Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Bory Niemodlińskie

Kod obszaru:

PLH160005

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

4541,3 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar składa się z pięciu enklaw w zachodniej części Borów Niemodlińskich. Jest to fragment wysoczyzny polodowcowej rozciętej dolinami rzecznymi (Ścinawy Niemodlińskiej, Wytoki, Nysy Kłodzkiej, Odry). Występują tu wzgórza ostańców i wydmy o wysokości do 15 m, a także zagłębienia bezodpływowe ze stawami (wody stojące i płynące zajmują 11% powierzchni), bagnami, torfowiskami i łąkami (3% terenu).

Obszar w 79% porastają lasy gospodarcze z fragmentami lasów naturalnych. Jest to. Lasy iglaste (w tym cenne bory bagienne) zajmują 26% powierzchni, liściaste (w tym cenne i rozlegle grądy) - 19%, mieszane 28% terenu. Tereny rolne zajmują 7% ostoi.

Obszar charakteryzuje się bardzo dużą różnorodnością przyrodniczą. Szczególną wartość ma zespół torfowisk przejściowych i wysokich z charakterystycznymi zespołami roślinności i przedstawicielami fauny wodno-błotnej (jedno z dwóch stanowisk żółwia błotnego w województwie), występujące tu 3 gatunki nietoperzy z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej.

Obszar stanowi część dużego zwartego kompleksu leśnego, którego część zachodnia, proponowana do ochrony jako ostoja siedliskowa, charakteryzuje się bardzo dużą różnorodnością siedliskową, od siedlisk suchych na wydmach do skrajnie wilgotnych torfowisk i stawów. Mozaikowaty charakter siedlisk oraz silne związki funkcjonalno-przestrzenne między nimi uzasadniają objęcie ochroną większego obszaru niż zespołu chronionych dyrektywą UE siedlisk przyrodniczych. Jednocześnie charakter zagospodarowania oraz liczne strefy nieciągłości występujących siedlisk decydują o konieczności delimitacji ostoi w pięciu podobszarach, nie połączonych ze sobą przestrzennie.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Obszar jest łatwo dostępny samochodem i pociągiem. Można tam dojechać drogami z Opola na Niemodlin czy Prószków – Łącznik i linią kolejową Opole – Nysa do stacji Tułowice. Do Opola najlepiej dojechać pociągiem. W centralnej części Borów Niemodlińskich znajduje się miejscowość Niemodlin. Położony jest on około 25 Kilometrów od Opola, 7 kilometrów od autostrady A4.

Dobrze rozbudowana baza noclegowa i gastronomiczna w większych miastach. Turyści korzystają z bazy hotelowej w Niemodlinie oraz usług gospodarstw agroturystycznych

Turystyka krajoznawcza:

Warto zwiedzić wysokiej klasy zabytki kultury:

 • zamek wraz ze staromiejską zabudową i fortyfikacją obronną miasta Niemodlina,
 • zamek i kościół z XVII w. w Prószkowie,
 • najstarszy w Polsce ogród dendrologiczny w Zespole Przyrodniczo-Krajobrazowym w Lipnie, w którym znajduje się kilkadziesiąt gatunków i odmian egzotycznych drzew i krzewów strefy umiarkowanej całego świata.
 • XIX wieczny wiatrak w Łowkowicach.

Turystyka kwalifikowana: turystyka piesza, rowerowa, myślistwo. W Niemodlinie znajduje się olimpijskich rozmiarów basen kąpielowy również stanowiący idealne miejsce wypoczynku.

Występują dobre warunki do uprawiania rekreacji konnej ponieważ znajduje się tutaj wiele stadnin i klubów jeździeckich. Gospodarstwa agroturystyczne często posiadają małe stada koni.

Odbywa się tutaj wiele imprez o charakterze społeczno-kulturalnym np.:

 • Ogólnopolski Bieg Ceramika w Tułowicach,
 • Festyn rzemieślniczy "Rzemieślniczy Fajer" w Strzeleczkach,
 • Złota Kosa- turniej żniwowania metodami tradycyjnymi w Piątkowicach i wiele innych.

Zagrożenia:

Do najpoważniejszych zagrożeń należą:

 • intensyfikacja gospodarki leśnej
 • osuszanie terenu
 • uciążliwość przebiegająca przez obszar autostrady A4 bez przejść ekologicznych dla dużych zwierząt.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Bory Niemodlińskie - rezerwat leśny
• Prądy (2001 r, 36,45 ha) - rezerwat leśny
• Złote Bagna (2001 r, 33,17 ha) - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
• torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe) *
• obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion
• kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)
• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum)
• bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne) *
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *
• łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)
• torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• mopek - ssak
• nocek łydkowłosy - ssak
• nocek duży - ssak
• wydra - ssak
• traszka grzebieniasta - płaz
• kumak nizinny - płaz
• żółw błotny - gad
• koza - ryba
• modraszek telejus - bezkręgowiec
• modraszek nausitous - bezkręgowiec

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

 • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu, ul. 1-go Maja 6, 45-068 Opole, tel: (77) 44-72-320 fax: (77) 44-72-335, e-mail: RDOS.opole@rdos.gov.pl, www.opole.rdos.gov.pl
 • Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. Żeromskiego 3, 45-053 Opole, tel./fax: (77) 44 12 522, email: info@orot.pl, www.orot.pl
 • Namysłowska Lokalna Organizacja Turystyczna, Pl. Wolności 12a, 46-100 Namysłów, www.namyslow.pl
 • Kluczborsko-Oleska Lokalna Organizacja Turystyczna, ul. Katowicka 1 pok.410, 46-200 Kluczbork, www.kolot.republika.pl

Jednostki administracyjne:

• Niemodlin (opolski (opolskie), woj. opolskie)

Źródła danych:

• strony internetowe o tematyce turystycznej - strony internetowe o tematyce turystycznej • - Formularze SDF • - atlas samochodowy • - mapy i przewodniki turystyczne