Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Las Pilczycki

Kod obszaru:

PLH020069

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

119,6 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Ostoja położona jest na peryferiach Wrocławia (na wysokości wyspy Rędzińskiej) w miejscu, gdzie Ślęża wpada do Odry. Sam Las Pilczycki, to bardzo dobrze zachowany grąd z okazałymi, często pomnikowymi, dębami szypułkowymi i lipami drobnolistnymi, okazałymi jesionami i krzewami, z niewielką domieszką gruntów innych siedlisk. Las ten charakteryzuje się bardzo bogatym runem.
Obszar ostoi ma szczególne znacznie dla zachowania dużych populacji bezkręgowców związanych z martwymi drzewami lasów liściastych na Dolnym Śląsku (m.in. znajdujące się w załączniku II Dyrektywy Siedliskowej: motyl – przeplatka maturna, chrząszcz – pachnica dębowa, chrząszcz z rodziny kózkowatych - kozioróg dębosz).
Ponadto odnotowano na tym terenie występowanie nietoperzy z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej, są nimi: mopek oraz nocek łydkowłosy, jak również siedem innych gatunków nietoperzy: mroczek późny, nocek rudy, nocek wąsatek, nocek Natterera, borowiec wielki, karlik większy oraz karlik malutki. Na terenie ostoi odnotowano również występowanie dwóch gatunków płazów wymienionych w załączniku II Dyrektywy Siedliskowej: kumaka nizinnego i traszki grzebieniastej.
Doskonałe zachowanie naturalności siedliska spowodowane jest faktem, że tradycyjnie obszar ten pełnił funkcję lasu podmiejskiego. Obecnie 80% terenu zajęte jest przez doskonale i dobrze zachowane siedliska leśne: głównie doskonale zachowane łęgi i bardzo dobrze zachowane grądy. Łącznie odnotowano tutaj wstępowanie siedmiu siedlisk wymienionych w załączniku I Dyrektywy Siedliskowej (głównie: łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe, grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny, niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie). Obszar ma doskonałą wartość dla zachowania czterech z tych typów siedlisk, dla pozostałych: dobrą.
Resztę powierzchni ostoi zajmują cieki wodne (7%) oraz tereny sportowe i wypoczynkowe (12%).

Dane uaktualniono w 2009 roku.

Opis turystyczny:

Dojazd: Do Wrocławia istnieje dogodny dojazd, koleją, autobusami i samolotem. Dworzec PKP i PKS znajduje się w centrum miasta, około dwudziestu minut pieszo od rynku, lotnisko - 10 km od centrum miasta (w jego południowo-zachodniej części), dojazd do lotniska zajmuje około 25-45 minut i możliwy jest komunikacją miejską.
Samo miasto – nie tylko opisywana ostoja niewątpliwie jest miejscem, które należy zwiedzić. Miasto położone jest u podnóża Sudetów, nad rzeką Odrą, zwane jest często „polską Wenecją” (dzięki dużej ilości mostów – jest ich tutaj aż 112).
Należy zobaczyć należy Ogród Japoński - pozostałość Wystawy Światowej, z 1913 r. we Wrocławskim Parku Szczytnickim. Po zakończeniu wystawy został on zlikwidowany (budowle bowiem były zrobione prowizorycznie, natomiast wyposażenie było wypożyczone). Prace nad renowacją Ogrodu Japońskiego rozpoczęto dopiero w 1994 r. i trwały trzy lata, przy udziale Ambasady Japonii oraz specjalistów japońskich. Analiza roślinności wykazała, iż na terenie rośnie aż 26 gatunków (głównie drzew), które spotkać można jedynie na terenie Japonii oraz 28 gatunków występujących na obszarze Japonii i Azji Wschodniej. To co znajduje się na terenie ogrodu, łącznie z najdrobniejszymi szczegółami, odpowiada oryginalnej japońskiej sztuce ogrodowej. Każdy element ogrodu posiada swoje znaczenie.
Kolejne obiekty turystyczne, które warte są zobaczenia to: wrocławski ratusz w stylu gotyckim, słynna Panorama Racławicka oraz barokowe wnętrze Auli Leopoldyńskiej w gmachu Uniwersytetu, . Ponadto, na terenie Wrocławskiego Toru Wyścigów konnych Partynice można obejrzeć rekonstrukcję wczesnośredniowiecznego grodziska.
Wrocław posiada bogate zaplecze niezbędne do uprawiania sportów wodnych, turystyki rzecznej, a także trasy rowerowe.
Noclegi i baza gastronomiczna:
Wrocław dysponuje bogatą bazą noclegową o różnym standardzie: od miejsc w pokojach hotelowych przez noclegi w prywatnych apartamentach po tanie noclegi w schroniskach, domach turystycznych i na campingach. Na stronach internetowych Urzędu miasta Wrocław podany jest szczegółowy wykaz tych obiektów wraz z mapą, aby łatwo można było zlokalizować wybrane miejsce noclegowe. Miasto dysponuje ponadto bogatą bazą gastronomiczną, pierwsze restauracje otwierane są o godzinie 7 rano („Paśnik”, „Art” i „Lodziarnia La Scala” – miejsca te znajdują się na rynku, lub jego okolicy). Zadbano również o wegetarian, na Rynku obok Pręgierza znajduje się bar wegetariański Vega, ponadto w każdej restauracji serwowane są dania jarskie.

Zagrożenia:

Największym zagrożeniem dla ostoi jest planowana budowa estakady obwodnicy Wrocławia. Budowa ta wiązać będzie się z wycięciem drzew zasiedlanych przez chrząszcza: kozioroga dębosza oraz pachnicę dębową. Istotny wpływ może mieć ponadto realizacja planów związanych z projektem Wrocławskiego Węzła Wodnego (oraz realizacja pozostałych zadań z Programu dla Odry 2006), gdzie zaplanowane zostały zmiany koryta rzecznego na wysokości ostoi. Negatywny wpływ może mieć przeprowadzona modernizacja linii kolejowej.

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis
• zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
• ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *
• łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• mopek - ssak
• nocek łydkowłosy - ssak
• wydra - ssak
• traszka grzebieniasta - płaz
• kumak nizinny - płaz
• kiełb białopłetwy - ryba
• różanka - ryba
• piskorz - ryba
• koza - ryba
• przeplatka maturna - bezkręgowiec
• modraszek telejus - bezkręgowiec
• czerwończyk nieparek - bezkręgowiec
• pachnica dębowa * - bezkręgowiec
• kozioróg dębosz - bezkręgowiec

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu Plac Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław rdossekr@duw.pl, http://wroclaw.rdos.gov.pl
Dolnośląska Organizacja Turystyczna ul. Igielna 13, 50-117 Wrocław Tel.: (71) 344 11 09, Fax.: (71) 341 79 92 dot@dot.org.pl, http://www.dot.org.pl
Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Nadleśnictwo Miękinia
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, Wrocław
Dolnośląski Zarząd Urządzeń i Melioracji Wodnych, Wrocław
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego we Wrocławiu

Jednostki administracyjne:

• Wrocław (Wrocław, woj. dolnośląskie)