Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Jezioro Zgierzynieckie (ob. ptasi)

Kod obszaru:

PLB300009

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

552,8 ha

Status formalny:
Obszar wyznaczony Rozporządzeniem Ministra Środowiska

Opis przyrodniczy:

Ostoja obejmuje bagienny obszar, który powstał w wyniku osuszenia rozległego niegdyś jeziora, obecnie znajdującego się w fazie intensywnego zarastania, m.in. płatami Cladietum marisci. Melioracje dorzecza rzeki Obry na szeroką skalę prowadzone były od końca XVII w. a na terenie obszaru jeszcze w latach 90. ubiegłego stulecia. Obszar stanowi rozległy kompleks zbiorowisk szuwarowych z mniejszymi lub większymi oczkami wodnymi, rowami otoczonymi łąkami i pastwiskami oraz niewielkim fragmentem łęgu jesionowo-wiązowego. Poziom wody oraz powierzchnia jej otwartego lustra zależne są od wysokości jej piętrzenia jazem na rzece Mogilnicy. Bagienną część ostoi zajmują szuwary, przede wszystkim trzcinowe i pałkowe. Występuje tu także rozległe połacie szuwaru kłoci wiechowatej. Wśród użytków zielonych dominują łąki mezofilne oraz trzęślicowe. Do częstych zbiorowisk, zwłaszcza wzdłuż rowów melioracyjnych oraz w pobliżu szuwarów, należą zarośla łozowe Salicetum pentandro-cinereae.
Występuje tu co najmniej 7 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej. W okresie lęgowym obszar zasiedla co najmniej 1% populacji krajowej (C3) gęgawy. Na jesiennym zlotowisku żurawie występują w ilości do 1000 osobn. (C2). Obszar ważny dla zachowania kilku typów siedlisk z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej, w tym priorytetowych torfowisk nakredowych z kłocią wiechowatą Cladium mariscus oraz lasów łęgowych.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Do ostoi najlepiej dotrzeć drogą Pniewy - Lwówek i na 2 km od Lwówka skręcić na południowy wschód do Posadowa. Atrakcją obszaru są jego walory przyrodnicze. Amatorzy ekoturystyki odwiedzić mogą rezerwaty przyrody: Rezerwat na Jeziorze Zgierzynieckim im. Bolesława Papi (71,43 ha; 1974) i Wielki Las (3,00 ha; 1959). Turyści korzystają z bazy hotelowej w Pniewach i oferty gospodarstw agroturystycznych zrzeszonych w Poznańskim Towarzystwie Agroturystycznym.

Lwówek
Do Lwówka prowadzi droga krajowa nr 92 ((Miedzichowo – Łowicz). Na terenie miasta nocleg można znaleźć w jednym z hoteli lub pokojach gościnnych. Lwówek posiada także dobrze rozwiniętą bazę gastronomiczną (restauracje, bary).
Turystyka krajoznawcza: późnogotycki kościół pw. Wniebowzięcia NPM oraz św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty z XV w., rozbudowany w I poł. XVI w., wyposażenie późnobarokowe; kościół cmentarny pw. św. Krzyża z ok. 1780 r., późnobarokowy, na planie krzyża greckiego; kościół ewangelicki z 1778 r., późnobarokowy; barokowy pałac z 1728 r.; kamienny pomnik wzniesiony z 1973 r. ku czci uczestników walk narodowowyzwoleńczych,
Turystyka aktywna: piesza i rowerowa (szlak czerwony: Lwówek Węgielnia, slak zielony: Opalenica- Lwówek)
Turystyka bierna: Święto Chleba

Pniewy
Miasto położone jest na przecięciu ważnych szlaków komunikacyjnych: droga krajowa nr 92 (Miedzichowo – Łowicz), droga krajowa nr 24 (Rudnica – Pniewy), droga wojewódzka nr 187 (Pniewy – Murowana Goślina). Drogi lokalne do Brodów, Chrzypska Wielkiego.
Turystyka krajoznawcza: Kościół św. Wawrzyńca, we wnętrzu późno gotycka chrzcielnica z XV wieku; Kościół św. Ducha we wnętrzu ołtarz główny z obrazem przedstawiającym Zesłanie Ducha Świętego i ambona rokokowa z XVII; Kościół św. Jana Chrzciciela, neoromański, z XIX wieku, na planie krzyża, Pałac w Pniewach z XVIII wieku (obecnie liceum ogólnokształcące); poczta konna.

Zagrożenia:

Największym zagrożeniem są melioracje osuszające na terenach przyległych, zarastacie pól, wypalanie roślinności w okresie wiosennym, kłusownictwo, zaniechanie dotychczasowego użytkowania rolnego, zabudowywanie brzegów cieków, jezior oraz penetrowanie siedlisk przez ludzi i zwierzęta domowe.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Rezerwat na Jeziorze Zgierzynieckim im. Bolesława Papi - rezerwat przyrody
• Wielki Las - rezerwat przyrody

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
• zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• torfowiska nakredowe (Cladietum marisci, Caricetum buxbaumii, Schoenetum nigricantis) *
• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *
• łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)
• górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• orlik krzykliwy - ptak
• podgorzałka - ptak
• bąk - ptak
• rybitwa czarna - ptak
• bocian biały - ptak
• bocian czarny - ptak
• błotniak stawowy - ptak
• błotniak zbożowy - ptak
• łabędź krzykliwy - ptak
• dzięcioł średni - ptak
• dzięcioł czarny - ptak
• czapla biała - ptak
• ortolan - ptak
• dubelt - ptak
• żuraw - ptak
• bielik - ptak
• bączek - ptak
• gąsiorek - ptak
• podróżniczek - ptak
• kania czarna - ptak
• kania ruda - ptak
• rybołów - ptak
• trzmielojad - ptak
• batalion - ptak
• siewka złota - ptak
• zielonka - ptak
• kropiatka - ptak
• bóbr europejski - ssak
• wydra - ssak
• nocek duży - ssak
• traszka grzebieniasta - płaz
• kumak nizinny - płaz

Ważne dla Europy gatunki roślin
(z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• aldrowanda pęcherzykowata

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. 28 czerwca 1956 r. 223/229, 61-485 Poznań, tel. 61 831 11 99, e-mail: sekretariat.poznan@rdos.gov.pl Oddział Poznański PTTK, Stary Rynek 89/90, 60-773 Poznań, tel: +48 61 852 37 56 tel/fax: +48 61 852 18 39, e-mail: oddzialpttk@bort.pl Zachodniopomorskie Biuro OTOP, ul. Armii Krajowej 12/320, 72-600 Świnoujście tel.: 0-503 036 977, e-mail: pomorze_zachodnie(at)otop.org.pl Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu, ul. Gajowa 10, 60-959 Poznań, tel. 061-866-82-41, fax 061-847-28-69, sekretariat@poznan.lasy.gov.pl, http://www.poznan.lasy.gov.pl

Jednostki administracyjne:

• Pniewy (szamotulski, woj. wielkopolskie)
• Lwówek (nowotomyski, woj. wielkopolskie)