Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Dolina Sołokiji

Kod obszaru:

PLB060021

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

13667,8 ha

Status formalny:
Obszar wyznaczony Rozporządzeniem Ministra Środowiska

Opis przyrodniczy:

Obszar położony jest na pograniczu Roztocza Środkowego oraz Kotliny Pobuża należącej już do Wyżyny Wołyńsko-Podolskiej. Obejmuje on dolinę rzeki Sołokiji (dopływ Bugu) o naturalnym korycie, z meandrami i starorzeczami wraz z 5 kompleksami stawów rybnych i kilkoma stawami śródleśnymi. Stojące i płynące wody śródlądowe zajmują łącznie 2% terenu. Lasy zajmują 28% powierzchni ostoi, w tym lasy iglaste – 15%, lasy liściaste – 2%, a lasy mieszane 11%. Przeważają drzewostany sosnowe z domieszką drzew liściastych (głównie dębu i olchy), a wzdłuż koryta rzeki występują płaty olsów oraz podmokłych borów sosnowych. Omawiany obszar jest intensywnie użytkowany rolniczo (52% terenu), choć na odcinku przygranicznym w dolinie Sołokiji znajdują się nieużytkowane łąki i ugory. Siedliska łąkowe i zaroślowe zajmują 18% obszaru. W ostoi stwierdzono występowanie co najmniej 19 gatunków ptaków wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej. 7 występujących tu gatunków ptaków jest zagrożonych - wymieniono je w Polskiej czerwonej księdze zwierząt. Jest to ważna ostoja dla ptaków drapieżnych - występuje tu 6 ich gatunków, z których najliczniejszy jest orlik krzykliwy. W znaczącej liczbie występuje tu też dzięcioł białoszyi.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Ostoja leży w granicach mezoregionów Roztocze Środkowe i Równina Bełzka, pomiędzy Tomaszowem Lubelskim a granicą z Ukrainą i jest stosunkowo łatwo dostępna samochodem. Można tam dojechać drogą Zamość – Tomaszów Mazowiecki – Hrebenne, a dalej drogami lokalnymi. Do obszaru można dojechać również koleją linii Zamość – Hrebenne do stacji Bełżec, Lubycza Królewska lub Hrebenne.
Turystyka ekologiczna: Obszar w ekologicznej łączności z lasami Roztocza. O jego atrakcyjności stanowią jej walory przyrodnicze.
Turystyka wypoczynkowa: Obszar oferuje wszelkie formy wypoczynku związane z wypoczynkiem nad rzeką średniej wielkości w słabo zaludnionym terenie.
Turystyka kwalifikowana: rowerowa, piesza, konna, wędkarstwo.
Turystyka krajoznawcza: Obszar leży w rejonie o bogatej, skomplikowanej historii co znalazło wyraz w różnorodności kulturowej, etnicznej i religijnej. Najcenniejszym zabytkiem okolicy jest drewniany kościół parafialny z 1727 roku w Tomaszowie Lubelskim. W Łaszczówce można zwiedzić drewniany dwór z końca XVIII w. i resztki parku dworskiego z XIX w. W Wierzbicy, nadgranicznej wsi na Równinie Bełskiej, w pobliżu kompleksu stawów w dol. Sołokiji warto zobaczyć klasycystyczny dwór z początku XX w., kaplicę grobową Lityńskich z 1860 r. i znajdujący się obok krzyż (w miejscu cerkwi greckokatolickiej pw. św. Michała Archanioła z 1887 r.) ufundowany przez byłych mieszkańców wsi pochodzenia ukraińskiego, wysiedlonych w 1947 r.
Turyści korzystają z bazy hotelowej w Tomaszowie Lubelskim oraz usług gospodarstw agroturystycznych.

Zagrożenia:

Do najpoważniejszych zagrożeń należą:

  • wypalanie roślinności,
  • agrozabiegi w terminach niedostosowanych do biologii ptaków,
  • intensyfikacja gospodarki stawowej,
  • hałas,
  • poszenie i zabijanie ptaków oraz niszczenie ich gniazd w wyniku penetrowania siedlisk przez ludzi i zwierzęta domowe,
  • ruch drogowy,
  • rozbudowa infrastruktury turystycznej.

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• bąk - ptak
• bączek - ptak
• bocian czarny - ptak
• bocian biały - ptak
• bielik - ptak
• trzmielojad - ptak
• gadożer - ptak
• błotniak stawowy - ptak
• błotniak łąkowy - ptak
• orlik krzykliwy - ptak
• derkacz - ptak
• siewka złota - ptak
• rybitwa zwyczajna (rzeczna) - ptak
• rybitwa czarna - ptak
• zimorodek - ptak
• dzięcioł czarny - ptak
• dzięcioł białogrzbiety - ptak
• ortolan - ptak
• dzięcioł białoszyi - ptak

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie ul. Magnoliowa 4, 20-143 Lublin tel. (81) 710 65 00, fax (81) 710 65 01 e-mail: sekretariat@rdos.lublin.pl, http://lublin.rdos.gov.pl/ Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna www.lrot.pl Lokalna Organizacja Turystyczna "Roztocze" www.lot.roztocze.com Zamojska Grupa OTOP

Jednostki administracyjne:

• Tomaszów Lubelski m. (tomaszowski (lubelskie), woj. lubelskie)
• Tomaszów Lubelski (tomaszowski (lubelskie), woj. lubelskie)
• Bełżec (tomaszowski (lubelskie), woj. lubelskie)
• Lubycza Królewska (tomaszowski (lubelskie), woj. lubelskie)
• Jarczów (tomaszowski (lubelskie), woj. lubelskie)