Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Górna Ropa ze Zdynią

Kod obszaru:

pltmp218

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

54,8 ha

Status formalny:
Obszar proponowany przez organizacje pozarządowe w ramach Shadow List

Opis przyrodniczy:

Ostoję Górnej Ropy ze Zdynią tworzą Ropa na odcinku od miejscowości Hańczowa przy ujściu potoku Ropka do cofki zbiornika Klimkówka, zaliczana do typu 12 - potok fliszowy (kod jednolitych części wód UE PLRW200012218219), wraz ze Zdynią od miejscowości Smerekowiec (przy ujściu potoku Gładyszówka).
Rzeka Ropa wypływa na południowym stoku Jaworzyny na wysokości 790 m n.p.m. Zlewnia Ropy odwadnia najwyższe pasma Beskidu Niskiego. Spadek rzeki od źródeł do zapory Klimkówka wynosi 20‰. Powyżej ujścia Zdyni zlewnia zbudowana jest z piaskówców, łupków, margli i zlepieńców. Dolina jest tu wąska. Rzeka płynie typowym dla potoków podgórskich korytem aluwialnym, wyciętym w piaskowcowych żwirach rzecznych fliszu karpackiego. Prawobrzeżny dopływ rzeki Ropy - potok Zdynia płynie nieuregulowanym, naturalnym kamienistym korytem.
Ważna ostoja wielu gatunków ryb cennych z przyrodniczego i gospodarczego punktu widzenia. W rzece Ropie stwierdzono wystepowanie 10 gatunków ryb. Liczbowo dominują strzebla potokowa i kleń. Wystepuje także pstrąg potokowy, troć jeziorowa, brzanka, kiełb, piekielnica, śliz, okoń i głowacz pręgopłetwy. W potoku Zdynia oprócz tych gatunków stwierdzono także wystepowanie lipienia i świnki. Obszar stanowi cenny zasób zróżnicowanych siedlisk dla gatunków zwierząt rzadkich i poddanych ochronie związanych ze środowiskiem wodnym - występuje tu brzanka - gatunek z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej.

Dane uaktualniono w 2009 roku.

Opis turystyczny:

Obszar leży w województwie podkarpackim, powiecie gorlickim, gminie Uście Gorlickie.
Dojazd koleją: do Gorlic.
Dojazd indywidualny: drogą krajową nr 28 do Gorlic, z Gorlic na południcowy-zachód do Ropicy, zaraz za nią skręcić w lewo, na południe, i kierować się na Uście Gorlickie.
Baza noclegowa i gastronomiczna ze względu na turystyczny charakter regionu jest dobrze rozwinięta: liczne pensjonaty, kwatery prywatne i gospodarstwa agroturystyczne w Gorlicach i okolicznych miejscowościach, czterogwiazdkowy hotel w Wysowej.
Gmina Uście Gorlickie leży w południowo-wschodniej części województwa małopolskiego.
Atrakcyjność turystyczną terenu podnoszą liczne zabytki i pamiątki przeszłości będące owocem przemieszania się kultur polskiej, ruskiej, wołoskiej, słowackiej i węgierskiej: stare zagrody , drewniane cerkwie , kościoły oraz cmentarze z I wojny światowej , kapliczki i krzyże przydrożne.
Na terenie gminy znajduję się ponadto przejście graniczne ze Słowacją w Koniecznej i turystyczne w okolicach Wysowej , Stadnina Koni w Gładyszowie, Hańczowej i Izbach , a także jezioro "Klimkówka".
Istnieje 5 szlaków rowerowych.
W miejscowości uzdrowiskowej Wysowa są 52 źródła wody mineralnej, w tym 11 przebadanych o wydajności od 0,06 do 9,5 m3, mineralizacji od 430 do 25000 mg/dm3 i głębokości od 6 do 102 m. Są to szczawy alkaliczne nasycone dwutlenkiem węgla. Leczy się nimi schorzenia: przewodu pokarmowego, górnych dróg oddechowych, niedokrwistość, choroby nerek, a w szczególności kamicy nerkowej. Wody mineralne: "Aleksandra II", "Józef I", "Józef II", "Słone", "Bronisława".
Obszar gminy ma doskonałe warunki do wypoczynku w górach i nad wodą, wędkarstwa. Organizowane są spływy kajakowe na rzece Ropie.

Zagrożenia:

Intensywna eksploatacja kruszywa powodująca zanikanie kamienistych tarlisk litofilnych gatunków ryb.
Realizacja programów ochrony przeciwpowodziowej, wynikających z nadmiernej zabudowy terenów zalewowych i polegających
na szybkim odprowadzeniu wód powodziowych z obszaru zagrożonego
Rolnicze i przemysłowe zagospodarowanie terasy zalewowej jako "ziemi niczyjej".
Zabudowa terenów zalewowych połączona z ubezpieczaniem i nadsypywaniem brzegów prowadząca do stopniowego
zmniejszania szerokości koryta rzecznego,
Zanieczyszczenia obszarowe i punktowe (komunalne, small biznes)
Zaśmiecanie koryta rzecznego obcym materiałem skalnym (gruzem) użytym do ubezpieczania brzegów.

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• brzanka - ryba

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie posiada następujące siedziby: - 31 - 112 Kraków, ul. Smoleńsk 29-31, - 33 - 100 Tarnów, al. Solidarności 5-9, - 33 - 340 Stary Sącz, ul. Daszyńskiego 3 Sekretariat: ul. Smoleńsk 29-31, 31-112 Kraków, Tel. 012 619 81 20, 012 619 81 21, fax 012 619 81 22 adres do korespondencji: ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków. Strona internetowa RDOŚ: http://krakow.rdos.gov.pl e-mail: echr@malopolska.uw.gov.pl Małopolska Organizacja Turystyczna ul. Św. Krzyża 14, 31-028 Kraków (do korespondencji) ul. Westerplatte 15, 31-033 Kraków (siedziba) Tel.: (12) 421 16 04, 421 15 36, Fax.: (12) 421 16 04 biuro@mot.krakow.pl, www.mot.krakow.pl Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, Zakład Biologii Wód, Kraków Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie Nadleśnictwo Łosie

Jednostki administracyjne:

• Uście Gorlickie (gorlicki, woj. małopolskie)

Źródła danych:

• SDF pobrany ze strony internetowej Klubu Przyrodników - SDF pobrany ze strony internetowej Klubu Przyrodników