - ptak
• trzmielojad - ptak
• bielik - ptak
• orlik krzykliwy - ptak
• łabędź krzykliwy - ptak
• bocian czarny - ptak
• bocian biały - ptak
• bąk - ptak
• siewka złota - ptak
• łęczak - ptak
• kumak nizinny - płaz
• traszka grzebieniasta - płaz
• głowacz białopłetwy - ryba
• minóg strumieniowy - ryba

Ważne dla Europy gatunki roślin
(z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• elisma wodna

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

- Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, tel. (0 91) 43 03 753, fax. (0 91) 43 47 932, mail: srodowisko@szczecin.uw.gov.pl - Goleniowska Organizacja Turystyczna, Plac Bramy Wolińskiej 1, 72-100 Goleniów, Tel. (91) 418 95 90, fax (91) 418 95 90, mail: cit@turystyka.goleniow.pl, www.turystyka.goleniow.pl - Lokalna Organizacja Turystyczna Pojezierza Drawskiego, Stary Rynek 3, 78-520 Złocieniec, Tel. (94) 367 29 82, fax (94) 367 11 70, mail: lot.pd@op.pl, www.zlocieniec.pl - Iński Park Krajobrazowy - RDOŚ w Szczecinie, Wydział Spraw Terenowych I w Złocieńcu, ul. Dworcowa 13, 78-520 Złocieniec, tel.: 094 3673 544 - Centrum Informacji Turystycznej, ul. Przybrzeżna 1, 73-140 Ińsko, tel. 091 5623 084, e-mail: cok-morena-insko@wp.pl - Centrum Informacji Turystycznej, ul. Park Chopina 1, 78-500 Drawsko Pomorskie tel. 094 363 25 03, e-mail: turystyka@drawsko.pl - Polskie Towarzystwo Turystyczno ? Krajoznawcze Oddział w Drawsku Pomorskim Plac Konstytucji 7, 78-500 Drawsko Pomorskie, tel. 094 363-26-47; e-mail: pttk.drawskopomorskie@wp.pl

Jednostki administracyjne:

• Recz (choszczeński, woj. zachodniopomorskie)
• Drawsko Pomorskie (drawski, woj. zachodniopomorskie)
• Kalisz Pomorski (drawski, woj. zachodniopomorskie)
• Chociwel (stargardzki, woj. zachodniopomorskie)
• Dobrzany (stargardzki, woj. zachodniopomorskie)
• Ińsko (stargardzki, woj. zachodniopomorskie)
• Marianowo (stargardzki, woj. zachodniopomorskie)
• Stara Dąbrowa (stargardzki, woj. zachodniopomorskie)
• Stargard Szczeciński (stargardzki, woj. zachodniopomorskie)
• Suchań (stargardzki, woj. zachodniopomorskie)
• Dobra (Szczecińska) (policki, woj. zachodniopomorskie)
• Łobez (łobeski, woj. zachodniopomorskie)
• Radowo Małe (łobeski, woj. zachodniopomorskie)
• Węgorzyno (łobeski, woj. zachodniopomorskie)