Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Uroczyska Łąckie

Kod obszaru:

PLH140021

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

1620,4 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar położony na wysokości 64–113 m npm obejmujący kompleks lasów (prawie cała powierzchnia ostoi), bagien i wód (3% powierzchni).  W jeziorze o nazwie Jeziorko, niewielkim, płytkim zbiorniku dystroficznym położnym w rezerwacie florystycznym Jastrząbek została reintrodukowana roślina - aldrowanda pęcherzykowata. W zatoczkach jeziora pozostawiono 100 roślin rozmnożonych tutaj i 20 przywiezionych z jeziora Mikaszówek. W toni wodnej występują także różne gatunki roślin owadożernych. Omawiane stanowisko aldrowandy nie jest duże ale ma istotne znaczenie zachowania zasięgu tego gatunku w Polsce.
Jeziorko otacza torfowisko przejściowe, z trzciną pospolitą jako gatunkiem dominującym. Mniej licznie występują: turzyca sztywna, turzyca, siedmiopałecznik błotny, pałka szerokolistna, zachylnik błotny.
Obszar jest miejscem występowania  cennych siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej: starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne, naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne, torfowiska przejściowe i trzęsawiska, grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny, łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe, łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe
Z gatunków wymienionych w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej stwierdzono tu występowanie płazów: traszki grzebieniastej i kumaka nizinnego i rośliny aldrowandy pęcherzykowatej.
 

Dane uaktualniono w 2009 roku.

Opis turystyczny:

Obszar położony w gminie Łąck w dogodnym komunikacyjnie punkcie – trasa Płock - Kutno. Można tu dojechać autobusami PKS, komunikacją prywatną lub koleją linii Kutno – Płock.
Teren gminy jest bardzo atrakcyjny pod względem walorów przyrodniczo-turystycznych. Znajduje się tutaj Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy i 5 rezerwatów przyrody.
Walory turystyczne związane są z szeroką ofertą rekreacyjną rozwiniętą w oparciu o kompleksy jezior i lasów oraz ciekawą historię regionu.
W Łącku można zwiedzić Państwowe Stado Ogierów. Istniejące od 1923 roku oferuje wiele atrakcji dla turystów, np. jazdę konną, przejażdżki bryczką, usługi hotelowo – konferencyjne, organizuje zawody konne i aukcje. Dyrekcja stadniny mieści się w eklektycznym dworku z 1923 roku, w mieście  warto obejrzeć neorenesansowy pałac z 1873 roku, oba obiekty by miejscem akcji polskich filmów i seriali.
Pobliski Płock, pierwsza stolica Mazowsza słynie z pięknych kościołów i opactwa benedyktyńskiego. Tutaj też jest organizowany festiwal muzyki elektronicznej AUDIORIVER.
Turyści mogą korzystać z wielu różnorodnych propozycji noclegów: w hotelach w Łącku, Gostyninie, Płocku, pensjonatach, ośrodkach wypoczynkowych, kwaterach prywatnych i w gospodarstwach agroturystycznych.

Zagrożenia:

Do głównych zagrożeń zalicza się zanieczyszczenia wód, penetrację rekreacyjną.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• rezerwaty przyrody - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
• naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne
• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *
• łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• traszka grzebieniasta - płaz
• kumak nizinny - płaz

Ważne dla Europy gatunki roślin
(z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• aldrowanda pęcherzykowata

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie, http://www.warszawa.rdos.gov.pl, e-mail: rdos.warszawa@mazowieckie.pl, fax: (022) 55 65 602, tel.: (022) 55 65 600
  • Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. Ciołka 10 A, pokój 201, 221, 01-402 Warszawa, tel.: (22) 877 20 10, fax: (22) 877 22 70, e-mail: biuro@mazowsze.mrot.pl, strona internetowa: http://www.mrot.pl
  • Wojewódzki Zespół Specjalistyczny województwa mazowieckiego
  • Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie
  • Urząd Gminy Łąck
  • Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy
  • Oddział PTTK w Płocku
  • Klub Przyrodników Świebodzin

Jednostki administracyjne:

• Łąck (płocki, woj. mazowieckie)

Źródła danych:

• SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska - SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska