Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Puszcza nad Gwdą

Kod obszaru:

PLB300012

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

77678,9 ha

Status formalny:
Obszar wyznaczony Rozporządzeniem Ministra Środowiska

Opis przyrodniczy:

Ostoja znajduje się w południowej części Pojezierza Południowopomorskiego. Położona jest w czterech mezoregionach w większości na pojezierzu Wałeckim, Równinie Wałeckiej i Dolinie Gwdy. Tylko jej południowy fragment znajduje się w Dolinie środkowej Noteci. Obszar ostoi to rozległy kompleks leśny ( bory sosnowe, a na dnie i zboczach dolin - lasy liściaste i mieszane). Rzeźba terenu jest poglacjalna, silnie urozmaicona. Wokół jezior (głównie eutroficznych, ale również dystroficznych z cennymi gatunkami i zbiorowiskami roślinnymi) o powierzchni od kilku do kilkudziesięciu ha, utrzymują się rozległe torfowiska niskie, przejściowe i wysokie oraz tereny podmokłe. Swoje źródła ma tu również kila rzek. W obrębie ostoi znajdują się także połacie łąk kośnych; pola orne mają niewielki udział powierzchniowy. Na terenie ostoi zachowały się umocnienia Wału Pomorskiego z lat 1934-1945 (Nadarzyce, Szwecja, Jastrowie) - potencjalne zimowiska nietoperzy.

Dane zaktualizowano w 2009 roku.

Opis turystyczny:

W sąsiedztwie obszaru położone są miejscowości: Wałcz i Piła. Miejscowości te połączone są drogą krajową numer 10. Znajdują się tam także stacje PKP oraz rozbudowana siec połączeń PKS. Jest tu dobrze rozwinięta baza noclegowa i gastronomiczna.

PIŁA
Turystyka krajoznawcza:

 • modernistyczny kościół św. Antoniego o awangardowej formie architektonicznej z lat 1929-1930, w ołtarzu głównym jeden z największych w Europie krucyfiksów, wykonany z jednego kawałka drewna, o wys. 7 m, pokryty płatkami brązu.
 • neobarokowy kościół św. Rodziny z lat 1912-1915 z dwiema wieżami
 • neogotycki kościół poewangelicki św. Stanisława Kostki z lat 1895-1896
 • neogotycki kościół poewangelicki Matki Boskiej Częstochowskiej z lat 1892-1893
 • Parowozownia Pilska wybudowana w latach 1870-1874
 • klasycystyczny budynek loży masońskiej z połowy XIX w
 • neogotycki instytut głuchoniemych z ok. 1870 r.,
 • Nowy Dom Strzelecki z 1896 r., o konstrukcji z muru pruskiego
 • dom, w którym urodził się Stanisław Staszic, z ok. połowy XVIII w., zbudowany z muru pruskiego
 • kasyno oficerskie z czwartej ćwierci XIX w.,
 • schrony bojowe na wschodnich obrzeżach miasta z lat 1939-1944, fragment umocnień Wału Pomorskiego
 • kamienice z przełomu XIX i XX w.,
 • fragment budynku dawnej poczty z XIXw. w stylu neorenesansu niemieckiego,
 • dworzec kolejowy z 1853 r.,
 • na przedmieściu Motylewo kilka chałup wiejskich z XIX w.

Turystyka aktywna:

 • Spływ rzekami Gwdą, Piławą i Rurzycą
 • Ścieżki rowerowe
 • 9 szlaków pieszych
 • 8 szlaków rowerowych

Zagrożenia:

Do głównych zagrożeń należą:

 • Melioracja obszaru
 • Zanieczyszczenie i eutrofizacja wód
 • Presja turystyczna
 • Nieprawidłowa gospodarka leśna
 • Rozwój infrastruktury
 • Zmiany użytkowania terenów

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
• naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne
• nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis
• zalewane muliste brzegi rzek z roślinnością Chenopodion rubri p.p. i Bidention p.p.
• suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno-Arctostaphylion)
• ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae) *
• zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
• ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe) *
• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
• obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion
• torfowiska nakredowe (Cladietum marisci, Caricetum buxbaumii, Schoenetum nigricantis) *
• źródliska wapienne ze zbiorowiskami Cratoneurion commutati *
• górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk
• kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)
• żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion)
• grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum)
• pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum)
• bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne) *
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *
• ciepłolubne dąbrowy (Quercetalia pubescenti-petraeae) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• bąk - ptak
• bocian czarny - ptak
• kania czarna - ptak
• kania ruda - ptak
• bielik - ptak
• błotniak stawowy - ptak
• orlik krzykliwy - ptak
• rybołów - ptak
• żuraw - ptak
• puchacz - ptak
• włochatka - ptak
• lelek - ptak
• zimorodek - ptak
• dzięcioł czarny - ptak
• dzięcioł średni - ptak
• lerka - ptak
• muchołówka mała - ptak
• gąsiorek - ptak
• ortolan - ptak
• mopek - ssak
• nocek duży - ssak
• bóbr europejski - ssak
• wydra - ssak
• żubr * - ssak
• minóg strumieniowy - ryba
• głowacica - ryba
• boleń - ryba

Ważne dla Europy gatunki roślin
(z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• sasanka otwarta
• lipiennik Loesela

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, Tel (095) 711 53 38, http://www.gorzow.rdos.gov.pl Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu, Tel. (061) 831 11 77.

Jednostki administracyjne:

• Czaplinek (drawski, woj. zachodniopomorskie)
• Wałcz (wałecki, woj. zachodniopomorskie)
• Jastrowie (złotowski, woj. wielkopolskie)
• Tarnówka (złotowski, woj. wielkopolskie)
• Mirosławiec (wałecki, woj. zachodniopomorskie)
• Tuczno (wałecki, woj. zachodniopomorskie)
• Szydłowo (pilski, woj. wielkopolskie)
• Krajenka (złotowski, woj. wielkopolskie)
• Piła (pilski, woj. wielkopolskie)
• Kaczory (pilski, woj. wielkopolskie)