Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Górna Skawa

Kod obszaru:

pltmp219

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

172,2 ha

Status formalny:
Obszar proponowany przez organizacje pozarządowe w ramach Shadow List

Opis przyrodniczy:

Ostoję Górnej Skawy tworzą:
Skawa na odcinku od ujścia potoku Bystrzanka do mostu w mieście Zembrzyce,
Bystrzanka od ujścia potoku Głazówka w miejscowości Sołtystwo do ujścia do Skawy
Stryszawka od mostu w miejscowości Stryszawa do ujścia do Skawy,
Górny bieg Skawy w całości mieści się na obszarze Beskidów. Dolina Skawy poniżej ujścia Bystrzanki na odcinku ok. 2 km ma charakter przełomowy. Dopływy górnej Skawy aż do ujścia Skawicy odwadniają północno-wschodnie stoki pasma babiogórskiego oraz niższe partie Beskidu Wyspowego. Od Skawicy do miejscowości Sucha Beskidzka koryto Skawy dzieli się na ramiona. Dno pokrywają otoczaki, żwiry i piasek. Głębokość koryta jest zmienna od 0,15 do 0,6 m, szerokość waha się w granicach 6-40 m, a jego średni spadek jednostkowy wynosi 6,9‰. Potoki Bystrzanka oraz Stryszawka stanowią główne dopływy rzeki Skawy na tym odcinku. Zlewnia górnej Skawy to w przeważającej części tereny leśne i rolnicze. Rzeka stanowi źródło zaopatrzenia w wodę pitną miasta Jordanów. W miejscowości Osielec zlokalizowane są wyloty odwodnienia kamieniołomów (wpływ zawiesiny mineralnej).
Ważna ostoja wielu gatunków ryb cennych z przyrodniczego i gospodarczego punktu widzenia. W górnej Skawie wystepuje 16 gatunków ryb. Najliczniej reprezentowany jest kleń, strzebla potokowa i brzanka. Liczne występuja: pstrąg potokowy i lipień, cenne ryby karpiowate, takie jak: świnka, brzana, kleń, jelec, a także gatunki chronione: śliz i piekielnica. Obszar stanowi cenny zasób zróżnicowanych siedlisk dla gatunków zwierząt rzadkich i poddanych ochronie związanych ze środowiskiem wodnym - występują tu 2 gatunki ryb z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej.
Na rzece występuja kamieńce z charakterystyczną roslinnością - mimo niewielkiej, w porównaniu z innymi rzekami powierzchni, są to ważne z biogeograficznego punktu widzenia zasoby siedliska wymienionego w załączniku I Dyrektywy Siedliskowej.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Obszar leży w województwie małopolskim, powiecie suskim, gminie Sucha Beskidzka.
Dojazd koleją: do Suchej Beskidzkiej
Dojazd indywidualny: drogą krajową nr 28 do Suchej Beskidzkiej
Baza noclegowa i gastronomiczna jest dobrze rozwinięta, liczne kwatery prywatne, pensjonaty, gospodarstwa agroturystyczne, hotele w Suchej Beskidzkiej.
Warte zobaczenia:

 • zamek Komorowskich, później Wielopolskich, Branickich i Tarnowskich, przebudowany w stylu barokowym - zwany "Małym Wawelem" - zabytek I klasy; obecnie hotel i restauracja "Kasper Suski" oraz siedziba Miejskiego Ośrodka Kultury,
 • przy zamku park typu krajobrazowego z XVIII/XIX wieku,
 • zespół klasztoru z początku XVII wieku,
 • kościół neogotycki z początku XX wieku,
 • drewniana karczma "Rzym" z XVIII wieku znajdująca się na rynku,

W Suchej Beskidzkiej mieszczą się ośrodki sportów zimowych, znajduje się tu punkt wyjścia szlaków turystycznych w Beskid Mały, Beskid Makowski, Beskid Żywiecki (w 1906 r. wyznaczono tu pierwszy szlak turystyczny w Beskidach Zachodnich - z Suchej przez Magurkę do Zawoi).
Obszar gminy ma doskonałe warunki do wypoczynku w górach i nad wodą, turystyki pieszej i rowerowej, a także spływów kajakowych.
Małopolska Organizacja Turystyczna mieści się przy ul. Św. Krzyża 14 w Krakowie. Można zajrzeć na stronę internetową Organizacji: www.mot.krakow.pl lub w razie konkretnych pytań skontaktować się mailowo: biuro@mot.krakow.pl.
Lokalne Organizacje Turystyczne znajdują się w Krynicy-Zdroju, Nowym Sączu, Wieliczce, Gorlicach Zawoi.

Zagrożenia:

 • Intensywna eksploatacja kruszywa powodująca zanikanie kamienistych tarlisk litofilnych gatunków ryb.
 • Obszarowe zanieczyszczenia wód zagrażające niespełnieniem warunków Ramowej Dyrektywy Wodnej
 • Realizacja programów energetycznego wykorzystania wód (zarówno na istniejących jak i nowo budowanych przegrodach energetycznych) powodujący fragmentację rzeki oraz dużą śmiertelność ryb dostających się do turbin
 • Realizacja programów ochrony przeciwpowodziowej, wynikających z nadmiernej zabudowy terenów zalewowych, polegających na szybkim odprowadzeniu wód powodziowych z obszaru zagrożonego
 • Rolnicze i przemysłowe zagospodarowanie terasy zalewowej jako "ziemi niczyjej".
 • Zabudowa terenów zalewowych połączona z ubezpieczaniem i nadsypywaniem brzegów prowadząca do stopniowego zmniejszania szerokości koryta rzecznego,
 • Zanieczyszczenia obszarowe i punktowe (komunalne, small biznes)
 • Zaśmiecanie koryta rzecznego obcym materiałem skalnym (gruzem) użytym do ubezpieczania brzegów.

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków
• lasy łęgowe i nadrzeczne zarośla wierzbowe

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• brzanka - ryba
• głowacz białopłetwy - ryba

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie posiada następujące siedziby: - 31 - 112 Kraków, ul. Smoleńsk 29-31, - 33 - 100 Tarnów, al. Solidarności 5-9, - 33 - 340 Stary Sącz, ul. Daszyńskiego 3 Sekretariat: ul. Smoleńsk 29-31, 31-112 Kraków, 012 619 81 20, 012 619 81 21, fax 012 619 81 22 adres do korespondencji: ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków. Strona internetowa RDOŚ: http://krakow.rdos.gov.pl e-mail: echr@malopolska.uw.gov.pl Małopolska Organizacja Turystyczna ul. Św. Krzyża 14 31-028 Kraków (do korespondencji) ul. Westerplatte 15 31-033 Kraków (siedziba) Tel.: (12) 421 16 04, 421 15 36 Fax.: (12) 421 16 04 biuro@mot.krakow.pl www.mot.krakow.pl Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, Zakład Biologii Wód, Kraków Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie Zarząd Okręgu PZW WWF Polska

Jednostki administracyjne:

• Zembrzyce (suski, woj. małopolskie)
• Stryszawa (suski, woj. małopolskie)
• Sucha Beskidzka (suski, woj. małopolskie)