Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Dolina Dolnej Noteci

Kod obszaru:

PLB080002

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

24943,5 ha

Status formalny:
Obszar wyznaczony Rozporządzeniem Ministra Środowiska

Opis przyrodniczy:

Obszar obejmuje fragment doliny Dolnej Noteci bezpośrednio przed jej ujściem do Warty położony w Kotlinie Gorzowskiej, stanowiącej fragment Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkej. Dolina Noteci w tym miejscu to szeroka dolina rzeczna, poprzecinana licznymi kanałami z pozostałościami starorzeczy i kompleksami torfianek. Na większości obszaru jest prowadzona średnio intensywna i ekstensywna gospodarka łąkowo-pastwiskowa.

Występuje tu co najmniej 16 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 3 gatunki z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). W okresie lęgowym obszar zasiedla co najmniej 1% populacji krajowej następujących gatunków ptaków: kania czarna, kania ruda, rybitwa czarna; w stosunkowo wysokim zagęszczeniu występują: błotniak stawowy, derkacz, dzięcioł średni, kropiatka. Pierwsze dwa z wymienionych gatunków są zagrożone - wymieniono je w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt. W okresie wędrówek stosunkowo duże koncentracje osiąga łabędź czarnodzioby oraz gęsi. Zimą występuje tu co najmniej 1% populacji szlaku wędrówkowego łabędzia krzykliwego.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Obszar jest łatwo dostępny samochodem. Można tam dojechać drogą Gorzów Wielkopolski – Skwierzyna do miejscowości Santok. Jest to wieś leżąca przy ujściu Noteci do Warty - wschodni kraniec obszaru. Tędy wiódł szlak handlowy prowadzący z Poznania do Szczecina i dalej na Wolin. Obecnie, również w miejscu starej przeprawy przez Wartę, znajduje się przeprawa promowa.

Pociągiem do Drezdenka (stacja Nowe Drezdenko) oraz do Gorzowa Wielkopolskiego.

Turystyka krajoznawcza

Drezdenko:

 • Zabytkowy zespół urbanistyczny
 • Twierdza
 • Zespół Pałacowo - Parkowy
 • Kościół Parafialny p.w. Przemienienia Pańskiego
 • Kościół p.w. Matki Bożej Różańcowej
 • Kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa
 • Fortyfikacje
 • Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej im. Franciszka Grasia

Gorzów Wielkopolski:

 • Kościół katedralny p.w. Wniebowzięcia NMP - Mariacki
 • Kościół parafialny p.w. Chrystusa Króla
 • Kościół parafialny p.w. Św. Krzyża
 • Kościół Zgody - obecnie p.w. św. Świętego Antoniego i Stanisława
 • Mury obronne
 • Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta - willa Schroedera
 • Pałacyk - willa Pauckscha
 • Spichlerz
 • Teatr im. Juliusza Osterwy
 • Willa Maxa Bahra

Turystyka aktywna

Drezdenko

Ścieżki rowerowe:

 • ścieżka rowerowa nr 1 - zielona, długość - 26km
 • ścieżka rowerowa nr 2 – niebieska, długość - 31km
 • ścieżka rowerowa nr 3 – żółta, długość – 37,5km
 • ścieżka rowerowa nr 4 –pomarańczowa , długość – 24km
 • ścieżka rowerowa nr 5 – brązowa, długość – 11,5km
 • ścieżka rowerowa nr 6 – czarna, długość – 20km tylko na terenie N-ctwa Smolarz
 • ścieżka rowerowa nr 7 – czerwona, długość – 7,5km tylko na terenie N-ctwa Smolarz

Gorzów Wielkopolski

Szlaki piesze:

 • Szlak nr 1 (czerwony): Gorzów Wielkopolski – Małyszyn – Chróścik – wzgórza morenowe – Bogdaniec, długość szlaku: 17,4 km
 • Szlak nr 2 (czerwony): Gorzów Wielkopolski – Wojcieszyce – jezioro Ostrowite – Santoczno, długość szlaku: 18,3 km
 • Szlak nr 3 (żółty): Gorzów Wielkopolski – Czechów – Janczewo – Gralewo – Santok, długość szlaku: 17,6 km
 • Szlak nr 4 (niebieski): Santoczno – jezioro Duże Wełminko – jezioro Wełminko – rezerwat „Zdroiskie Buki”– Gralewo – Santok, długość szlaku: 18,7 km

Szlaki rowerowe:

 • Szlak nr 1 (niebieski): Gorzów Wielkopolski PKP – Chróścik – wzgórza morenowe – Bogdaniec – Gostkowice – dolina Warty – Wieprzyce – Gorzów Wielkopolski, długość szlaku: 47 km
 • Szlak nr 2(zielony): Gorzów Wielkopolski – Santocko – rezerwat „Dębina” – Łośno – Lipy – dolina Santocznej – Santoczno – jezioro Ostrowite – Wojcieszyce – Gorzów Wielkopolski, długość szlaku: 65,4 km
 • Szlak nr 3(zielony): Gorzów Wielkopolski – Zawarcie – Ciecierzyce – Borek – Brzozowiec – Glinik – Orzelec – Bolemin – Płonica – Koszęcin – Niwica – Zawarcie – Gorzów Wielkopolski, długość szlaku: 51,4 km
 • Szlak nr 4 (niebieski i czerwony): Gorzów Wielkopolski – Czechów – Santok – dolina Polki – Górki Noteckie – rezerwat „Zdroiskie Buki” – Santoczno – Kłodawa, długość szlaku: 48,8 km
 • Szlak nr 5 (czarny): Gorzów Wielkopolski – Kłodawa – Mironice – Santocko – Marwice, długość szlaku: 17,3 km
 • Szlak nr 6 (czerwony i żółty): Kłodawa – Mironice – Marzęcin – dolina Kłodawki – jezioro Marwicko – Wysoka – Lubno – Stanowice – Bogdaniec, długość szlaku: 35,5 km

Szlaki wodne:

 • Spływ Notecią: ujście Drawy (Bielice) – Drezdenko – Gościniec Lipki Małe – Santok – Gorzów (50 km)
 • Spływ Wartą: Międzychód – Skwierzyna – Santok – Gorzów (97 km)
 • Spływ Obrą: Trzciel – Międzyrzecz – Górzyca – Bledzew – Skwierzyna – Santok (143 km)
 • szlak kajakowy po rzece Santoczna – od jeziora Lubie w Lubocieszy do Santoczna i dalej do Zdroiska
 • szlaki przygotowywane: po rzece Marwica (od Santocka do ujścia Kłodawki) oraz po rzece Kłodawce (od Mironic do Gorzowa Wlkp.)

W Czarnkowie co roku odbywa się Rajd Turystyczny o nazwie „Same Góry Nie wystarczą”. Dla turystów przygotowywane są trasy piesze i rowerowe, jedno- i dwudniowych. Celem rajdu jest: przybliżenie uroków Ziemi Nadnoteckiej, "Szwajcarii Czarnkowskiej" i Puszczy Noteckiej; integracja środowiska turystycznego oraz zdrowie, radość, uśmiech i wypoczynek

Zagrożenia:

Do najpoważniejszych zagrożeń należą: urbanizacja terenu, zaniechanie gospodarki pastwiskowej, melioracje, regulacja koryt rzecznych, zanieczyszczenie wód.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Santockie Zakole - rezerwat leśny
• Skały w Krynkach - rezerwat leśny
• Obszar Chronionego Krajobrazu III województwa lubuskiego - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
• zalewane muliste brzegi rzek z roślinnością Chenopodion rubri p.p. i Bidention p.p.
• murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion pallentis) *
• ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum)
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *
• łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• bąk - ptak
• bocian czarny - ptak
• bocian biały - ptak
• łabędź czarnodzioby (mały) - ptak
• łabędź krzykliwy - ptak
• trzmielojad - ptak
• kania ruda - ptak
• kania czarna - ptak
• bielik - ptak
• błotniak stawowy - ptak
• kropiatka - ptak
• derkacz - ptak
• żuraw - ptak
• rybitwa zwyczajna (rzeczna) - ptak
• rybitwa czarna - ptak
• zimorodek - ptak
• dzięcioł czarny - ptak
• dzięcioł średni - ptak
• jarzębatka - ptak
• gąsiorek - ptak

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wielkopolski, tel: (95) 711-53-38, fax: (95) 711-55-24, e-mail: sekretariat.gorzowwlkp@rdos.gov.pl, www.gorzow.rdos.gov.pl

Jednostki administracyjne:

• Santok (gorzowski, woj. lubuskie)
• Drezdenko (strzelecko-drezdenecki, woj. lubuskie)
• Gorzów Wielkopolski (Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie)
• Stare Kurowo (strzelecko-drezdenecki, woj. lubuskie)
• Deszczno (gorzowski, woj. lubuskie)