Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Struga Białośliwka

Kod obszaru:

PLH300054

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

251,7 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar obejmuje dolinę Białośliwki: krótkiego lecz bystrego dopływu Noteci, zasilanego wodami źródliskowymi. Obszar wyznaczono ze względu na doskonale zachowane grądy i dąbrowy.
Na zboczach doliny są źródliska (zespoły źródeł), w których przed wojną obficie wytrącały się trawertyny (skała osadowa powstająca wskutek ubytku dwutlenku węgla z roztworu), na przykład na skutek wypływu wód podziemnych na powierzchnię. Dno rzeczki jest miejscami pokryte takimi skałami.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Dojazd indywidualny: drogą krajową nr 10: ok. 24 km na wschód od Piły, w Pobórce Wielkiej skręcić w prawo na południe, 5 km do Białośliwia. Dojazd koleją jest możliwy do miejscowości Białośliwie.

Nadleśnictwo Kaczory
Turystyka aktywna, ścieżki edukacyjne:

  • „Kręta”
  • „Smok”
  • „Dębowa Góra”

Turystyka krajoznawcza:

  • cmentarz choleryczny z 1914 r.,
  • cmentarze z I i II wojny światowej,
  • bunkry i transzeje (rowy łączące urządzenia wojskowe) z okresu wojennego,
  • cmentarzyska kurhanowe z X i XII wieku
  • kolejka wąskotorowa o szerokości 600 mm.

Zagrożenia:

Nadmierna presja turystyczna.

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)
• starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
• zalewane muliste brzegi rzek z roślinnością Chenopodion rubri p.p. i Bidention p.p.
• ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)
• górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk
• pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum)
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *
• ciepłolubne dąbrowy (Quercetalia pubescenti-petraeae) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• wydra - ssak

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, Tel (095) 711 53 38, http://www.gorzow.rdos.gov.pl Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu, Tel. (061) 831 11 77.

Jednostki administracyjne:

• Białośliwie (pilski, woj. wielkopolskie)