Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry (ob. ptasi)

Kod obszaru:

PLB080005

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

14793,3 ha

Status formalny:
Obszar wyznaczony Rozporządzeniem Ministra Środowiska

Opis przyrodniczy:

Obszar obejmuje szerokie, południkowe obniżenie położone pomiędzy Pojezierzem Łagowskim, a Pojezierzem Poznańskim, w regionie Bruzdy Zbąszyńskiej,. Rzeka Obra przepływa przez szereg jezior leżących w rynnie polodowcowej, z których największe to Jezioro Zbąszyńskie (7,4 km2). Jeziora są płytkie, eutroficzne, otoczone rozległymi torfowiskami niskimi i przejściowymi wśród lasów łęgowych. Lesistość wynosi ok. 45% powierzchni obszaru, przeważają bory sosnowe. W ostoi utrzymują się też rozległe łąki i pastwiska. Zaludnienie w tym rejonie jest niewielkie, a w gospodarce dominuje stosunkowo intensywne rolnictwo oraz hodowla ryb.
Obszar ważny dla fauny związanej z siedliskami wodno-błotnymi. Zanotowano tu dobrze zachowane siedliska z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej - 7 rodzajów (w tym cenne zbiorowiska łęgowe). Występują tu także gatunki prawnie chronione w Polsce oraz co najmniej 15 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 3 gatunki z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). W okresie lęgowym obszar zasiedla co najmniej 1% populacji krajowej następujących gatunków ptaków: bąk, jarzębatka i kania czarna; w stosunkowo wysokim zagęszczeniu występuje błotniak stawowy, kania ruda (PCK) i lerka. W okresie wędrówek występuje tu ponad 1% populacji szlaku wędrówkowego łyski. Duże koncentracje wędrówkowe osiągają: czernica, gągoł, głowienka, krzyżówka i perkoz dwuczuby; ptaki wodno-błotne występują w koncentracjach powyżej 20000 osobników.

Opis turystyczny:

Do obszaru można dojechać drogami od południa: Wolsztyn – Sulechów, od północy Skwierzyna – Międzychód, a następnie do wybranych fragmentów można dotrzeć drogami lokalnymi np. Miedzyrzec – Rokitno, Miedzyrzec – Pszczew - Międzychód, Miedzyrzec – Pszczew – Trzciel – Zbąszyń – Kopanica.
Ekoturystyka: O atrakcyjności ostoi stanowią walory przyrodnicze związane z atrakcjami lasu i jezior.
Turystyka kwalifikowana: piesza, wodniacka, rowerowa, konna.
Turystyka krajoznawcza: Region ten dysponuje zróżnicowanymi atrakcjami turystycznymi – np. w Miedzyrzecu, Zbąszyniu, Sulechowie i Świebodzinie można zwiedzić zamki.
Turystyka wypoczynkowa: obszar oferuje wszelkie formy wypoczynku związane z zasobami leśnymi (zbiór płodów runa leśnego) i zbiornikami wodnymi.
Turyści korzystają z bazy hotelowej w wielkich miastach (Zbąszyń, Miedzyrzec, Międzychód), ośrodków wypoczynkowych nad jeziorami, pensjonatów oraz gospodarstw agroturystycznych w Lubuskim Stowarzyszeniu Agroturystycznym z siedzibą w Sulechówie.

Zagrożenia:

Do najpoważniejszych zagrożeń ostoi zalicza się osuszanie terenu, wiosenne wypalanie roślinności, zmianę sposobu gospodarowania na obszarach użytkowanych rolniczo, a w kompleksach stawowych zarówno zaniechanie, jak i intensyfikację gospodarki stawowej.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Pszczewski Park Krajobrazowy - park krajobrazowy
• Dąbrowa na Wyspie - rezerwat przyrody
• Jeziora Gołyńskie - rezerwat przyrody
• Jezioro Wielkie - rezerwat przyrody
• Wyspa na Jeziorze Chobienickim - rezerwat przyrody
• Obszar Chronionego Krajobrazu "H" (Międzychód) - obszar chronionego krajobrazu
• Obszar Chronionego Krajobrazu "I" (Międzyrzecz-Trzmiel) - obszar chronionego krajobrazu
• Obszar Chronionego Krajobrazu VIII województwa lubuskiego - obszar chronionego krajobrazu
• Obszar Chronionego Krajobrazu XV województwa lubuskiego - obszar chronionego krajobrazu
• Obszar Chronionego Krajobrazu XX województwa lubuskiego - obszar chronionego krajobrazu

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
• zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
• ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)
• górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie (Polygono-Trisetion)
• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• bąk - ptak
• bocian czarny - ptak
• bocian biały - ptak
• trzmielojad - ptak
• kania czarna - ptak
• kania ruda - ptak
• bielik - ptak
• błotniak stawowy - ptak
• orlik krzykliwy - ptak
• derkacz - ptak
• żuraw - ptak
• zimorodek - ptak
• dzięcioł czarny - ptak
• lerka - ptak
• jarzębatka - ptak
• gąsiorek - ptak
• bóbr europejski - ssak
• wydra - ssak
• koza - ryba

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, http://www.gorzow.rdos.gov.pl Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, www.lotur.eu Lubrzańskie Stowarzyszenie Turystyczne?, ul. Świebodzińska 68, 66-218 Lubrza, www.lubrza.pl Lokalna Organizacja Turystyczna Skwierzyna, Rynek 1, 66-440 Skwierzyna, www.skwierzyna.pl zielonogórski oddział PTTK, Klub Przyrodników u p.A. Jermaczka ZPK Woj. Lubuskiego, Gorzów Wielkopolski, tel. (0-95) 749-12-99, RDLP w Zielonej Górze i RDLP w Poznaniu, WZR woj. lubuskiego, Zakład Ornitologii PAN-Gdańsk.

Jednostki administracyjne:

• Miedzichowo (nowotomyski, woj. wielkopolskie)
• Babimost (zielonogórski, woj. lubuskie)
• Międzyrzecz (międzyrzecki, woj. lubuskie)
• Przytoczna (międzyrzecki, woj. lubuskie)
• Pszczew (międzyrzecki, woj. lubuskie)
• Siedlec (wolsztyński, woj. wielkopolskie)
• Trzciel (międzyrzecki, woj. lubuskie)
• Zbąszynek (świebodziński, woj. lubuskie)
• Zbąszyń (nowotomyski, woj. wielkopolskie)
• Kargowa (zielonogórski, woj. lubuskie)