Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Solniska Szubińskie

Kod obszaru:

PLH040030

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

361,9 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Propozycje zmian:

W ramach Shadow List 2008 proponowany był większy zasięg tego obszaru (721,2 ha).

Opis przyrodniczy:

Obszar obejmuje słonolubne łąki, pastwiska i szuwary - siedlisko skrajnie rzadkie i ginące w Polsce, wymienione w Załączniku I Dyrektywy Siedliskowej: śródlądowe halofilne łąki. Obszar stanowi ważną część polskich zasobów tego typu siedliska.

Kompleks słonych łąk Szubina położony między Słonawami a Pińskiem, opisywany był już w okresie międzywojennym. Stwierdzono wówczas występowanie licznych halofitów, między innymi są to następujące gatunki: aster solny, soliród zielny, muchotrzew solniskowy, koniczyna rozdęta, mlecznik nadmorski. Teren ten w 1913 roku przecięty kanałem i obniżeniu uległ poziom wód gruntowych. Na tym terenie nie stwierdzono obecnie najciekawszych spośród wymienionych gatunków. O podwyższonym zasoleniu tych łąk świadczy aktualnie obecność mannicy odstającej, świbki błotnej, komosy sinej, łobody oszczepowatej typowej. Zachowana tym samym została możliwość kształtowania warunków dla rozwoju zbiorowisk słonoroślowych w warunkach odpowiedniej gospodarki łąkarskiej.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Obszar położony w gminie Szubin. Dojechać tam można koleją linii Bydgoszcz – Wagrowiec, stacja Szubin, autobusami PKS lub komunikacją prywatną do Szubina 16 km na południowy zachód od Bydgoszczy. Przez Szubin przebiega międzynarodowa trasa nr 5 z Gdańska do Wrocławia.

Teren gminy jest atrakcyjny pod względem walorów przyrodniczo-turystycznych. Turyści mogą korzystać z wielu różnorodnych propozycji noclegów: w hotelach, pensjonatach, kwaterach prywatnych i w gospodarstwach agroturystycznych.

Walory turystyczne związane są z ofertą rekreacyjną rozwiniętą w oparciu o kompleksy jezior i lasów oraz ciekawą historię sięgającą czasów prehistorycznych – znaleziska ze stanowisk archeologicznych (urny oraz stare monety greckie) eksponowane są w Muzeum Ziemi Szubińskiej w Szubinie. W Szubinie również można zwiedzić resztki ruin zamku z XIII/XIV w. W gminie Szubiny warto zobaczyć:

 • Kościół p.w. św Andrzeja Boboli w Szubinie - Data erygowania parafii: 1974.
 • Kościół p.w. św Marcina w Szubinie - Data erygowania parafii: XIV w.
 • Kościół p.w. św Małgorzaty w Szubinie - Kościół cmentarny
 • Kościół p.w. św. Mikołaja w Szaradowie - Data erygowania parafii: pierwsze wzmianki 1426.
 • Kościół p.w. św. Stanisława Kostki w Turze - Data erygowania parafii: 1 lipca 1984.
 • Kościół p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Chomętowie - Data erygowania parafii: 1399.
 • Kościół p.w. św. Katarzyny w Rynarzewie - Data erygowania parafii: 1299.
 • Kościół p.w. św. Stanisława Bpa M. w Rynarzewie - Kościół pomocniczy
 • Kościół p.w. św. Wojciecha w Kołaczkowie - Data erygowania parafii: 1 lipca 1995.
 • Kościół p.w. św. Bartłomieja Ap. w Samoklęskach Dużych - Data erygowania parafii: XIV wiek
 • Kościół p.w. św. Wita w Słupach - Data erygowania parafii: XII w.
 • Zalesie - Zespół pałacowo - parkowy
 • Samoklęski Duże - Zespół pałacowo-parkowy

Zagrożenia:

 • intensyfikacja gospodarczego wykorzystania łąk,
 • obniżanie poziomu wód gruntowych.

Do północnej granicy obszaru przylega czynna żwirownia.

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• śródlądowe słone łąki, pastwiska i szuwary (Glauco-Puccinietalia część - zbiorowiska śródlądowe) *
• zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)

Ważne dla Europy gatunki roślin
(z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• starodub łąkowy

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

 • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, tel.: (52) 518-18-01, fax.: (52) 518-18-02, sekretariat@rdos-bydgoszcz.pl, http://bydgoszcz.rdos.gov.pl

Informacja turystyczna:

 • Biuro Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej, tel./fax.: (52) 376 70 19, biuro@k-pot.pl

Jednostki administracyjne:

• Szubin (nakielski, woj. kujawsko-pomorskie)

Źródła danych:

• SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska - SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska