Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Wola Cyrusowa

Kod obszaru:

PLH100034

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

92,3 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Wola Cyrusowa stanowi kompleks naturalnych, niewielkich oczek wodnych. Są one bardzo cennym miejscem występowania 11 gatunków płazów, między innymi, ważnym stanowiskiem kumaka nizinnego i traszki grzebieniastej. Zbiorniki Woli Cyrusowej mają odmienne stosunki hydrologiczne i terminy deficytu wody, co sprawia, że w poszczególnych zbiornikach inne są środowiska rozmnażania, żerowania oraz hibernacji płazów. Obszar jest również miejscem żerowania dla kilku rzadkich gatunków ptaków, m.in. dzięcioła czarnego, żurawia oraz bocianów: czarnego i białego.

Dane zaktualizowano w 2009 roku.

Opis turystyczny:

Wola Cyrusowa leży pomiędzy rozgałęzieniem dwóch dróg krajowych: nr 704 i nr 708. Oddalona jest niecałe 10 km na północ od Brzezin. Brzeziny to miasto o kilkusetletniej tradycji. Znajduje się tu wiele ciekawych zabytków, m.in. renesansowe kościoły i Muzeum Regionalne z unikalną w skali kraju ekspozycją krawiectwa i żelazek do prasowania. Ponadto, piękne, okoliczne tereny krajobrazowe, w gminie Brzeziny, zachęcają do wędrówek, m.in. po szlakach turystycznych, pieszych i rowerowych, których długość wynosi ok. 30 km
Wola Cyrusowa obejmuje również fragment gminy Dmosin, bogatej w zabytkowe kościoły, dworki, kapliczki. Organizowanych jest tu wiele, niecodziennych imprez, między innymi: „Święto Ziemniaka- Ziemniaczana Biesiada”, dożynki, rajdy czy Dmosiński Jarmark.

Zagrożenia:

Do podstawowych należą: naturalne obniżanie poziomu wód gruntowych, melioracje, intensyfikacja upraw i stosowanie nawozów sztucznych oraz środków ochrony roślin, a także zaprzestanie upraw.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *
• bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• bocian czarny - ptak
• żuraw - ptak
• ortolan - ptak
• mopek - ssak
• nocek duży - ssak
• traszka grzebieniasta - płaz
• kumak nizinny - płaz
• bocian biały - ptak
• dzięcioł czarny - ptak
• lerka - ptak

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi, http://lodz.rdos.gov.pl/, rdos@lodz.uw.gov.pl, tel. (0 42) 664 11 35; fax. (0 42) 664 21 66
  • Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Łęczyckiej, www.leczyca.pl, lotleczyca@op.pl, tel. (0-24) 721 89 65
  • Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi
  • Dyrekcja Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich
  • Oddział PTTK w Łodzi
  • PTOP "Salamandra"

Jednostki administracyjne:

• Dmosin (brzeziński, woj. łódzkie)
• Brzeziny (brzeziński, woj. łódzkie)