Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Puszcza Darżlubska

Kod obszaru:

PLB220007

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

6452,6 ha

Status formalny:
Obszar wyznaczony Rozporządzeniem Ministra Środowiska

Opis przyrodniczy:

Obszar obejmuje wzgórza lekko falistej moreny dennej Kępy Puckiej i równinnego sandru piaśnickiego. Zbocza Kępy rozcinają malownicze suche dolinki. Ostoję utworzono na południowo - wschodniej części zwartego kompleksu żyznych lasów, na siedlisku lasu bukowego (lasy i zadrzewienia zajmują 96% obszaru). Występują tu cenne leśne zbiorowiska np. zachodniopomorski kwaśnolubny las bukowo - dębowy, kwaśna buczyna niżowa, bór mieszany sosnowo - dębowy i łęgi jesionowo- wiązowe i jesionowe. Puszcza jest częścią Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasów Oliwsko-Darżlubskich. Obszar jest istotną strefą źródliskową kilku rzek uchodzących do Bałtyku. Puszcza Darżlubska jest ważną w Polsce ostoją włochatki. Stwierdzono tu występowanie 13 gatunków ptaków z załącznika I Dyrektywy Ptasiej i 3 gatunki ptaków cennych i zagrożonych w skali Polski.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Dojazd koleją do miejscowości Wejherowo, a następnie PKS lub indywidualnie drogą nr 217 na północ w kierunku Krokowej lub ze stacji Reda - PKS lub indywidualnie drogą nr 27 na północ do Celbowa i dalej drogą nr 213 w kierunku Krokowej. O atrakcyjności turystycznej obszaru decydują jego walory przyrodnicze. Ostoja leży w Obszarze Chronionego Krajobrazu Puszczy Darżlubskiej (1994) z rezerwatami przyrody: "Darżlubskie Buki" chroniącym fragment buczyny pomorskiej z okazałym starodrzewem oraz "źródliska Czarnej Wody", obejmującym ochroną zachowany w stanie niezmienionym zespół źródlisk i rzadkich gleb o właściwościach rędzin wapiennych, wraz z porastającą go unikatową roślinnością. Na terenie Puszczy znajdują się niewielkie lecz stare wsie, często z cennymi zabytkami architektonicznymi: np. Darżlubie (pierwsza wzmianka z 1296) czy Mechowo, w której oprócz zabytkowego kościoła parafialnego z 1742 r. zwiedzić można niewielkie jaskinie pseudokrasowe, wytworzone w piaskach wodnolodowcowych, zwane "Grotami Mechowskimi". Obie wsie były przez kilka stuleci posiadłością zakonu Cystersów oliwskich. Na terenie Puszczy leży Piaśnica Wielka z Pomnikiem Ofiar Piaśnicy - miejsce martyrologii z okresu II wojny światowej gdzie na przełomie lat 1939 i 1940 zamordowano około 12 tysięcy osób. Przez teren Puszczy przebiegają trzy szlaki turystyki pieszej (zielony "Puszczy Darżlubskiej", niebieski "Krawędzią Kępy Puckiej" oraz czarny "Grot Mechowskich"), ścieżki rowerowe, trasy do jazdy konnej oraz dla narciarstwa biegowego. Wytyczone są tam także trzy ścieżki dydaktyczne: "Okolice jeziora Orle", "Dolina Redy", "Puszcza Darżlubska”. Puszcza słynie z bogactwa płodów leśnych. Turyści mogą korzystać z noclegów w Bolszewie, ośrodkach wypoczynkowych i usług gospodarstw agroturystycznych.

Zagrożenia:

Najpoważniejszym zagrożeniem jest nieekologiczna gospodarka leśna, w tym zręby zupełne, szczególnie wycinanie starych drzewostanów, zabudowa hydrotechniczna rzek i jezior, zabudowa letniskowa polan śródleśnych w pobliżu ostoi, składowiska odpadów i wylewanie ścieków, niedostosowane do biologii ptaków terminy prowadzenia zabiegów rolniczych, zabudowywanie obszarów niezabudowanych. Sukcesja naturalna lub zalesianie na terenach otwartych, w wyniku zaprzestania użytkowania rolniczego.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Puszczy Darżlubskiej - obszar chronionego krajobrazu
• kilka użytków ekologicznych - użytek ekologiczny

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• bocian czarny - ptak
• bielik - ptak
• jarząbek - ptak
• derkacz - ptak
• żuraw - ptak
• sóweczka - ptak
• włochatka - ptak
• lelek - ptak
• zimorodek - ptak
• dzięcioł czarny - ptak
• lerka - ptak
• muchołówka mała - ptak
• gąsiorek - ptak

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku, ul. Chmielna 54/57; 80 - 748 Gdańsk Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. Długi Targ 8/10; 80-958 Gdańsk, Tel.: (58) 320 41 39, 323 32 03, 323 32 04, 323 32 05, Fax.: (58) 323 32 03, it@prot.gda.pl; www.prot.gda.pl Urząd Gminy Wejherowo, Urząd Gminy Puck; Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku, Nadleśnictwo Wejherowo; Zakład Ornitologii PAN, Gdańsk; Oddział PTTK w Gdańsku.

Jednostki administracyjne:

• Puck (pucki, woj. pomorskie)
• Wejherowo (wejherowski, woj. pomorskie)
• Wejherowo m. (wejherowski, woj. pomorskie)
• Reda (wejherowski, woj. pomorskie)

Źródła danych:

• SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska - SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska