Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Ostoja Rogalińska

Kod obszaru:

PLB300017

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

21763,1 ha

Status formalny:
Obszar wyznaczony Rozporządzeniem Ministra Środowiska

Opis przyrodniczy:

Obszar położony jest na lewym brzegu Warty, na Nizinie Wielkopolskiej.
Jego część północną stanowi powierzchnia Wielkopolskiego Parku Narodowego, położonego na Pojezierzu Wielkopolskim. Jest to krajobraz polodowcowy, o bardzo zróżnicowanej rzeźbie terenu. Znajduje się tutaj 12 jezior - głównie eutroficznych, moreny czołowe (najwyższa 132 m n.p.m. jest Osowa Góra), część najdłuższego w Polsce ozu Bukowo-Mosińskiego oraz wydmy, rynny i głazy narzutowe. Większą część powierzchni ostoi pokrywają drzewostany sosnowe z domieszką dębu, świerka, brzozy, grabu i lipy. W sąsiedztwie jezior i rzek, na terenach wilgotnych, występują łęgi wiązowo-jesionowe; tereny bagienne zajmują lasy z olszą czarną, a zarośla łozowe tworzy wierzba i kruszyna. W okolicy Jez. Wielkomiejskiego znajduje się cenny kompleks łąkowo-torfowiskowy na kredzie jeziornej z roślinnością kalcyfilną.
Część południowa obszaru leży w granicach Rogalińskiego Parku Krajobrazowego, na obu brzegach
Warty, na terenie Kotliny Śremskiej. Znajduje się tu fragment doliny Warty z licznymi starorzeczami.
Osobliwością jest grupa ponad 1000 dębów o obwodach od 2 do 9,5 m; najstarsze kilkusetletnie (w tym 3 okazy liczące ponad 500 lat każdy - w parku w Rogalinie).

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Do ostoi najlepiej dojechać od Poznania drogą 430 w kierunku miejscowości Mosina lub kierując się inną drogą lokalną w stronę interesującego nas fragmentu ostoi. Zarówno do Poznania jak i Puszczykowa lub Mosiny można dojechać pociągiem. Miasta te oferują także bogatą sieć połączeń autobusowych. Baza noclegowa i gastronomiczna jest także ogromnie zróżnicowana. Znajdują się na terenie ostoi lub w bezpośrednim sąsiedztwie liczne hotele, pensjonaty, gospodarstwa agroturystyczne, restauracje itd.

MOSINA
Turystyka krajoznawcza, zabytki:

 • kościół pw. św. Mikołaja zbudowany w 1953-1954 na fundamentach wcześniejszego
 • galeria miejska i izba muzealna w budynku dawnej synagogi
 • średniowieczny rynek w kształcie czworoboku
 • zabudowa miejska z XIX w.
 • synagoga z około 1876 roku

PUSZCZYKOWO
Turystyka krajoznawcza:

 • dom murowany z dużą drewnianą werandą
 • pałacyk myśliwski z początku XX w.
 • willa z początku XX w. z dachem mansardowym i balkonem wspartym na 4 kolumnach
 • dom o konstrukcji szachulcowej z gołębnikiem w kształcie baszty
 • duża drewniana altana z kopułą z ok. 1900 roku
 • budynki mające charakter dworków z początku XX w.
 • domy murowano-szachulcowe
 • dworzec kolejowy z początku XX wieku
 • pensjonat " Rusałka" z przełomu XIX / XX wieku
 • Muzeum Arkadego Fiedlera - zlokalizowane w jego pracowni literackiej (ul. Słowackiego), z ekspozycją książek i pamiątek po pisarzu oraz wspaniałych trofeów z wypraw do różnych zakątków świata
 • replika Santa Marii (w skali 1:1) statku Krzysztofa Kolumba w muzeum Arkadego Fiedlera

Zagrożenia:

Do głównych zagrożeń należą:

 • bezpośrednie sąsiedztwo Poznania i jego przemysłu
 • presja turystyczna i rekreacyjna
 • dobre warunki wiatrowe dla lokalizacji elektrowni wiatrowych
 • zmiana stosunków wodnych
 • zanieczyszczenie wód,
 • zasypywanie starorzeczy,
 • wycinanie lasów łęgowych.
 • zalesianie łąk, pastwisk oraz torfowisk i bagien,
 • niepoprawna gospodarka leśna
 • błędnie prowadzona gospodarka odpadami

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Rogaliński Park Krajobrazowy - park krajobrazowy
• Goździk Siny w Grzybnie - rezerwat przyrody
• Wielkopolski Park Narodowy - park narodowy
• Krajkowo - rezerwat przyrody

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi (Corynephorus, Agrostis)
• starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
• naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne
• zalewane muliste brzegi rzek z roślinnością Chenopodion rubri p.p. i Bidention p.p.
• ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae) *
• murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion pallentis) *
• zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
• ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)
• łąki selernicowe (Cnidion dubii)
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji
• obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion
• torfowiska nakredowe (Cladietum marisci, Caricetum buxbaumii, Schoenetum nigricantis) *
• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum)
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *
• łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)
• ciepłolubne dąbrowy (Quercetalia pubescenti-petraeae) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• bąk - ptak
• bączek - ptak
• bocian biały - ptak
• bocian czarny - ptak
• gęś białoczelna - ptak
• trzmielojad - ptak
• kania czarna - ptak
• kania ruda - ptak
• bielik - ptak
• błotniak stawowy - ptak
• błotniak zbożowy - ptak
• błotniak łąkowy - ptak
• orlik krzykliwy - ptak
• kropiatka - ptak
• derkacz - ptak
• żuraw - ptak
• batalion - ptak
• rybitwa zwyczajna (rzeczna) - ptak
• rybitwa czarna - ptak
• zimorodek - ptak
• dzięcioł czarny - ptak
• dzięcioł średni - ptak
• lerka - ptak
• świergotek polny - ptak
• jarzębatka - ptak
• muchołówka mała - ptak
• gąsiorek - ptak
• ortolan - ptak
• mopek - ssak
• nocek duży - ssak
• bóbr europejski - ssak
• wydra - ssak
• boleń - ryba
• różanka - ryba
• piskorz - ryba
• koza - ryba
• poczwarówka zwężona - bezkręgowiec
• skójka gruboskorupowa - bezkręgowiec
• trzepla zielona - bezkręgowiec
• zalotka większa - bezkręgowiec
• czerwończyk nieparek - bezkręgowiec
• pływak szerokobrzegi - bezkręgowiec
• jelonek rogacz - bezkręgowiec
• pachnica dębowa * - bezkręgowiec
• kozioróg dębosz - bezkręgowiec

Ważne dla Europy gatunki roślin
(z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• sasanka otwarta
• starodub łąkowy

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Wojewódzki Konserwator Przyrody Dyrekcja Wielkopolskiego Parku Narodowego w Mosinie Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu, Tel. (061) 831 11 77.

Jednostki administracyjne:

• Dopiewo (poznański, woj. wielkopolskie)
• Stęszew (poznański, woj. wielkopolskie)
• Komorniki (poznański, woj. wielkopolskie)
• Puszczykowo (poznański, woj. wielkopolskie)
• Luboń (poznański, woj. wielkopolskie)
• Mosina (poznański, woj. wielkopolskie)
• Kórnik (poznański, woj. wielkopolskie)
• Brodnica (śremski, woj. wielkopolskie)
• Śrem (śremski, woj. wielkopolskie)
• Czempiń (kościański, woj. wielkopolskie)
• Książ Wielkopolski (śremski, woj. wielkopolskie)
• Zaniemyśl (średzki (wielkopolskie), woj. wielkopolskie)