Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Dolina Górnej Łabuńki

Kod obszaru:

PLB060013

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

1907 ha

Status formalny:
Obszar wyznaczony Rozporządzeniem Ministra Środowiska

Opis przyrodniczy:

Ostoja położona jest w mezoregionie Padół Zamojski, na południe od Zamościa. Obejmuje górną część rzeki Łabuńka, która jest dopływem Wieprza. Ostoję od południa otaczają pola uprawne i zabudowania wiejskie. Od północy ograniczona jest zabudową Zamościa oraz sąsiadujących wsi. Zasadniczą część ostoi stanowią łąki pokrywające dolinę rzeki. Przed melioracjami, miały one charakter torfowisk węglanowych, o czym świadczy charakterystyczna roślinność oraz gleby nawapienne. Rzeka Łabuńka na całej długości jest uregulowana i pogłębiona. Brzegi są faszynowane, miejscami porośnięte nasadzonymi topolami. Obrzeża porastają zakrzewienia wierzbowe. Naturalne łęgi nie zachowały się.
Rangę przyrodniczą ostoi podnoszą trzy kompleksy stawów rybnych (w Pniówku, Blonka i w Łabuniach). Powierzchnia stawów waha się od 60-100 ha i prowadzona jest tam średnio intensywna gospodarka rybacka. Niewielką część ostoi stanowią pola uprawne, a główne uprawy to pszenica, buraki cukrowe i ziemniaki. Lasy w ostoi to wyłącznie kilku- lub kilkunastoarowe drągowiny sosnowe, posadzone na skraju łąk lub tuż przy zabudowaniach wiejskich. W dolinie pierwotnie rozwijały się torfowiska węglanowe. Jest to ważny obszar dla ptaków, szczególnie dubelta. W lasach ostoi (drągowinach sosnowych zajmujących 1%) gnieżdżą się sowy: pustułka i uszatka oraz gawron. Na terenie ostoi występują 24 gatunki ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej oraz 13 gatunków ptaków cennych i zagrożonych (nie wymienione w Dyrektywie). Liczebności 3 gatunków (derkacza, dubelta i dzięcioła białoszyjego) mieszczą się w kryteriach wyznaczania ostoi ptaków wprowadzonych przez BirdLife International. Ponadto 13 spośród stwierdzonych tu gatunków zostało zamieszczonych na liście zagrożonych ptaków w Polskiej czerwonej księdze zwierząt. Dolina Łabuńki jest jedną z 10 najważniejszych ostoi dubelta w Polsce. Lasy są istotnym miejscem lęgów ptaków drapieżnych i sów oraz gawrona, którego liczebność na Zamojszczyźnie spada.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Łabunie:
Zespół kościelny w Łabuniach, Zespół pałacowo – parkowy w Łabuniach, Zespół pałacowo – parkowym w Łabuńkach, Festyn rodzinny w Macówce „Moja Macówka”
Zamość:
Letni festiwal filmowy, miasto Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO, polska renesansowa perła architektury, uhonorowany tytułem jednego z 7 cudów Polski, Rynek Wielki, Katedra Zamojska, Ratusz, Arsenał, Infułatka, Gmach Dawnej Akademii Zamojskiej.
usługi hotelowe: Hotel Artis, Hotel Orbis Zamojski, hotel Senator, Hotel Jubilat, Hotel Renesans, Hotel Junior, Hotel Alex, turystyka piesza i rowerowa: kilkaset szlaków turystycznych, sporty wodne w zalewie w Józefowie, Majdanie Sopockim, Zwierzyńcu, Zamościu i Nieliszu. Spływy kajakowe Wieprzem i Tanwią, kryta pływalna w Zamościu, wymarzone miejsce dla wędkarzy, obfitujące w pstrągi rzeki Tanew i Wieprz. Koła łowieckie w okolicy Zamościa, wymarzone miejsce do grzybobrania, liczne stadniny koni, w Mokrem znajduje się Aeroklub Ziemi Zamojskiej, trzy wyciągi narciarskie w Tomaszowie Lubelskim, Krasnobrodzie oraz Izbicy, narciarstwo biegowe „Bieg Hetmański”.
Zamość: PTTK w Zamościu, Zamojski Ośrodek Informacji Turystycznej
Obszar położony na południe od Zamościa. Dojazd koleją do Zamościa, a dalej PKS lub indywidualnie drogą nr 17 na południowy wschód od miasta. O atrakcyjności turystycznej obszaru decydują jego walory przyrodnicze i kulturowe. Ostoja jest częścią ważnego dla struktury miasta Zamościa układu otwartych terenów zielonych, związanych z ekosystemami Łabuńki, Topornicy i Czarnego Potoku. Na terenie kompleksu stawów w górnym biegu Łabuńki (Pinówek) proponuje się utworzenie użytków ekologicznych z wprowadzeniem ograniczeń odnośnie polowań na ptaki. Walory kulturowe. Zespół urbanistyczny Zamościa z wieloma zabytkami należy do najcenniejszych w Polsce. W miejscowości gminnej Łabunie, leżącej na południowym skraju obszaru można zwiedzić: barokowy pałac Zamoyskich z XVIII, park z cmentarzyskiem rodziny Szeptyckich, kościół parafialny z XVII w. Turyści mogą korzystać z noclegów w hotelach Zamościa i w gospodarstwach agroturystycznych.

Zagrożenia:

Podstawowym zagrożeniem są: intensyfikacja gospodarki stawowej, szczególnie w terminach niedostosowanych do biologii ptaków, polowania na ptaki, wypalanie roślinności, zabudowa, nadmierna penetracja ludzi i zwierząt domowych, lokalizacja urządzeń infrastruktury (linie napowietrzne).

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• bąk - ptak
• bączek - ptak
• bocian biały - ptak
• łabędź krzykliwy - ptak
• podgorzałka - ptak
• trzmielojad - ptak
• bielik - ptak
• gadożer - ptak
• błotniak stawowy - ptak
• rybołów - ptak
• sokół wędrowny - ptak
• zielonka - ptak
• derkacz - ptak
• żuraw - ptak
• batalion - ptak
• dubelt - ptak
• mewa mała - ptak
• rybitwa białowąsa - ptak
• rybitwa czarna - ptak
• zimorodek - ptak
• gąsiorek - ptak
• ortolan - ptak
• dzięcioł białoszyi - ptak

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

- Urząd Gminy Zamość, Łabunie - Zamojska Grupa OTOP - Oddział PTTK w Zamościu - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie, http://www.lublin.rdos.gov.pl, fax: (081) 74 ? 24 ? 330, tel.: (081) 74? 24 ? 312 - Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. M.C. Skłodowskiej 5 p.107, Lublin, tel.: (81) 532 14 48, fax.: (81) 532 14 48, e-mail: d.lachowska@wp.pl, strona internetowa: http://www.lrot.pl - Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa - Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze BORT - 0/ Zamość , 22-400 Zamość , ul. Staszica 31 tel. (084) 639 31 43 , tel/fax 0-84/ 638 56 87 http://www.zamosc.pttk.pl/ , e-mail: pttk.zamosc@pro.onet.pl - Zamojski Ośrodek Informacji Turystycznej Rynek Wielki 13 - Ratusz tel. 0-84/ 639 22 92, tel/fax 0-84 627 08 13 e-mail: zoit@osir.zamosc.plwww.zoit.zamosc.pl

Jednostki administracyjne:

• Zamość m. (Zamość, woj. lubelskie)
• Zamość (zamojski, woj. lubelskie)
• Łabunie (zamojski, woj. lubelskie)