Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Dolina Debrzynki

Kod obszaru:

PLH300047

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

920,9 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Dolina niewielkiej rzeki Dobrzynki ma wielkie znaczenie dla europejskiej przyrody przez wzgląd na występowanie na tej terenie priorytetowych siedlisk. Na zboczach doliny zachował się starodrzew bukowy (kompleks buczyn i grądów subatlantyckich) obok wiszących torfowisk źródliskowych i przepływowych torfowisk alkalicznych. Większa część torfowisk charakteryzuje się doskonałymi warunkami wodnymi. Co ciekawe, w dolinie dobrze zachowała się naturalna strefowość roślinności.

Z gatunków wymienionych w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej stwierdzono tu występowanie 4 gatunków bezkręgowców, w tym poczwarówki i czerwończyka nieparka oraz rośliny skalnicy torfowiskowej. Jest to drugie w całej północno-zachodniej Polsce znane stanowisko gatunku. Do szczególnie cennych, nie wymienionych w Załączniku II należą występujące na mechowiskach gatunki mchów brunatnych, takie jak: Tomentypnum nitens, Helodium blandowii oraz Paludella squarosa - o wyjątkowo wysokiej liczebności. Do osobliwości zaliczyć można również liczne populacje storczyka krwistego i szerokolistnego. Na uwagę zasługuje też licznie występująca na torfowiskach narecznica grzebieniasta.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Obszar położony na granicy województwa wielkopolskiego i pomorskiego w granicach gmin Okonek i Debrzno. Do obszaru można dojechać autobusami PKS, komunikacją prywatną lub koleją linii Piła – Szczecinek do stacji Okonek, a następnie 7 km na wschód drogą lokalną do miejscowości Lędyczek, która leży przy ujściu Debrzynki do Gwdy.

Walory turystyczne obszaru i jego okolic stanowi przede wszystkim bogactwo przyrodnicze. Znajdują się tu kompleksy jezior i lasów objęte ochroną w postaci utworzenia obszaru chronionego krajobrazu "Dolina rzeki Debrzynki" oraz silnie zarastającego rezerwatu Miłachowo (3,70 ha). Rozwinęła się w regionie turystyka piesza, rowerowa (m.in. szlak Greenway), wędkarstwo, kajakarstwo (szlaki kajakowe –od ujścia rzeki Białej w okolicach wsi Brzezie poprzez Sporysz do rzeki Gwdy, a następnie rzeką Gwdą, aż do Piły lub szlak wodny rzeką Szczyrą do Gwdy i dalej do Piły).

Turystyka krajoznawcza:

Debrzno

 • fragmenty murów obronnych z Wieżą Czarownic z XIV wieku
 • osiemnastowieczna kamieniczka na Rynku
 • XIX-wieczny kościół z renesansowym ołtarzem i barokowym konfesjonałem

Myśligoszcz

 • zabytkowe grodzisko
 • stara kuźnia
 • tzw. "szaniec szwedzki" - pozostałości umocnień obronnych

Słupia

 • kościół filialny p.w. św. Michała Archanioła, w konstrukcji szkieletowej z 1736 r.z XVII wieku

Strzeczona

 • kościół filialny p.w. św. Wawrzyńca, w konstrukcji szkieletowej, orientowany z 1672 r., z wieżą drewnianą od zachodu, jednonawowy.
 • cmentarz parafialny z poł XIX w.
 • dzwonnica drewniana z XIX w., wolno stojąca, konstrukcja przysłupowa.

Cierznie

 • kościół katolicki p.w. św. Piotra i Pawła z 1785 r. Zbudowany w konstrukcji szkieletowej, z wieżą od zachodu i trójbocznym prezbiterium od wschodu, jednonawowy.
 • chałupa z podcieniem w szczycie. Jedna z ostatnich w gminie, z XVIII w.
 • kompleks leśny nieopodal jeziora Gradzkiego

Stare Gronowo

 • zabytkowy kompleks pałacowo-parkowy - pałac, budynek zbudowany w drugiej połowie XIX w. w stylu neoklasycznym, park założony po północnej stronie pałacu w połowie XIX w., z reliktami alejek
 • podwórze gospodarcze z zabudowaniami folwarku
 • kaflarnia
 • kolonia mieszkalna z 1930 r.
 • kościół z 1802 r. murowany, jednonawowy z wieżą dobudowana w 1860r.
 • cmentarz parafialny z poł. XIX w.

Przez gminę Debrzno przebiega kilkadziesiąt kilometrów szlaków rowerowych, które wiodą przez najciekawsze miejsca w okolicy (m.in. Szlakiem Greenway Naszyjnik Północy”)

Lipka

Szlaki turystyczne:

 • trasa rowerowa wokół powiatu
 • trasa rowerowa (łączniki lokalne) Kiełpin - Laskowo - L. Lipka, Lipka - Osowo - Buczek Wielki
 • trasa rowerowa (odcinki specjalne) okolice Trudnej i Laskowa
 • trasa rowerowa Nadleśnictwa Lipka - Lipka - Osowo - Stołuńsko - Buczek Wielki - Czyżkowo - Białobłocie - Batorowo - Lipka
 • trasa rowerowa Nadleśnictwa Lipka - Lipka - Laskowo - Trudna - "Góra Zamkowa" - Jezioro Gogolin

Zagrożenia:

Do głównych zagrożeń zalicza się zarastanie łąk, szczególnie porastających torfowiska, gospodarkę leśną na stromych zboczach i sadzenie buka w grądach subatlantyckich.

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
• ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)
• źródliska wapienne ze zbiorowiskami Cratoneurion commutati *
• górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk
• kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)
• żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion)
• grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum)
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• bóbr europejski - ssak
• wydra - ssak
• poczwarówka zwężona - bezkręgowiec
• poczwarówka jajowata - bezkręgowiec
• zalotka większa - bezkręgowiec
• czerwończyk nieparek - bezkręgowiec

Ważne dla Europy gatunki roślin
(z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• sierpowiec błyszczący
• skalnica torfowiskowa

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. 28 Czerwca 1956 223/229, 61-485 Poznań, tel.: 61 831 11 77, fax 61 831 11 99, e-mail: sekretariat.poznan@rdos.gov.pl, www.poznan.rdos.gov.pl

Jednostki administracyjne:

• Okonek (złotowski, woj. wielkopolskie)
• Lipka (złotowski, woj. wielkopolskie)