Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Puszcza Borecka

Kod obszaru:

PLB280006

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

18962,8 ha

Status formalny:
Obszar wyznaczony Rozporządzeniem Ministra Środowiska

Opis przyrodniczy:

Ostoja obejmuje Puszczę Borecką, charakteryzującą się urozmaiconą rzeźbą terenu i przewagą lasów mieszanych i liściastych o zróżnicowanych siedliskach, z których część zachowała naturalny charakter. Duże przestrzenie zajmują drzewostany świerkowe. W obniżeniach terenu, prócz podmokłych lasów, spotyka się również otwarte mokradła. Przez obszar przepływają liczne strumienie, stanowiące w większości dopływy rzeki Ełk. W mniejszym stopniu uchodzą do rzeki Gołdapi i Wielkich Jezior Mazurskich. W ostoi znajduje się też kilka niedużych jezior oraz liczne podmokłe łąki. Na południowo-wschodnim skraju puszczy znajduje się zespół jezior z których największym jest jezioro Łaźno.
Obszar uzyskał rangę ostoi ptaków o randze europejskiej, występuje w nim 25 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej oraz 9 gatunków ptaków z Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt. Lęgnie się tu ponad 10% krajowej populacji dzięcioła białogrzbietego oraz przynajmniej 1% populacji krajowej: bociana czarnego, dzięcioła średniego, dzięcioła trójpalczastego, dzięcioła zielonosiwego, muchołówki białoszyjej, orlika krzykliwego, rybołowa i żurawia. Odnotowano tu również znaczną liczebność bielików, kani czarnych, jarząbków i zimorodków. Na terenie obszaru żyje niewielka populacja żubrów.

Dane uaktualniono w 2009 roku.

Opis turystyczny:

W rejon ostoi najłatwiej dotrzeć własnym środkiem lokomocji lub komunikacją autobusową. Obszar przecina dość rozbudowana sieć znakowanych szlaków pieszych oraz rowerowych. W rejonie Kruklanek zaczyna się szlak kajakowy. Urozmaicona rzeźba terenu sprawia, że obszar nadaje się również do uprawiania narciarstwa biegowego. Warte obejrzenia są bunkry "Kwatera Himmlerń w Pozezdrzu, pozostałości bunkrów koło Kruklanek, kościół w Kruklankach, dwór nad jeziorem Brożówka. W granicach i najbliższym sąsiedztwie ostoi znajduje się wiele gospodarstw agroturystycznych i kwater prywatnych. Istnieją również liczne pola biwakowe i namiotowe. Nadleśnictwa Botki i Czerwony Dwór dysponują też kwaterami myśliwskim. Wyżywienie można zapewnić sobie w większość kwater i gospodarstw agroturystycznych, punkty gastronomiczne znajdują się w Kruklankach i Pozezdrzu.
Warmińsko-Mazurska Organizacja Turystyczna mieści się przy ul. Staromiejskiej 1 w Olsztynie. Można zapoznać się ze stroną internetową Organizacji: www.warmia-mazury-rot.pl, a w razie szczegółowych pytań skontaktować się drogą mailową: wcit@warmia.mazury.pl. Lokalne organizacje turystyczne (LOT) można odwiedzić w Szczytnie (LOT Powiatu Szczycieńskiego), Nidzicy (LOT Powiatu Nidzickiego), Mrągowie (LOT „Ziemia Mrągowska”), Morągu (LOT „Kraina nie odkrytych tajemnic”), Iławie (LOT Pojezierza Iławskiego i Dorzecza Drwęcy), Ostródzie (Zachodniomazurska LOT w Ostródzie), Lidzbarku Warmińskim (Stowarzyszenie „Dom Warmiński”), Mikołajkach (LOT Mikołajki).
Można również skontaktować się z jedną z lokalnych grup działania: Związek Stowarzyszeń na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich (Węgorzewo), Stowarzyszenie Rozwoju Wsi i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego w gminie Biskupiec, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIDER w EGO" (Ełk), Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu, Stowarzyszenie LGD "WARMIŃSKI ZAKĄTEK" (Dobre Miasto), Fundacja Lokalna Grupa Działania partnerstwo dla Warmii (Pieniężno, Pakosze), Związek Stowarzyszeń "Kraina Drwęcy i Pasłęki" (Łukta), Związek Stowarzyszeń "Brama Mazurskiej Krainy" (Nidzica).

Zagrożenia:

Pewne zagrożenie mogą stanowić szkody powstałe w wyniku silnych wiatrów i będące ich konsekwencją gradacje owadów, szczególnie kornika drukarza i innych kambiofagów (zwierząt żywiących się drewnem). Brak zagrożeń antropogennych.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Borki - rezerwat przyrody
• Lipowy Jar - rezerwat przyrody
• Mazury - rezerwat przyrody
• Wyspa Lipowa na Jeziorze Wielki Szwałk - rezerwat przyrody
• Obszar Chronionego Krajobrazu II województwa warmińsko-mazurskiego - obszar chronionego krajobrazu

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• gąsiorek - ptak
• muchołówka mała - ptak
• muchołówka białoszyja - ptak
• podróżniczek - ptak
• dzięcioł trójpalczasty - ptak
• dzięcioł średni - ptak
• dzięcioł białogrzbiety - ptak
• dzięcioł zielonosiwy - ptak
• zimorodek - ptak
• rybitwa zwyczajna (rzeczna) - ptak
• derkacz - ptak
• zielonka - ptak
• kropiatka - ptak
• żuraw - ptak
• jarząbek - ptak
• błotniak stawowy - ptak
• kania czarna - ptak
• trzmielojad - ptak
• bielik - ptak
• rybołów - ptak
• orlik krzykliwy - ptak
• bocian czarny - ptak
• bocian biały - ptak
• bąk - ptak

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:
Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9; 10-575 Olsztyn tel. (089) 52 32 378; fax. (089) 52 32 405 e-mail: wkp@uw.olsztyn.pl; http://www.olsztyn.rdos.gov.pl Wojewódzkie Centrum Informacji Turystycznej ul. Staromiejska 1, 10-017 Olsztyn tel.: (089) 53 53 566 , fax: (089) 53 53 566 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Departament Turystyki 10-562 Olsztyn, ul. Emilii Plater 1 tel.: (089) 52 19 450; fax.: (089) 53 53 566 e-mail: dt@warmia.mazury.pl Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna ul. Staromiejska 1, Olsztyn tel.: (089) 53 53 565, 53 53 567, fax.: (89) 53 53 566 e-mail: wcit@warmia.mazury.pl, strona internetowa: http://www.warmia-mazury-rot.pl

Jednostki administracyjne:

• Kruklanki (giżycki, woj. warmińsko-mazurskie)
• Wydminy (giżycki, woj. warmińsko-mazurskie)
• Kowale Oleckie (olecki, woj. warmińsko-mazurskie)
• Świętajno (olecki, woj. warmińsko-mazurskie)
• Banie Mazurskie (gołdapski, woj. warmińsko-mazurskie)
• Gołdap (gołdapski, woj. warmińsko-mazurskie)
• Pozezdrze (węgorzewski, woj. warmińsko-mazurskie)

Źródła danych:

• SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska - SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska