Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Dzika Orlica

Kod obszaru:

PLH020061

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

539,7 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar obejmuje fragment doliny rzeki Dzikiej Orlicy w jej górnym biegu, ma kształt wąskiego pasa. Są to głównie terasy zalewowe, nadzalewowe i dolne partie zboczy doliny o ekspozycji głównie południowo-zachodniej.

Szata roślinna obszaru należy do piętra regla dolnego, lecz została w znacznym stopniu przekształcona przez człowieka. Wyjątkowo dobrze wzdłuż Dzikiej Orlicy zachowały się rzadkie w Sudetach siedliska olszynki górskiej, głównie na odcinku doliny między Mostowicami a Kolonią Lesica. Jest to jeden z najlepiej zachowanych kompleksów tych zbiorowisk leśnych w Sudetach. Lokalnie nad dopływami, rzadziej nad samą Dziką Orlicą, można spotkać naturalne podgórskie łęgi jesionowe. Występują tu również zbiorowiska ziołoroślowych łąk wilgotnych i świeżych łąk górskich o dużym stopniu naturalności. Występują tu również niewielkie powierzchniowo torfowiska niskie. Mozaikowo występują również zbiorowiska szuwarowe oraz zarośla wierzbowe. Skład gatunkowy flory ma charakter przejściowy między Sudetami Zachodnimi i Wschodnimi, zaznacza się znaczny udział gatunków górskich.

Jest to obszar szczególnie ważny dla zachowania bioróżnorodności. Na uwagę zasługują dobrze zachowane siedliska nadrzecznych górskich olszyn (jedne z większych obszarowo wystąpień w Sudetach) i łęgów oraz związanych z nimi stanowisk gatunków górskich roślin.

Łącznie stwierdzono 7 rodzajów siedlisk z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej (w tym 2 priorytetowe), pokrywających łącznie około 30% powierzchni. Specyficzna flora z licznym udziałem gatunków górskich i kilkudziesięcioma zagrożonymi gatunkami. Stwierdzono 2 gatunki ujęte w II załączniku Dyrektywy Siedliskowej (głowacz białopłetwy - ryba oraz modraszek nausitous - dzienny motyl z rodziny modraszkowatych) oraz 2 gatunki ptaków ujętych w I załączniku Dyrektywy Ptasiej (derkacz i pluszcz).

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Ostoja położona jest na granicy z Republiką Czeską (rzeka Dzika Orlica na całym tym odcinku stanowi granicę państwową).

Nad Ostoję możemy dotrzeć na kilka sposobów m.in. pociągiem do Bystrzycy Kłodzkiej i dalej autobusem PKS do wsi Lasówka, lub własnym autem jadąc z Bystrzycy Kłodzkiej przez Międzylesie lub od strony Zieleńca.

Jest to obszar w którym każdy znajdzie coś dla siebie. Narciarze mają do dyspozycji pobliski Zieleniec - ośrodek sportów zimowych z 22 wyciągami narciarskimi. Skorzystać można także ze świetnie przygotowanych stoków narciarskich po Czeskiej stronie gór. Miłośnicy wędrówek górskich oraz rowerzyści znajdą wiele szlaków turystycznych m.in. Główny Szlak Sudecki im. M. Orłowicza oraz szlak zielony prowadzący przez Góry Stołowe - jedyne w Polsce góry płytowe. Wiele atrakcji czeka także na miłośników zwiedzania: Twierdza Kłodzka, Bazylika w Wambierzycach, Kaplica Czaszek w Czernej, Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie oraz wiele innych zabytków architektury i atrakcji turystycznych.

Noclegu należy szukać w większych miejscowościach, takich jak na przykład Lasówka – miejscowość która powstałą w XVII w., jako niewielka osada drwali i szklarzy. Do Lasówki dojechać można komunikacją PKS (jadąc pociągiem należy wysiąść w Bystrzycy Kłodzkiej, w niej możemy skorzystać z połączenia PKS do Lasówki). Noclegu szukać natomiast można w całorocznym schronisku młodzieżowym PTSM Szarotka (35 miejsc), gdzie można skorzystać również z organizowanego szkolenia spadochronowego. Kilka pięknych gospodarstw agroturystycznych w zabytkowych sudeckich chatach z drewna oraz jeden sklep spożywczy i jeden neogotycki kamienny kościółek z poniemieckim cmentarzykiem. Lasówka przypomina żywy skansen i jako taka zasługuje na ochronę, gdyż wiele domów przestało już istnieć, a parę innych chyli się ku upadkowi. Przez miejscowość prowadzi czerwony szlak (z Długopola Zdroju do Dusznik Zdroju).

Turyści ceniący sobie wyższy komfort pod względem dojazdu i zakwaterowania na miejsce wypadowe wybrać mogą Bystrzycę Kłodzką, do której istnieje dogodne połączenie koleją. Posiada ona również bogatą bazę noclegową: od hoteli, przez domy wczasowe, prywatne kwatery, miejsca w gospodarstwach agroturystycznych po miejsca w schroniskach PTTK.

Z Bystrzycy prowadzi ponadto wiele szlaków turystycznych:

 • zielony 75 (Bystrzyca Kłodzka -> Przełęcz Spalona przez Łysoń, wejście 3h),
 • czerwony 171 (Międzygórze -> Hala Pod Śnieżnikiem przez Dolinę Wilczki, ok. 2h),
 • niebieski 171 (Międzygórze -> Hala Pod Śnieżnikiem, pod Smerkowcem, ok. 2h), niebieski 171 (Międzygórze -> pod Czarną Górę przez Przełęcz Puchaczówka, ok. 2h),
 • żółty 171 (Międzygórze -> Igliczna przez Ogród Bajek, 1h),
 • czerwony 172 (Międzygórze -> Igliczna przez Wodospad Wilczki, ok. 1h),
 • zielony 172 (Międzygórze -> Igliczna przez zaporę, ok. 1h),
 • zielony 172 (Igliczna -> Przełęcz Puchaczówka przez Czarna Górę, ok. 2h),
 • niebieski 136 (Przełęcz Spalona -> Duszniki Zdrój Przez Biesiec, ok. 8h),
 • czerwony 137 (Przełęcz Spalona -> Duszniki Zdrój przez Zieleniec, ok. 7h),
 • czerwony 140 (Spalona -> Zieleniec przez Lasówkę, ok. 3h),
 • żółty 145 (Bystrzyca Kłodzka -> Polanica Zdrój przez Pokrzywno, ok. 6h),
 • niebieski 149 (Przełęcz Spalona -> Ruiny zamku Szczerba przez Jagodną, ok. 4h),
 • zielony 172 (Międzygórze -> Smerkowiec -> Hala pod Śnieżnikiem, ok. 3h),
 • czerwony 151 (Przełęcz Spalona -> Długopole Zdrój przez Ponikwę, ok. 2h).

BYSTRZYCA KŁODZKA

Turystyka krajoznawcza: Kościół św. Michała Archanioła, Mury obronne z trzema Basztami; Wodną Rycerską, Kłodzką (punkt widokowy), renesansowe i barokowe kamienice z XVI i XVII w., Ratusz, Muzeum Filumenistyczne w dawnym zborze ewangelickim.

Turystyka aktywna: liczne szlaki piesze oraz rowerowe. Punkt wyjściowy na Śnieżnik i w Góry Bystrzyckie.

LASÓWKA

Turystyka krajoznawcza: Kościół filialny św. Antoniego z 1912 wzniesiony z piaskowca, sudeckie drewniane chałupy mieszkalne z XIX wieku. Miejscowość powstała w XVII w., jako niewielka osada drwali i szklarzy, przypomina żywy skansen.

Turystyka aktywna: turystka piesza oraz rowerowa.

ZIELENIEC

Turystyka krajoznawcza: W centrum znajduje się zabytkowy kościół św. Anny, schronisko PTTK "Orlica"

Turystyka aktywna: szlaki piesze - latem Zieleniec jest dobrą bazą wypadową w Góry Orlickie i pobliskie Góry Bystrzyckie, narciarstwo - największy ośrodek narciarski w Kotlinie Kłodzkiej - oferuje 28 wyciągów, snowpark oraz pełnowymiarową rynnę (halfpipe), turystyka rowerowa górska.

Zagrożenia:

Zagrożeniem dla siedlisk leśnych może być niewłaściwa gospodarka leśna (głównie intensyfikacja, wycinka lasów łęgowych) lub wodna. W umiarkowanym stopniu zagrożenie stanowi inwazja obcych gatunków synantropijnych (Impatiens spp., Reynoutria spp.).

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Góry Bystrzyckie i Orlickie - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis
• zalewane muliste brzegi rzek z roślinnością Chenopodion rubri p.p. i Bidention p.p.
• ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie (Polygono-Trisetion)
• torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji
• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
• ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandelii
• kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)
• jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach (Tilio plathyphyllis-Acerion pseudoplatani) *
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *
• pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków
• górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion - płaty bogate florystycznie) *
• bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• bóbr europejski - ssak
• wydra - ssak
• derkacz - ptak
• minóg strumieniowy - ryba
• głowacz białopłetwy - ryba
• trzepla zielona - bezkręgowiec
• modraszek telejus - bezkręgowiec
• modraszek nausitous - bezkręgowiec
• czerwończyk nieparek - bezkręgowiec

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. (71) 340-68-07, fax. (71) 340-68-06, email: sekretariat@rdos.wroclaw.pl, www.wroclaw.rdos.gov.pl

Dolnośląska Informacja Turystyczna, Sukiennice 12, 50-107 Wrocław, tel. (71) 342-01-85, fax (71) 342-28-98, e-mail: wroclaw-info@itwroclaw.pl, www.dot.org.pl

Jednostki administracyjne:

• Duszniki-Zdrój (kłodzki, woj. dolnośląskie)
• Bystrzyca Kłodzka (kłodzki, woj. dolnośląskie)
• Międzylesie (kłodzki, woj. dolnośląskie)