Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Dębowa Góra

Kod obszaru:

PLH300055

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

586,8 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Planowana ostoja obejmuje wzniesienia morenowe, zbiorniki wodne i torfowisko przejściowe na północnym skraju doliny Noteci, pokryte lasami grądowymi i dąbrowami o doskonałym stanie zachowania. Dębowa Góra to najwyższe morenowe wzniesienie w Dolinie Noteci (192m. n.p.m.). Występuje tu dwanaście typów siedlisk z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej, z czego największa powierzchnię zajmuje grąd środkowoeuropejski (o bardzo wysokiej reprezentatywności dla tego typu siedliska i doskonałym stanie zachowania, zajmujący ponad 80% obszaru) oraz dobrze zachowana świetlista dąbrowa subkontynentalna (5% pokrycia). W obrębie rolniczego krajobrazu Pojezierza Krajeńskiego jest to jeden z większych, w dużym stopniu naturalnych kompleksów lasów liściastych.
Na planowanym obszarze stwierdzono jak dotąd stanowiska 28 gatunków roślin naczyniowych objętych ochroną prawną, bądź zagrożonych w skali regionalnej lub kraju. W obrębie świata zwierząt z gatunków dyrektywowych zanotowano Triturus cristatus. Z innych, na szczególną uwagę zasługuje stanowisko Hyla arborea. Omawiany teren cechuje się ponadto bardzo dużymi walorami krajobrazowymi.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

W pobliże obszaru można dojechać koleją - do stacji Osiek nad Notecią linią z Piły i Bydgoszczy, lub tez indywidualnie samochodem drogą krajową numer 10, łączącą Szczecin z Warszawą aż do samego Wyrzyska, następnie wojewódzką drogą 194 do Osieka nad Notecią (ok. 4 km).
Obszar nadaje się doskonale do wypoczynku w lesie i nad wodą. Istnieje tu szlak kajakowy od Osieku nad Notecią. Miejsce przyciąga też amatorów turystyki rowerowej: przez gminę Wyrzysk przebiega Trasa R-1: Międzynarodowa trasa "Euro Route", a także Leśna Ścieżka Edukacyjna "Dębowa Góra" (ok. 9,5 km). Dla amatorów turystyki pieszej wytyczono dwa szlaki: żółty: Osiek nad Notecią – Dębowa Góra – Białośliwie – Miasteczko – Kaczory – Piła do Trzcianki; czarny: Wyrzysk – Osiek.
W obrębie charakteryzowanego obszaru znajduje się cmentarz ewangelicki z przełomu XIX i XX wieku. W Osieku nad Notecią znajduje się amfiteatr oraz Muzeum Kultury Ludowej. Zobaczyć tu można dawny układ wsi, chaty i zagrody charakterystyczne dla pogranicza wielkopolsko-pomorskiego na przełomie XIX i XX w., sprzęty, narzędzia, a także charakterystyczne uprawy i zwierzęta gospodarskie.
Inne miejsca warte zobaczenia to: pałac neorenesansowy z 1872 roku w Dąbkach, dziewiętnastowieczne dwory neogotyckie w Bagdadzie, Gleśnie i Wyrzysku, neogotycki kościół w Wyrzysku, unikatowe relikty prehistorycznych drewnianych konstrukcji przeprawowych od neolitu do epoki brązu w Żuławce Małej, liczne miejsca pamięci narodowej w Wyrzysku (cmentarz parafialny i mauzoleum ofiar hitlerowskich, zbiorowa mogiła, pomnik i obelisk ku czci ofiar) i Gleśnie.
W gminie Wyrzysk odbywają się coroczne Dni Ziemi Wyrzyskiej, Noc Świętojańska, dożynki gminne i Dni Latawca. Różne imprezy kulturalne organizują Bractwo Kurkowe, Towarzystwo Śpiewu "Halka" i Towarzystwo Przyjaciół Wyrzyska.
Restauracje i zajazdy w Wyrzysku, Rudzie koło Wyrzyska, Osieku nad Notecią. Noclegi: hotele w Wyrzysku, Rudzie koło Wyrzyska; gospodarstwo agroturystyczne w w Wyrzysku i w Falmierowie (ok. 5 km od Wyrzyska).

Zagrożenia:

Prowadzona jest gospodarka leśna, przyczyniająca się do zmian w ekosystemach leśnych. Prowadzona jest wycinka drzew, na znacznych areałach stwierdzono zadrzewienia niezgodne z potencjałem siedlisk i zasięgiem geograficznym: sosnę, świerka. Niektóre płaty zbiorowisk leśnych wykazują cech degeneracji zespołu: monotypizację, pinetyzację, neofityzację, fruticetyzację, cespityzację i juwenalizację.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Dolina Noteci - rezerwat leśny
• Zielona Góra - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea
• starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
• zalewane muliste brzegi rzek z roślinnością Chenopodion rubri p.p. i Bidention p.p.
• murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion pallentis) *
• ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
• kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)
• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum)
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *
• łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)
• ciepłolubne dąbrowy (Quercetalia pubescenti-petraeae) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• traszka grzebieniasta - płaz
• zalotka większa - bezkręgowiec
• jelonek rogacz - bezkręgowiec
• pachnica dębowa * - bezkręgowiec

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

RDOŚ Poznań Klub Przyrodników - Świebodzin, Nadleśnictwo Wyrzysk

Jednostki administracyjne:

• Wyrzysk (pilski, woj. wielkopolskie)