Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Rynna Gryżyny

Kod obszaru:

PLH080067

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

1336,8 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar obejmuje najcenniejszą, rdzeniową część rynny gryżyńskiej, która przebiega z północy na południe. W całości ma ok. 12 km długości i ok. 2-3 km szerokości. Wcina się w osady sandrowe na głębokość ok. 30 m. Zbocza rynny są strome, o nachyleniu dochodzącym do 60 stopni, z licznymi źródłami i wąwozami. Ostoja leży na terenie Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego. Najcenniejsze walory obszaru skupiają się w wąskim pasie na dnie doliny, ale na jej zboczach i w bezpośrednim sąsiedztwie występują np. pojedyncze stare dęby zasiedlone przez jelonka rogacza.
W dnie rynna płynie niewielka rzeka -Gryżyna, o charakterze cieku włosienicznikowego, występują jeziora oraz cenne, bardzo dobrze zachowane łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe wraz fragmentami kwaśnych dąbrów oraz torfowisk przepływowych. Na łąkach i w murawkach napiaskowych stwierdzono występowanie storczyków: kruszczyka rdzawoczerwonego i kukawkę.
Obszar skupia, regionalnie ważne, stanowiska poczwarówki zwężonej, trzepli zielonej, jelonka rogacza oraz kumaka nizinnego i żółwia błotnego, a także wydry i bobra europejskiego. Dla jelonka jest to jedna z kluczowych ostoi na Ziemi Lubuskiej – rozmnaża się on w pojedynczych dębach oraz w alejach dębowych rosnących na zboczach doliny i na wierzchowinie w pobliżu jej krawędzi.
Lęgowa awifauna obejmuje ponad 110 gatunków.
Rozważana jest też reintrodukcja żubra (w krajowej strategii ochrony gatunku planuje się stworzenie tu stada satelitarnego).

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Obszar jest łatwo dostępny samochodem. Ze Świebodzina można tam dojechać drogą na Krosno Odrzańskie do miejscowości Skąpe, skąd drogami lokalnymi, około 15 km na zachód do Gryżyny.
Turystyka ekologiczna: O atrakcyjności ostoi stanowią jej walory przyrodnicze związane z lasem i jeziorami.
Turystyka kwalifikowana: piesza, wodniacka, rowerowa, konna.
Turyści korzystają z bazy hotelowej, ośrodków wypoczynkowych w Gryżynie oraz gospodarstw agroturystycznych.

Zagrożenia:

Do najpoważniejszych zagrożeń należą:zanik łąk świeżych i wilgotnych, rozbudowa stawów rybnych, ponowne podjęcie gospodarki leśnej w ekosystemach lasów łęgowych i olsów źródliskowych.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Gryżyński Park Krajobrazowy - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
• nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis
• ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae) *
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
• torfowiska nakredowe (Cladietum marisci, Caricetum buxbaumii, Schoenetum nigricantis) *
• górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk
• kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)
• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum)
• bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne) *
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• nocek łydkowłosy - ssak
• bóbr europejski - ssak
• wydra - ssak
• kumak nizinny - płaz
• traszka grzebieniasta - płaz
• żółw błotny - gad
• minóg strumieniowy - ryba
• boleń - ryba
• różanka - ryba
• piskorz - ryba
• koza - ryba
• poczwarówka zmienna - bezkręgowiec
• trzepla zielona - bezkręgowiec
• jelonek rogacz - bezkręgowiec
• pachnica dębowa * - bezkręgowiec
• kozioróg dębosz - bezkręgowiec

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, http://www.gorzow.rdos.gov.pl
  • Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, www.lotur.eu
  • Klub Przyrodników
  • Zachodniosudeckie Towarzystwo Przyrodnicze
  • Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Wrocławskiego
  • WZR woj. lubuskiego.

Jednostki administracyjne:

• Bytnica (krośnieński (lubuskie), woj. lubuskie)
• Krosno Odrzańskie (krośnieński (lubuskie), woj. lubuskie)