Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Karkonosze (ob. ptasi)

Kod obszaru:

PLB020007

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

18578,4 ha

Status formalny:
Obszar wyznaczony Rozporządzeniem Ministra Środowiska

Opis przyrodniczy:

Pasmo Karkonoszy jest największym (ok. 36 km dł., 20 km szer.) i najwyższym masywem górskim Sudetów (Śnieżka - 1602 m npm). Budują je stare skały metamorficzne. W rzeźbie gór widać kotły polodowcowe z jeziorami, głęboko wcięte doliny potoków oraz liczne skałki i gołoborza. Występuje tu piętrowość roślinności – las sięga do wysokości 1400 m npm. Zachowały się też licznie relikty flory arktycznej i alpejskiej. Bardzo cenne są torfowiska wysokie. W ostoi występuje co najmniej 11 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 7 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). Karkonosze są jedną z 10 najważniejszych w Polsce ostoi cietrzewia, sóweczki i włochatki.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Najbliżej położona stacja PKP znajduje się w Szklarskiej Porębie.
Karkonosze, a szczególnie "ścieżka nad reglami", zachęcają do pieszych wędrówek dobrze wyznaczonymi szlakami, wspaniałymi punktami widokowymi oraz dobrze rozmieszczonymi schroniskami górskimi. Istnieje dobrze zorganizowana sieć tras rowerowych. Po drodze można podziwiać ostańce granitowe o niezwykłych kształtach, rumowiska skalne oraz liczne gatunki flory i fauny typu alpejskiego; szczególnie bogaty jest świat ptaków. Poza wycieczkami na Śnieżkę atrakcję turystyczną stanowią: ruiny zamku na Chojniku, stawy "Śnieżne Kotły" oraz malownicze wodospady Szklarki i Kamieńczyka. Nie poleca się narciarstwa zjazdowego na terenie ostoi gdyż odlesianie zboczy powoduje niekorzystne zaburzenia w tutejszym ekosystemie.

Zagrożenia:

Dużym potencjalnym zagrożeniem jest zanieczyszczenie powietrza i wprowadzanie do drzewostanu obcych gatunków oraz gradacje owadów niszczących drzewostan. Także zbyt silna presja turystyczna (tylko po stronie polskiej - 2,5 mln turystów rocznie), kolekcjonerstwo i infrastruktura turystyczna (nartostrady, wyciągi, trasy rowerowe, motorowe, szlaki turystyczne).

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Karkonoski Park Narodowy - park narodowy
• Karkonosze/Krkonose - rezerwat biosfery UNESCO MAB
• Karkonosze-Góry Izerskie - obszar chronionego krajobrazu
• Rudawski Park Krajobrazowy - park krajobrazowy

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoëto-Nanojuncetea
• wysokogórskie borówczyska bażynowe (Empetro-Vaccinietum)
• zarośla kosodrzewiny (Pinetum mugo) *
• subalpejskie zarośla wierzbowe wierzby lapońskiej lub śląskiej (Salicetum lapponum, Salicetum silesiacae)
• wysokogórskie murawy acidofilne (Juncion trifidi) i bezwapienne wyleżyska śnieżne (Salicion herbaceae)
• górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion - płaty bogate florystycznie) *
• ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie (Polygono-Trisetion)
• torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe) *
• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
• obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion
• górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk
• piargi i gołoborza krzemianowe
• ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandelii
• pionierskie murawy na skałach krzemianowych (Arabidopsidion thalianae)
• kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)
• żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion)
• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *
• górskie bory świerkowe (Piceion abietis część - zbiorowiska górskie)

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• bielik - ptak
• bocian czarny - ptak
• cietrzew (podgatunek kontynentalny) - ptak
• derkacz - ptak
• dzięcioł czarny - ptak
• dzięcioł zielonosiwy - ptak
• gąsiorek - ptak
• głuszec - ptak
• jarząbek - ptak
• lerka - ptak
• mopek - ssak
• nocek Bechsteina - ssak
• muchołówka mała - ptak
• orlik krzykliwy - ptak
• nocek duży - ssak
• pachnica dębowa * - bezkręgowiec
• podróżniczek - ptak
• puchacz - ptak
• przeplatka aurinia - bezkręgowiec
• sokół wędrowny - ptak
• sóweczka - ptak
• włochatka - ptak
• wydra - ssak

Ważne dla Europy gatunki roślin
(z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• szurpek Rogera
• gnidosz sudecki*
• dzwonek karkonoski*
• przytulia sudecka*

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wroclawiu, www.wroclaw.rdos.gov.pl Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu tel. (0-71) 377-17-00 ; Zarząd Karkonoskiego Parku Narodowego w Jeleniej Górze, 58-570 Jelenia Góra ul. Chałubińskiego 23, (075) 755-33-48 , Zakład Ornitologii PAN-Gdańsk; Instytut Ochrony Przyrody PAN-Kraków Karkonoskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej ?Śnieżka?, Karpacz (Hotel Karkonosze).

Jednostki administracyjne:

• Kamienna Góra (kamiennogórski, woj. dolnośląskie)
• Karpacz (jeleniogórski, woj. dolnośląskie)
• Kowary (jeleniogórski, woj. dolnośląskie)
• Lubawka (kamiennogórski, woj. dolnośląskie)
• Piechowice (jeleniogórski, woj. dolnośląskie)
• Szklarska Poręba (jeleniogórski, woj. dolnośląskie)
• Podgórzyn (jeleniogórski, woj. dolnośląskie)
• Jelenia Góra (Jelenia Góra, woj. dolnośląskie)