Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Pasmo Policy

Kod obszaru:

PLB120006

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

1190,1 ha

Status formalny:
Obszar wyznaczony Rozporządzeniem Ministra Środowiska

Propozycje zmian:

Opis przyrodniczy:

Ostoja znajduje się we wschodniej części Beskidu Żywieckiego. Obejmuje szczytowe partie góry Polica (1369 m n.p.m.), najwyższego wzniesienia w pasmie odchodzącym od masywu Babiej Góry za przełęczą Krowiarki. Masyw Policy zbudowany jest z piaskowców magurskich. Są to grubo i średnioławicowe piaskowce glaukonitowe lub mikowe, ilaste, miejscami wapniste lub krzemionkowe. Piaskowce przewarstwione są ciemnoszarymi łupkami. Grzbiet Policy jest szeroki na kilkadziesiąt metrów. Charakterystyczna jest asymetria stoków: łagodne zbocza wschodnie i zachodnie i bardzo stromy stok północny, o nachyleniu 300 - 450. Prawie cały obszar porośnięty jest naturalnym borem górnoreglowym - siedlisko cenne z europejskiego punktu widzenia. Występują tu także inne siedliska ważne dla Europy: górskie ziołorośla okrajkowe oraz zarośla kosodrzewiny.
W obszarze znajdują się stanowiska chronionych i zagrożonych w Polsce gatunków roślin (8 gatunków roślin podlegających ochronie ścisłej i dwa gatunki podlegające ochronie częściowej), m.in. parzydło leśne, goryczka tojeściowa, widłak wroniec oraz limba. Osobliwością florystyczną jest zarzyczka górska (Cortusa matthioli), która w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin figuruje jako gatunek rzadki.
W lasach spotyka się duże drapieżniki ważne dla ochrony europejskiej bioróżnorodności, jak: niedźwiedź brunatny, ryś i wilk.
Ostoja jest również miejscem występowania pięciu gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, m.in. kuraków leśnych: głuszca, cietrzewia i jarząbka. Jest to jedna z najważniejszych ostoi głuszca w Polsce.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Obszar jest stosunkowo łatwo dostępny samochodem lub koleją do Makowa Podhalańskiego a następnie PKS lub indywidualnie, drogą nr 957 (można dojechać aż do przełęczy Krowiarki).
Turystyka ekologiczna: O atrakcyjności ostoi stanowią jej walory przyrodnicze.
Turystyka wypoczynkowa: obszar oferuje wszelkie formy wypoczynku związane z zalesionymi górami.
Turystyka kwalifikowana: górska piesza, rowerowa, narciarska, konna.
Turystyka krajoznawcza: W okolicy ostoi warto odwiedzić Orawski Park Etnograficzny w Żubrzycy Górnej oraz zabytki Zawoi: drewniany kościół parafialny św. Klemensa i zespół Klasztorny Karmelitów Bosych. W Zawoi organizowany jest cyklicznie Międzynarodowy Wyścig Psich Zaprzęgów, a we wrześniu impreza folklorystyczna - "Babiogórska Jesień".
Turyści mogą korzystać z noclegów w schroniskach PTTK Na Hali Krupowej lub na Markowych Szczawinach, hotelach, pensjonatach i gospodarstwach agroturystycznych w Zawoi.

Zagrożenia:

Do najpoważniejszych zagrożeń należy nieekologiczna gospodarka leśna powodująca (obserwowane obniżenie zdrowotności lasów powodują głównie: grzyby (opieńka), zespół kornika, wiatry i okiść.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Rezerwat na Policy im. prof. Zenona Klemensiewicza - rezerwat przyrody
• Na Policy - rezerwat przyrody
• Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu - obszar chronionego krajobrazu

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• niedźwiedź brunatny * - ssak
• ryś - ssak
• wilk * - ssak
• głuszec - ptak
• jarząbek - ptak
• cietrzew (podgatunek kontynentalny) - ptak
• dzięcioł czarny - ptak
• dzięcioł trójpalczasty - ptak

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Małopolska Organizacja Turystyczna, ul. Św. Krzyża 14, 31-028 Kraków (do korespondencji), "http://www.mot.krakow.pl/" www.mot.krakow.pl Babiogórski Park Narodowy, 34-223 Zawoja, Zawoja 1403, tel. (0-33) 877-51-10. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Ul.Basztowa 22, 31 - 156 Kraków, tel.: (012) 4223519, fax: (012) 6160481, ssie@malopolska.uw.gov.pl, www.uwoj.krakow.pl Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie, 31 - 112 Kraków, ul. Smoleńsk 29-31, tel. 012 619 -81 -20. RDLP w Krakowie, 31-159 Kraków, Al. Słowackiego 17A, tel. (012) 633 54 33; Nadleśnictwo Niepołomice, 32-005 Niepołomice, ul. Myśliwska 41. Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Zawoi tel.(033) 877-50-66 Gminna Informacja Turystyczna: tel. (033) 877 55 33 e-mail: zawoja@zawoja.pl

Jednostki administracyjne:

• Zawoja (suski, woj. małopolskie)
• Jabłonka (nowotarski, woj. małopolskie)
• Bystra-Sidzina (suski, woj. małopolskie)