Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Jezioro Janiszowice

Kod obszaru:

PLH080053

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

206,1 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Jezioro Jańskie (Janiszowickie) powstało w na 1,5 km, płaskiej rynnie biegnącej z północnego wschodu na południowy zachód. Rynna ta powstała w okresie zbałtyckiego stadiału leszczyńskiego, na skutek erozji wód roztopowych płynących w szczelinach,
znajdujących się u czoła lądolodu. Po wycofaniu się lodowca na północ w rynnie zalegał martwy lód. Po wytopieniu się martwego lodu powstało jezioro. Jest to płytkie, eutroficzne jezioro, w którym występuje m. in Pilularia globulifera. Jańsko użytkowane jest przez Polski Związek Wędkarski Zarząd Okręgu w Zielonej Górze. Według obwodu rybackiego z 1978 roku bytowały w nim karp, płoć, okoń, karaś, lin, szczupak. Dziś jsilnie zarasta. Od południa otacza je kompleks niedostępnych brzezin bagiennych. jeziorze bierze swój początek rzeka Kurka (Górzynka), która jest prawym dopływem rzeki Lubszy. Występują tu ważne dla różnorodności biologicznej regionu.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Obszar jest łatwo dostępny samochodem i pociągiem. Można tam dojechać drogą Krosno Odrzańskie – Lubsko do miejscowości Janiszowice lub koleją relacji Krosno Odrzańskie – Lubsko do stacji Strużka.
Turystyka ekologiczna: atrakcyjności ostoi stanowią jej walory przyrodnicze związane z jeziorem.
Turystyka kwalifikowana: piesza, wodniacka, rowerowa, konna.
Turystyka krajoznawcza: W Janiszowicach można zwiedzić kościół gotycki z XIV wieku, przebudowany w XIX wieku. Murowany z kamienia polnego, jednonawowy z prostokątnym prezbiterium, z wieżą od zachodu. Przy kościele był cmentarz ewangelicki z XIX w., obecnie zlikwidowany.
Turyści korzystają z ośrodka wypoczynkowego położonego nad brzegiem jeziora oraz gospodarstw agroturystycznych.

Zagrożenia:

Do najpoważniejszych zagrożeń należą: zanieczyszczenie wód i zmiany hydrologiczne, Jezioro Jańsko charakteryzuje się bardzo wysoką podatnością na degradację. W latach sześćdziesiątych pogłębiono i poszerzono ciek Kurka co obniżyło o ok. 1 m poziom wody w jeziorze w rezultacie znacznie zmniejszyło powierzchnie jeziora.

 

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
• bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne) *
• brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoëto-Nanojuncetea
• torfowiska nakredowe (Cladietum marisci, Caricetum buxbaumii, Schoenetum nigricantis) *
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, http://www.gorzow.rdos.gov.pl
  • Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, www.lotur.eu
  • Klub Przyrodników
  • WZR woj. lubuskiego.

Jednostki administracyjne:

• Bobrowice (krośnieński (lubuskie), woj. lubuskie)