Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Polana Biały Potok

Kod obszaru:

PLH120026

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

53,4 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Propozycje zmian:

Opis przyrodniczy:

Obszar ten charakteryzuje się lekkim nachyleniem terenu (w kierunku północnym), poprzecinany jest kilkoma niewielkimi ciekami (w tym Lejowy Potok), nad którymi spotkać można roślinność łęgową. Jest to teren podmokły, na którym wykształciło się torfowisko, sporadycznie porośnięte pojedynczymi sosnami i wierzbami. Jedynie w centralnej części znajduje się las świerkowy pokrywający wyniesienie tam się znajdujące. Fragmenty polany pokryte są ekstensywnie użytkowanymi łąkami (głównie jako pastwiska i łąki kośne). Występujące w rejonie Polany Biały Potok torfowiskowe i murawowe zbiorowiska to zarówno zbiorowiska eutroficzne (żyzne), oligotroficzne (mało żyzne) jak i dolinkowe i kępkowe zespoły torfowiska wysokiego (czyli żyjące na bardzo ubogich w składniki odżywcze terenach). Ogółem odnotowano występowanie na tym terenie sześciu typów siedlisk wymienionych w załączniku I Dyrektywy Siedliskowej (zajmujących prawie 98% powierzchni obszaru), w tym pięć z nich ocenionych zostało jako doskonale zachowane. Ponadto występuje tutaj gatunek ślimaka poczwarówka Geyera (ostoja ta jest jedną z ważniejszych w naszym kraju dla tego gatunku) oraz licząca 50 osobników populacja byliny należącej do rodziny astrowatych: języczki syberyjskiej (roślina kwitnąca w lipcu, o wysokości około 100 cm). Oba gatunki wpisane są do załącznika II Dyrektywy Siedliskowej. Obserwuje się też wiele rzadkich w skali Karpat gatunków roślin; m. in. szczególne nagromadzenie gatunków turzyc, których stwierdzono tu aż 20. Liczne są też gatunki roślin prawnie chronionych w Polsce - ok. 30, w tym bardzo obfite populacje storczykowatych.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Ta rozległa polana (o powierzchni ponad 53 hektarów) znajduje się tuż przy północnej granicy Tatrzańskiego Parku Narodowego (nieco na północny zachód od Kir), przy szosie z Zakopanego do Witowa, u wylotu Lejowej Doliny i Jarońca. Polana przecięta jest przez Lejowy Potok. Najbliższą miejscowością jest Biały Potok, do którego istnieje dogodny dojazd PKSem i busikami. Jazda busikiem jest o tyle wygodna, że wędrówkę rozpocząć można już od samej ostoi. W południowej części doliny dochodzi do niej dolina lejowa. Polana ta słynie z obficie kwitnących wiosną krokusów, a zimą zimowitów. Znajdują się na niej liczne szopy pasterskie, szałasy (zlokalizowane głównie wzdłuż Lejowego Potoku). Istniały plany urządzenia na polanie skansenu budownictwa tatrzańskiego, na razie jednak zostały zarzucone. Górnym skrajem polany wiedzie ścieżka, stanowiąca zachodnie przedłużenie Drogi pod Reglami. Miejsce to warto odwiedzić zwłaszcza wiosną, kiedy to polanę pokrywają obfite łany kwitnących krokusów. Ze względu na bliskość Zakopanego, z dojazdem jak i miejscami noclegowymi o różnym standardzie nie będzie większego problemu.

Zagrożenia:

Potencjalnym zagrożeniem jest naruszenie reżimu wodnego tego terenu, który decyduje o zachowaniu warunków siedliskowych. Od strony północno-wschodniej na torfowisko wkroczyła trzcina - gatunek ekspansywny, której płat się rozrasta. Języczka syberyjska jest zgryzana przez przepędzane tędy owce, a stanowisko powoli zarasta krzewami.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Obszar Chronionego Krajobrazu Województwa Nowosądeckiego - obszar chronionego krajobrazu

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion - płaty bogate florystycznie) *
• ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)
• górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie (Polygono-Trisetion)
• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
• górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk
• górskie bory świerkowe (Piceion abietis część - zbiorowiska górskie)

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• poczwarówka Geyera - bezkręgowiec

Ważne dla Europy gatunki roślin
(z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• języczka syberyjska

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie ul. Smoleńsk 29-31, 31-112 Kraków tel. (12) 61 98 120, (12) 61 98 121, fax: (12) 61 98 122 e-mail: sekretariat@rdos.krakow.pl www.krakow.rdos.gov.pl Wspólnota Leśna Uprawnionych Ośmiu Wsi z siedzibą w Witowie Witów 230, 34-512 Witów tel.: +48 18 2071728 e-mail: biuro@wspolnotalesna8wsi.pl www.wspolnotalesna8wsi.pl

Jednostki administracyjne:

• Kościelisko (tatrzański, woj. małopolskie)