Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Niedzieliska

Kod obszaru:

PLH060044

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

17,9 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Propozycje zmian:

Opis przyrodniczy:

Obszar obejmuje 2 enklawy na południowo- i północno - zachodnich zboczach wzgórz kredowych. Są to siedliska rolnicze (ugory) z kompleksem muraw i zarośli kserotermicznych z jałowcem i populacją obuwika pospolitego. Jest to siedlisko z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej istotne dla polskich zasobów obuwika pospolitego i najliczniejszym jego stanowiskiem na Lubelszczyźnie oraz jednym z najliczniejszych w Polsce. Jest to gatunek wymieniony w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej. Obecnie, w wyniku procesów sukcesji, na murawy powolnie wkraczają gatunki kserotermiczne.

Występują tu także inne, ważne gatunki: motyl – modraszek malczyk i rośliny: czosnek wężowy, zawilec wielkokwiatowy, aster gawędka, goryczka krzyżowa, listeria jajowata, pierwiosnek lekarski oraz gatunki z Polskiej Czerwonej Listy Roślin: miłek letni, miłek wiosenny, wiśnia karłowata.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Obszar leży na Roztoczu Środkowym pomiędzy Szczebrzeszynem a Zamościem, na południe od wsi Niedzieliska, w sąsiedztwie Roztoczańskiego Parku Narodowego i Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego. Można tam dojechać koleją linii Zamość – Zwierzyniec, autobusami PKS lub komunikacją prywatną. Obszar leży ok. 20 km na zachód od Zamościa. Turyści mogą korzystać z noclegów w hotelach, pensjonatach, kwaterach prywatnych i gospodarstwach agroturystycznych.

Głównym walorem turystycznym obszaru są jego walory przyrodnicze. Rozwinęła się tu turystyka piesza, konna, rowerowa (Centralny Szlak Rowerowy Roztocza), narciarstwo biegowe.

Turystyka krajoznawcza - W okolicy można zwiedzić kompleks architektoniczny Zamościa, Zwierzyńca i Szczebrzeszyna.

Zagrożenia:

Głównym zagrożeniem jest planowane zalesianie terenu i nielegalna eksploatacja kruszywa. Groźne dla siedliska populacji obuwika pospolitego są skutki intensywnej uprawy roli (nawożenie).

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Dziewicza Góra - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion pallentis) *
• formacje z jałowcem pospolitym Juniperus communis na wrzosowiskach lub nawapiennych murawach

Ważne dla Europy gatunki roślin
(z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• obuwik pospolity

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

  • Instytut Ochrony Przyrody PAN
  • Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. M.C. Skłodowskiej 5 p.107, Lublin, tel. , fax.: (81) 532 14 48, e-mail: d.lachowska@wp.pl, strona internetowa: http://www.lrot.pl
  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie, fax: (81) 74-24-330, tel.: (81) 74-24-312 http://www.lublin.rdos.gov.pl
  • Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze BORT - 0/ Zamość, 22-400 Zamość, ul. Staszica 31, tel. (84) 639 31 43, tel/fax 84/ 638 56 87, http://www.zamosc.pttk.pl/, e-mail: pttk.zamosc@pro.onet.pl
  • Zamojski Ośrodek Informacji Turystycznej, Rynek Wielki 13 - Ratusz, tel. 84/ 639 22 92, tel/fax 84 627 08 13, e-mail: zoit@osir.zamosc.pl, www.zoit.zamosc.pl

Jednostki administracyjne:

• Szczebrzeszyn (zamojski, woj. lubelskie)