Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Biała Lądecka

Kod obszaru:

PLH020035

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

73,1 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Propozycje zmian:
W ramach Shadow List proponowano większy obszar - 152,1 ha.

Opis przyrodniczy:

Obszar leży na wysokości 380 - 520 npm i obejmuje 16,7 km odcinek doliny rzeki Białej Lądeckiej, od Goszowa (km 33) do ujścia potoku Konradka w Trzebieszowicach.
Obszar charakteryzuje mozaika roślinności: od ziołorośli (w tym podgórskie lepiężnikowe) i ekstensywnie użytkowanych łąk kośnych (siedliska łąkowe i zaroślowe – 8% powierzchni ostoi) po łęgi wierzbowo-olchowe – 4%. Siedliska rolnicze zajmują 68% obszaru, a tereny w różnym stopniu przekształcone i zurbanizowane (miasta, wsie, drogi, śmietniska, kopalnie, tereny przemysłowe) - 20%.
Siedliska przyrodnicze z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej zajmują około 95% powierzchni obszaru, w tym cenne „podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników”. W dolinie występuje jedno z czterech stanowisk włosienicznika pędzelkowatego w Polsce. W wodach Białej Lądeckiej żyje jedna z najliczniejszych w południowo-zachodniej Polsce populacji głowacza białopłetwego z II Załącznika Dyrektywy Siedliskowej oraz głowacza pręgopłetwego.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Obszar leży pomiędzy Goszowem a Trzebieszowicami i jest stosunkowo łatwo dostępny samochodem. Można tam dojechać drogą Wrocław – Kłodzko - Stronie Ślaskie do miejscowości Goszów. W granicach obszaru droga prowadzi dnem doliny Białej Lądeckiej. Do obszaru można dojechać również koleją linii Kłodzko - Stronie Ślaskie do stacji Trzebieszowice lub następnych.
Turystyka ekologiczna: O atrakcyjności ostoi stanowią jej walory przyrodnicze.
Turystyka wypoczynkowa: obszar oferuje wszelkie formy wypoczynku związane z wypoczynkiem nad malowniczą, niewielką rzeką górską.
Turystyka kwalifikowana: górska rowerowa, piesza, konna, wędkarstwo.
Turystyka krajoznawcza: Miejscowości położone w dolinie Białej Lądeckiej to bardzo malownicze miasteczka śląskie z unikalnymi zabytkami kultury regionu. W Kłodzku można zwiedzić kościół parafialny z XIV wieku, kolegium jezuickie z XVII wieku i twierdzę z muzeum.
Turystyka uzdrowiskowa: Stronie Ślaskie i Lądek Zdrój to bardzo znane, stare uzdrowiska.
Turyści korzystają z bazy hotelowej, pensjonatów i ośrodków sanatoryjnych w Stroniu Ślaskim i Lądku Zdroju oraz usług gospodarstw agroturystycznych.

Zagrożenia:

Do najpoważniejszych zagrożeń należą:

  • zanieczyszczenie wody,
  • eutrofizacja.

Inne istotne czynniki to:

  • zmiana stosunków hydrologicznych w zlewni,
  • regulacja
  • zaśmiecanie koryta rzecznego
  • wędkarstwo
  • zabudowa
  • szlaki piesze, szlaki rowerowe
  • komunikacja
  • hałas.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Śnieżnicki Park Krajobrazowy - park krajobrazowy

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis
• ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• trzmielojad - ptak
• wydra - ssak
• głowacz białopłetwy - ryba

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Dolnośląska Organizacja Turystyczna, ul. Igielna 13, 50-117 Wrocław, www.dot.org.pl , Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej, http://www.lot.sudety.info.pl/, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Instytut Kształtowania i Ochrony Środowiska, Akademia Rolnicza we Wrocławiu, 50-363 Wrocław pl. Grunwaldzki 24, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków.

Jednostki administracyjne:

• Lądek-Zdrój (kłodzki, woj. dolnośląskie)
• Stronie Śląskie (kłodzki, woj. dolnośląskie)