Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Dolina Rawki

Kod obszaru:

PLH100015

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

2525,4 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Ostoja zlokalizowana jest w centralnej Polsce i obejmuje głównie głęboką i szeroką dolinę rzeki Rawki powstałą w okresie zlodowacenia środkowopolskiego. Charakteryzuje się ona naturalnym, meandrującym korytem i licznymi starorzeczami. Średnia szerokość koryta Rawki wynosi ok. 10 m, a głębokość 1,5 m. Brzegi porasta roślinność łęgową i łąkową. Rzeka Rawka na odcinku 42 km przepływa przez środek Puszczy Bolimowskiej, która wraz z otaczającymi ją ubogimi polami, rozsianymi starymi puszczańskimi wioskami stanowi Bolimowski Park Krajobrazowy.
Obszar chroniony jest ze względu na bogatą różnorodność siedlisk i związanych z nimi gatunków roślin i zwierząt. W dolinie występują gleby bagienne, mułowo-bagienne, torfowe i murszowe. Liczne starorzecza i zagłębienia są miejscem występowania interesującej roślinności: wodnej, bagiennej, szuwarowej i zaroślowej. Z cennych siedlisk wymienić należy zmiennowilgotne łąki trzęślicowe, torfowiska, bory i lasy bagienne oraz liczne łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe.
Na terenie ostoi występuje ponad 540 gatunków roślin naczyniowych, a wśród nich co najmniej 27 gatunków chronionych i kilkadziesiąt rzadkich w skali krajowej lub regionalnej takich jak starodub łąkowy, widłak wroniec i wielosił błękitny. Dolina Rawki jest ważnym miejscem lęgu dla wielu ptaków, obserwować tu można błotniaki, muchołówki, jarząbka, zimorodka, bociana białego i czarnego. Gatunkami ściśle związanymi z podmokłym krajobrazem rzeki są również bóbr i wydra oraz płazy: kumak nizinny, traszka grzebieniasta. W lasach ostoi spotkać można także rysia.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Do obszaru można dojechać własnym środkiem transportu drogą nr 70 Huta Zawadzka - Skierniewice Łowicz i droga nr E30 Łódź – Warszawa (wzdłuż rzeki biegnie droga nr 705), a także autobusami PKS lub koleją linii Łowicz – Warszawa do stacji Jasionna, lub koleją linii Skierniewice – Żyrardów do stacji Ruda Rawka.
Omawiany obszar jest bardzo popularnym miejscem wypoczynku. Szacuje się, że nad rzeką Rawką, na odcinku od Rudy do Bolimowa w letni pogodny dzień przebywa 2-3 tys. turystów. Korzystają z różnorodnych form rekreacji: turystyka piesza, konna, rowerowa i jazda na pojazdach niezmotoryzowanych, kąpiel i sztuczne plaże, wędkarstwo, polowania, kemping i karawaning.
Dużą atrakcją są spływy kajakowe na rzece Rawce. Co roku organizowany w ostatni tydzień sierpnia jest ogólnopolski spływ na odcinku od Dolecka do Bolimowa. Cyklicznymi imprezami są także Wiosenny i Jesienny rajd rowerowy. Na terenie parku krajobrazowego wytyczono 10 szlaków turystycznych, które przecinają również teren ostoi.
Walory turystyczne związane są również z ciekawą historią regionu. Warte zwiedzenia są z całą pewnością:
Na terenie i w bezpośrednim sąsiedztwie parku znajdują się również zabytki kultury materialnej m.in.:

  • zespół pałacowo-parkowy i kościół w Nieborowie
  • park romantyczny pełny sztucznych ruin, utworzony w 1779 r. w Arkadii
  • renesansowe kościoły i zabudowa małomiasteczkowa w Bolimowie
  • osada fabryczna w Żyrardowie
  • zabytki Łowicza i Skierniewic, m.in. zespół pałacowo-parkowy arcybiskupów gnieźnieńskich z XVII w.

Turyści mogą korzystać z noclegów w hotelach w Skierniewicach i w gospodarstwach agroturystycznych. Informacja turystyczna w siedzibie BPK.

Zagrożenia:

Do głównych zagrożeń zalicza się zanieczyszczenie wód,  wydobywanie piasku i żwiru zarastanie łąk, turystyka i rekreacja, wędkarstwo polowanie zmiana sposobu użytkowania terenu, zabudowa, zaśmiecenie, planowany północny przebieg autostrady A–2 i  budowa drugiego zbiornika wodnego na Rawce (obszar Joachimów – Mogiły), wypalanie.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Bolimowski Park Krajobrazowy - park krajobrazowy
• Rawka - rezerwat przyrody
• Kopanicha - rezerwat przyrody
• Ruda-Chlebacz - rezerwat przyrody

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
• zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
• bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne) *
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• bąk - ptak
• bączek - ptak
• bocian biały - ptak
• bocian czarny - ptak
• łabędź krzykliwy - ptak
• bielik - ptak
• błotniak stawowy - ptak
• błotniak zbożowy - ptak
• błotniak łąkowy - ptak
• sokół wędrowny - ptak
• jarząbek - ptak
• kropiatka - ptak
• derkacz - ptak
• lelek - ptak
• zimorodek - ptak
• dzięcioł średni - ptak
• podróżniczek - ptak
• jarzębatka - ptak
• muchołówka białoszyja - ptak
• muchołówka mała - ptak
• gąsiorek - ptak
• ortolan - ptak
• bóbr europejski - ssak
• wydra - ssak
• ryś - ssak
• kumak nizinny - płaz
• traszka grzebieniasta - płaz
• minóg strumieniowy - ryba
• piskorz - ryba
• koza - ryba
• głowacz białopłetwy - ryba

Ważne dla Europy gatunki roślin
(z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• starodub łąkowy

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi, http://lodz.rdos.gov.pl/, rdos@lodz.uw.gov.pl, tel. (0 42) 664 11 35, fax. (0 42) 664 21 66 Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Łęczyckiej, www.leczyca.pl, lotleczyca@op.pl, tel. (0-24) 721 89 65 Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Starostwo Powiatowe Skierniewice Urząd Gmin: Bolimów, Nowy Kawęczyn Bolimowski Park Krajobrazowy Oddział PTTK w Skierniewice PTOP "Salamandra" Zakład Ochrony Przyrody Instytutu Ekologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego.

Jednostki administracyjne:

• Rawa Mazowiecka (rawski, woj. łódzkie)
• Nowy Kawęczyn (skierniewicki, woj. łódzkie)
• Skierniewice (skierniewicki, woj. łódzkie)
• Skierniewice m. (Skierniewice, woj. łódzkie)
• Bolimów (skierniewicki, woj. łódzkie)
• Puszcza Mariańska (żyrardowski, woj. mazowieckie)