Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Pieniny (ob. ptasi)

Kod obszaru:

PLB120008

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia)

Powierzchnia:

2336,4 ha

Status formalny:
Obszar wyznaczony Rozporządzeniem Ministra Środowiska

Opis przyrodniczy:

Pieniny stanowią północny fragment Pienińskiego Pasa Skałkowego i tworzą wyodrębnione pasmo górskie o długości około 35 km i szerokości do 6 km. Gęsta jest sieć źródeł, w większości krasowych, o dużej wydajności. Liczne są też potoki spływające do Dunajca lub Krośnicy. Na terenie Pienin znaleziono 22 jaskinie, w większości pseudokrasowego pochodzenia; największa z nich to Jaskinia w Ociemnem. Od strony północnej zbocza łagodnie opadają ku dolinom, natomiast zbocza południowe stanowią wapienne ściany obrywające się w stronę Dunajca tworząc malowniczy przełom Dunajca. Różnice w ukształtowaniu zboczy południowych i północnych pociągają sobą zróżnicowanie szaty roślinnej. Zboczach o wystawie północnej pokrywa żyzna buczyna karpacka, natomiast na zboczach południowych występują ciepłolubne naskalne lasy bukowe i jodłowe. Na terenie ostoi występuje również wiele półnaturalnych, bogatych gatunkowo łąk. Zboczach o wystawie południowej pozbawione drzewostanu pokrywają wyjątkowo cenne murawy kserotermiczne. Flora Pienin jest bardzo bogata i obejmuje ponad 1100 gatunków roślin naczyniowych, wśród nich dwa endemity - mniszek pieniński i pszonak pieniński oraz kilka odmian endemicznych: chaber barwny, rozchodnik ostry odmiana wapienna oraz bylica piołun odmiana wapienna. Obszar ważny dla zachowania bioróżnorodności.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Główne ośrodki turystyczne Pienin to Szczawnica i Krościenko - miejscowości leżące miedzy Nowym Targiem a Nowym Sączem. Najlepiej dotrzeć tam komunikacją PKS z Nowego Sączu, Nowego Targu i Krakowa. Najbliższe stacje PKP znajdują się w Nowym Targu i Starym Sączu. Szczawnica, Krościenko, jak i okoliczne miejscowości (Czorsztyn, Niedzica, Sromowce, Jaworki) oferują wiele punktów gastronomicznych oraz miejsc noclegowych o różnym standardzie. W Niedzicy można przespać się zarówno w pokojach gościnnych, ośrodku wypoczynkowym jak i w komnatach zamkowych. Na terenie Pienin znajdują się dwa schroniska - w Szczawnicy i Sromowcach Niżnych. Główna atrakcją Pienin oprócz pieszych wędrówek jest spływ przełomem Dunajca. Warty obejrzenia jest również rezerwat Wąwóz Homole. Na terenie ostoi wytyczonych jest wiele pieszych szlaków turystycznych oraz szlak wodny przez przełom Dunajca. Na Dunajcu corocznie organizowany jest Międzynarodowy Spływ Kajakowy z Nowego Targu do Nowego Sącza. Dla rowerzystów na terenie Parku Narodowego udostępnione zostały jedynie nieliczne drogi, m.in. łącząca Krotnicę z Sromowcami Wyżnymi.

Zagrożenia:

Do głównych zagrożeń na terenie ostoi należy zaprzestanie ekstensywnego użytkowania łąk, intensywny ruch turystyczny oraz synanatropizacja flory, czyli zmiany składu gatunkowego flory pod wpływem działalności człowieka. Bliskie sąsiedztwo Zbiornika Czorsztyńskiego może spowodować w przyszłości niekorzystne dla przyrody Pienin zmiany klimatyczne.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Pieniński Park Narodowy - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków
• zarośla wierzby siwej na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (Salici-Myricarietum część - z przewagą wierzby)
• formacje z jałowcem pospolitym Juniperus communis na wrzosowiskach lub nawapiennych murawach
• nawapienne murawy wysokogórskie (Seslerion tatrae) i wyleżyska śnieżne (Arabidion coeruleae)
• murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion pallentis) *
• górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion - płaty bogate florystycznie) *
• ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie (Polygono-Trisetion)
• górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk
• podgórskie i wyżynne rumowiska wapienne ze zbiorowiskami ze Stipion calamagrostis *
• wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis
• jaskinie nieudostępnione do zwiedzania
• kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)
• żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion)
• ciepłolubne buczyny storczykowe (Cephalanthero-Fagenion)
• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach (Tilio plathyphyllis-Acerion pseudoplatani) *
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *
• górskie reliktowe laski sosnowe (Erico-Pinion)
• górskie bory świerkowe (Piceion abietis część - zbiorowiska górskie)

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• bocian czarny - ptak
• trzmielojad - ptak
• orlik krzykliwy - ptak
• orzeł przedni - ptak
• sokół wędrowny - ptak
• jarząbek - ptak
• derkacz - ptak
• puchacz - ptak
• sóweczka - ptak
• puszczyk uralski - ptak
• włochatka - ptak
• dzięcioł zielonosiwy - ptak
• dzięcioł czarny - ptak
• dzięcioł białogrzbiety - ptak
• dzięcioł trójpalczasty - ptak
• muchołówka mała - ptak
• muchołówka białoszyja - ptak
• gąsiorek - ptak
• podkowiec mały - ssak
• mopek - ssak
• nocek duży - ssak
• bóbr europejski - ssak
• wilk * - ssak
• niedźwiedź brunatny * - ssak
• wydra - ssak
• ryś - ssak
• traszka grzebieniasta - płaz
• traszka karpacka - płaz
• kumak górski - płaz
• brzanka - ryba
• poczwarówka zwężona - bezkręgowiec
• trzepla zielona - bezkręgowiec
• nadobnica alpejska * - bezkręgowiec
• biegacz urozmaicony - bezkręgowiec

Ważne dla Europy gatunki roślin
(z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• bezlist okrywkowy
• obuwik pospolity
• pszonak pieniński *

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie, tel.: (12) 61-98-120, fax.: (12) 61-98-122, sekretariat@rdos.krakow.pl, http://bip.krakow.rdos.gov.pl

Małopolska Organizacja Turystyczna, tel./fax.: 12 421-16-04, biuro@mot.krakow.pl

Jednostki administracyjne:

• Czorsztyn (nowotarski, woj. małopolskie)
• Krościenko nad Dunajcem (nowotarski, woj. małopolskie)