Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Wzgórza Krzymowskie

Kod obszaru:

PLH320054

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

1179,3 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Propozycje zmian:


Opis przyrodniczy:

Obszar obejmuje centralną część Puszczy Piaskowej ? formacje leśne porastające morenowe Wzgórza Krzymowskie o urozmaiconej rzeźbie.

Ostoję porasta najlepiej zachowany na Pomorzu Zachodnim kompleks dąbrów (stare drzewostany chronione w rezerwacie Dąbrowa Krzymowska). Doskonałą reprezentatywnością cechują się ponadto kwaśne buczyny i lasy łęgowe i nadrzeczne zarośla wierzbowe. Spośród zwierząt wymienionych w załączniku II Dyrektywy Siedliskowej występują tu pachnica dębowa i kozioróg dębosz, gatunki, których występowanie związane jest z rozkładającym się drewnem dębów. Te stanowiska są szczególnie cenne, gdyż są izolowane od głównego zasięgu występowania tych gatunków.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Do ostoi można dojechać koleją do Chojny (na trasie Kostrzyn-Szczecin) a dalej lokalnymi środkami transport. Jadąc samochodem kierujemy się albo na Chojnę albo na Cedynię a następnie do miejscowości Piaski ? drogami lokalnymi z Chojny (na zachód) lub z Cedyni (na północ), w każdym przypadku ok. 10km.

Bazę noclegową stanowią hotele w Cedyni, Chojnie oraz gospodarstwo agroturystyczne. Baza gastronomiczna jest dobrze rozwinięta w Cedyni i w Chojnie. Te dwie miejscowości są głównymi centrami turystycznymi w okolicy.

Turystyka krajoznawcza

Cedynia:

 • Kościół p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny z przełomu XIII/XIV w.;
 • Klasztor cysterek z XIII w.;
 • Śródmieście (Ratusz z I połowy XIX w., zabytkowe kamienice, stary młyn wodny z XIV w.);
 • Muzeum Regionalne

Chojna:

 • Stare Miasto (Kościół Mariacki; ratusz; Kościół p.w. Świętej Trójcy z XIV w.; mury obronne);
 • ruiny gotyckiej kaplicy cmentarnej św. Gertrudy

Turystyka aktywna

Szlaki piesze i rowerowe

 • Szlak Nadodrzański (znakowany, czerwony) z Mieszkowic przez Starą Rudnicę, Stary Kostrzynek, Osinów Dolny, Górę Czcibora, Cedynię, Lubiechów Dolny, Puszczę Piaskową i dalej do Chojny, Rurki, Lisiego Pola i dalej do Gryfina i Szczecina;
 • Szlak Wzgórz Morenowych (znakowany, niebieski) z Lubiechowa Dolnego przez Bielinek, Piasek, Puszczę Piaskową, Mętno, Moryń do Mieszkowic;
 • Szlak Pamięci Narodowej (Cedynia, Góra Czcibora, Siekierki, Gozdowice, Czelin, Osinów Dolny).
 • Szlak Zielonej Odry (rowerowy wzdłuż rzeki): Krajnik Dolny, Krajnik Górny, Zatoń Dolna, Piasek, Bielinek, Lubiechów Dolny, Cedynia, Osinów Dolny, Stara Rudnica, Siekierki, Stare Łysogórki, Gozdowice, Stary Błeszyn, Czelin, Kłosów, Namyślin, Kaleńsko, Szumiłowo, Kostrzyn.
 • Szlak Kulinarny ? Kuchnia Polska (Osinów Dolny - Cedynia).
 • Szlak Dydaktyczny przez unikatowy w skali europejskiej rezerwat Bielinek.
 • Szlak Cysterski: południowy (Cedynia, Radostów, Siekierki, Stara Rudnica, Stary Kostrzynek, Osinów Dolny).
 • Szlak Cysterski: wschodni (Cedynia, Orzechów, Godków, Czartoryja, Narost, Golice, Cedynia).
 • Szlak Templariuszy: Cedynia, Lubiechów Górny, Chojna, Rurka, Kamienny Jaz, Godków.
 • Szlak Joannicki: z Chwarszczan przez Czelin, Gozdowice, Golice, Cedynię do Chojny, Rurki i zamku w Swobnicy.
 • Szlak Krzyżacki (Cedynia, Golice, Orzechów, Czachów, Chojna).
 • Szlak Nowomarchijski po Ziemi Cedyńskiej: Osinów Dolny, Cedynia, Radostów, Golice, wzdłuż Turwinki, Siekierki (stacja), Stare Łysogórki, Gozdowice (prom).

W Cedyni odbywają się uroczystości historyczne związane z obroną Odry i bitwą pod Cedynią, a także lokalne uroczystości związane z dożynkami gminnymi, nocą świętojańską itp.

Zagrożenia:

Spadek poziomu wód gruntowych, powodujący przesuszanie siedlisk bagiennych i torfowisk; pośrednio mo?e także powodować zamieranie dębów. Zamieranie starych dębów przy "luce pokoleniowej" w zakresie drzew średniowiekowych. Poza rezerwatem przyrody usuwanie martwych drzew i zubażanie zasobów próchnowisk i martwego drewna.

Potencjalnym zagrożeniem może być rozbudowa bazy rekreacyjnej nad jeziorem Ostrów.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Cedyński Park Krajobrazowy - rezerwat leśny
• Dąbrowa Krzymowska - rezerwat leśny
• Olszyny Ostrowskie - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
• kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)
• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum)
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *
• łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• pachnica dębowa * - bezkręgowiec
• kozioróg dębosz - bezkręgowiec

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie, ul. Jagiellońska 32, 70-382 Szczecin, tel. (91) 43 05 200, fax. (91) 43 05 229, e-mail: sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl, www.szczecin.rdos.gov.pl

Jednostki administracyjne:

• Cedynia (gryfiński, woj. zachodniopomorskie)
• Chojna (gryfiński, woj. zachodniopomorskie)