Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Łąki Ciebłowickie

Kod obszaru:

PLH100035

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

475,3 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar zlokalizowany jest w dolinie Pilicy. Cechuje się on charakterystyczną struktury zbiorowisk roślinnych związanych z doliną rzeki, która w tym miejscu swobodnie meandruje i regularnie wylewa. Coroczne wylewy rzeki i swobodny spływ kry utrzymują w dobrej kondycji ekosystemy nieleśne, m.in. rozległe turzycowiska, małe płaty młak niskoturzycowych ze związku Caricion nigrae oraz interesujące i warte dokładnego zbadania niewielkie źródliska. Obszar jest miejscem występowania 8 cennych siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej, w tym starorzeczy i eutroficznych zbiorników wodnych, wydm śródlądowych, ziołorośli i świeżych łąk użytkowanych ekstensywnie. Ważną cechą ostoi są liczne strefy graniczenia i przenikania się wymienionych i pozostałych siedlisk. Ta poddana naturalnym procesom przyrodniczym mozaika siedlisk stanowi wielki walor i znajduje odzwierciedlenie w dużej różnorodności biologicznej na charakteryzowanym terenie. Naturalny krajobraz dolinny stanowi przykład charakterystycznej struktury zbiorowisk roślinnych związanych z doliną rzeki. Tereny zasilane przez wylewy Pilicy są miejscem występowania takich „wodnych” gatunków jak traszka grzebieniasta, kumak nizinny, wydra oraz bóbr europejski.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Obszar położony jest na południowym brzegu Pilicy, w gminach Lubochnia i Tomaszów Mazowiecki. Komunikacyjnie znajduje się w samym centrum Polski. Przez Tomaszów Mazowiecki przebiega międzynarodowa droga E-67 łącząca Warszawę poprzez Wrocław z Pragą, droga krajowa 48 (Tomaszów – Radom), droga wojewódzka 713 (Łódź – Opoczno) i linie kolejowe: Koluszki – Skarżysko-Kamienna i Koluszki – Radom. W Tomaszowie Mazowieckim znajduje się różnorodna baza noclegowa i gastronomiczna. Na terenie gmin znajdują się także gospodarstwa agroturystyczne.

Zabytki gminy Tomaszów Mazowiecki:

 • barokowy zespół dawnego klasztoru Franciszkanów w Smardzewicach, wzniesiony w latach 1683 - 99;
 • drewniany kościół p.w. św. Wacława w Twardej, wzniesiony w 2. poł. XVIII w.
 • kościół p.w. św. Małgorzaty w Chorzęcinie,
 • dworki szlacheckie w Świńsku (z 2. poł. XIX w.) oraz Zaborowie (pocz. XX stulecia),
 • kompleks schronów poniemieckich w Jeleniu.

W okolicach Tomaszowa znajduje się także park linowy „Nad Pilicą”, Skansen Rzeki Pilicy w Tomaszowie Maz., Ośrodek Hodowli Żubrów w Smardzewicach.

Zagrożenia:

 • naturalna sukcesja na łąkach, turzycowiskach oraz wydmach z murawami ciepłolubnymi
 • brak wylewów Pilicy przechwytywanych przez Zbiornik Sulejowski
 • wypalanie łąk, trzcinowsk i turzycowisk
 • zasypywanie odpadami starorzeczy
 • zanieczyszczenie wód rzeki Pilicy (sinice ze Zbiornika Sulejowskiego)
 • ruch samochodowy na obrzeżach (śmiertelność płazów)
 • potencjalnie nadmierna presja wędkarska i turystyczna (spływy, biwaki)
 • dzikie wysypiska śmieci
 • nielegalne usuwanie zadrzewień łęgowych
 • kłusownictwo
 • nieuporządkowana gospodarka ściekowa (nieszczelne szamba) w sąsiadujących wsiach i przysiółkach - Ciebłowice, Tomaszów Maz.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Spalski Park Krajobrazowy - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi (Corynephorus, Agrostis)
• starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
• zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
• ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• bąk - ptak
• bączek - ptak
• bocian biały - ptak
• błotniak stawowy - ptak
• błotniak zbożowy - ptak
• błotniak łąkowy - ptak
• kropiatka - ptak
• zielonka - ptak
• derkacz - ptak
• zimorodek - ptak
• dzięcioł średni - ptak
• jarzębatka - ptak
• gąsiorek - ptak
• bóbr europejski - ssak
• wydra - ssak
• traszka grzebieniasta - płaz
• kumak nizinny - płaz
• różanka - ryba
• czerwończyk nieparek - bezkręgowiec
• lerka - ptak
• trzepla zielona - bezkręgowiec
• modraszek telejus - bezkręgowiec
• modraszek nausitous - bezkręgowiec
• pachnica dębowa * - bezkręgowiec

Ważne dla Europy gatunki roślin
(z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• sierpowiec błyszczący

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

 • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi, http://lodz.rdos.gov.pl/, rdos@lodz.uw.gov.pl, tel. (42) 664 11 35, fax. (42) 664 21 66

Informacja turystyczna:

 • Lokalna Organizacja Turystyczna w Spale, www.spala.pl, msloniewski@obp.com.pl, tel/fax: (44) 710 05 11
 • Strona parku linowego http://www.parklinowynadpilica.pl/
 • Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi, ul. Piotrkowska 87, tel.: 42 638 59 55, 42 638 59 56, e-mail: cit@uml.lodz.pl, www.cityoflodz.pl
 • Portal turystyczno krajoznawczy województwa Łódzkiego http://old.ziemialodzka.pl

Jednostki administracyjne:

• Tomaszów Mazowiecki (tomaszowski (łódzkie), woj. łódzkie)
• Tomaszów Mazowiecki m. (tomaszowski (łódzkie), woj. łódzkie)
• Lubochnia (tomaszowski (łódzkie), woj. łódzkie)