Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Pojezierze Sławskie

Kod obszaru:

PLB300011

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

39144,8 ha

Status formalny:
Obszar wyznaczony Rozporządzeniem Ministra Środowiska

Opis przyrodniczy:

Obszar leży na Pojezierzu Sławskim i stanowi mozaikę jezior (około 6 % powierzchni), pól uprawnych (54 %) i dużych kompleksów leśnych (40 %). Występuje tu bogactwo form rzeźby polodowcowej. Jeziora są płytkie (od 1,9 do 8,8 m) i silnie zeutrofizowane. Największe z nich to rynnowe: Jezioro Dominickie (344 ha), Jezioro Przemęckie (240 ha) i Jezioro Wieleńskie (220 ha).
Rzeki i kanały odwadniające należą do systemu wodnego Obry. Wzdłuż kanałów, grobli i rowów melioracyjnych występują zadrzewienia wierzbowo-topolowe i olchowe. Pierwotne, wielogatunkowe lasy liściaste i mieszane zostały zastąpione lasami sosnowymi. Szczególnie charakterystycznym zbiorowiskiem leśnym na tym obszarze są acidofilne dąbrowy, natomiast dominującym typem siedliskowym lasów są: bór mieszany świeży i bór świeży. Tereny rolnicze urozmaicają liczne zadrzewienia kępowe. Obniżenia terenowe zajmują wilgotne, żyzne łąki, z dominacją szuwaru turzycowego. Łąki i torfowiska mają dużą wartość przyrodniczą, są interesujące florystycznie z wieloma rzadkimi gatunkami w skali regionalnej i krajowej, w tym prawnie chronione w Polsce, m.in. halofity. Ponadto, z tego terenu po raz pierwszy udokumentowano fitosocjologicznie zbiorowiska dąbrowy acidofilnej oraz młak typu Caricetum paniceo-lepidocarpae. Dobrze wykształcone i zachowane są także zbiorowiska roślin wodnych. Na terenie ostoi znajduje się najbogatsza w kraju populacja selerów błotnych Apium repens.
Występuje co najmniej 21 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 3 gatunki z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). W okresie lęgowym obszar zasiedla co najmniej 1% populacji krajowej następujących gatunków ptaków: bąk (PCK), bączek (PCK), podróżniczek (PCK) i gęgawa; występuje 22-50 par czapli siwej.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Obszar jest łatwo dostępny samochodem. Można tam dojechać drogą Nowa Sól - Wolsztyn do miejscowości Konotop skąd drogami lokalnymi, po południowej stronie jeziora Sławskiego, na południowy wschód w kierunku Sławy.
Turystyka ekologiczna: O atrakcyjności ostoi stanowią jej walory przyrodnicze – leśne i jeziorne.
Turystyka kwalifikowana: piesza, rowerowa, wodniacka, konna.
Turystyka krajoznawcza: w rejonie Uścia, Tatarki, Jesiony, Jesionki, Kolska, Tyrszelin, Konotopu i Zacisza znajdują się stanowiska archeologiczne. W Kolsku można zwiedzić pałac rodziny Klitzingów. Obok pałacu znajduje się park krajobrazowy. Warto zobaczyć także kościół parafialny pw. Św. Jana Chrzciciela, który powstał w XIV stuleciu, następnie rozbudowywany w wiekach XVI i XVII i kościół pw. Św. Anny, przebudowany w 1706 roku w Konotopie.
Turyści korzystają z ośrodków wypoczynkowych nad jeziorami oraz gospodarstw agroturystycznych.

Zagrożenia:

Podstawowym zagrożeniem jest nadmierny rozwój rekreacji i aktywności turystycznej, postępująca eutrofizacja jezior, wypalanie trzcin, ewentualna intensywna eksploatacja złóż gazu ziemnego.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Torfowisko nad Jeziorem Świętym - rezerwat przyrody
• Wyspa Konwaliowa - rezerwat przyrody
• Jezioro Trzebidzkie - rezerwat przyrody
• Jezioro Święte - rezerwat przyrody
• Jezioro Mesze - rezerwat przyrody
• Przemęcki Park Krajobrazowy - park krajobrazowy

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• śródlądowe słone łąki, pastwiska i szuwary (Glauco-Puccinietalia część - zbiorowiska śródlądowe) *
• twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea
• starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
• naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne
• zalewane muliste brzegi rzek z roślinnością Chenopodion rubri p.p. i Bidention p.p.
• zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
• ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji
• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
• torfowiska nakredowe (Cladietum marisci, Caricetum buxbaumii, Schoenetum nigricantis) *
• kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)
• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum)
• bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne) *
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *
• łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)
• ciepłolubne dąbrowy (Quercetalia pubescenti-petraeae) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• bąk - ptak
• bączek - ptak
• bocian biały - ptak
• kania czarna - ptak
• bielik - ptak
• kania ruda - ptak
• błotniak stawowy - ptak
• kropiatka - ptak
• zielonka - ptak
• derkacz - ptak
• żuraw - ptak
• rybitwa czarna - ptak
• lelek - ptak
• zimorodek - ptak
• dzięcioł czarny - ptak
• dzięcioł średni - ptak
• lerka - ptak
• świergotek polny - ptak
• podróżniczek - ptak
• jarzębatka - ptak
• muchołówka mała - ptak
• gąsiorek - ptak
• ortolan - ptak
• wydra - ssak
• modraszek nausitous - bezkręgowiec
• jelonek rogacz - bezkręgowiec

Ważne dla Europy gatunki roślin
(z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• selery błotne

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, http://www.gorzow.rdos.gov.pl Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, www.lotur.eu Klub Przyrodników; WZR woj. lubuskiego. Liga Ochrony Przyrody, Zielona Góra. OTOP, Warszawa.

Jednostki administracyjne:

• Przemęt (wolsztyński, woj. wielkopolskie)
• Włoszakowice (leszczyński, woj. wielkopolskie)
• Śmigiel (kościański, woj. wielkopolskie)
• Sława (wschowski, woj. lubuskie)
• Kolsko (nowosolski, woj. lubuskie)
• Nowa Sól (nowosolski, woj. lubuskie)
• Wijewo (leszczyński, woj. wielkopolskie)
• Wschowa (wschowski, woj. lubuskie)
• Święciechowa (leszczyński, woj. wielkopolskie)