Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Jezioro Oświn i okolice

Kod obszaru:

PLB280004

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

2516,1 ha

Status formalny:
Obszar wyznaczony Rozporządzeniem Ministra Środowiska

Opis przyrodniczy:

Obejmuje eutroficzne jezioro Oświn, którego powierzchnia w większości porośnięta jest trzcinowiskami. Na jeziorze znajduje się 7 wysp, wypływa z niego rzeka Oświnka, uchodząca do Łyny. Jezioro otoczone jest podmokłymi lasami oraz obszarami nieleśnymi, w wielu miejscach podlegającymi wtórnym zabagnieniom. Obszar uznany został za ostoję ptasią o randze europejskiej, chroniony jest również na podstawie zapisów Konwencji Ramsar. Stwierdzono tutaj występowanie 28 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 15 gatunków ptaków regularnie migrujących przez ten obszar i nie wymienionych w dyrektywie, a także 7 gatunków ptaków z Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt. na terenie ostoi lęgnie się przynajmniej 2% krajowej populacji zielonki oraz co najmniej 1% dzięcioła białogrzbietego. Odnotowano tu również stałą obecność 2 gatunków ssaków z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej oraz 2 gatunki chronionych roślin naczyniowych.

Dane uaktualniono w 2009 roku.

Opis turystyczny:

Do ostoi najłatwiej dotrzeć własnym środkiem transportu. Przez jej teren przebiega szlak rowerowy, jednak o chęci skorzystania z niego należy powiadomić Straż Graniczną oraz strażnika rezerwatu. Z pobliskiego Węgorzewa wychodzi jeszcze kilka innych szlaków pieszych i rowerowych. W tej miejscowości znajduje się kilka obiektów zabytkowych: kościół XVII-wieczny z najstarszymi na Mazurach organami, XIV-wieczny zamek krzyżacki, pałac Lehndorffów. W jej okolicy natomiast warto zobaczyć pozostałości kanału mazurskiego, który miał łączyć Mazury z Bałtykiem, bunkry dawnej kwatery Himmlera z Pozezdrzu i grobowiec-piramida rodziny hrabiego Farenheita. Najbliższe ostoi noclegi i punkty żywieniowe znajdują się w Węgorzewie. W rejonie tej miejscowości można również zatrzymać się na licznych polach namiotowych.

Zagrożenia:

Ostoja zagrożona jest przede wszystkim eutrofizacją w wyniku spływu zanieczyszczonych nawozami i herbicydami wód z okolicznych pól. Zagrożeniem może być również odwodnienie sąsiednich terenów.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Siedem Wysp - rezerwat przyrody
• Obszar Chronionego Krajobrazu II województwa warmińsko-mazurskiego - obszar chronionego krajobrazu
• Jezioro Oświn - obszar z listy Ramsar

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• bóbr europejski - ssak
• wydra - ssak
• gąsiorek - ptak
• muchołówka mała - ptak
• jarzębatka - ptak
• lerka - ptak
• dzięcioł średni - ptak
• dzięcioł białogrzbiety - ptak
• dzięcioł zielonosiwy - ptak
• dzięcioł czarny - ptak
• rybitwa czarna - ptak
• derkacz - ptak
• zielonka - ptak
• kropiatka - ptak
• żuraw - ptak
• błotniak łąkowy - ptak
• błotniak stawowy - ptak
• kania czarna - ptak
• trzmielojad - ptak
• bielik - ptak
• orlik krzykliwy - ptak
• bocian czarny - ptak
• bocian biały - ptak
• bąk - ptak

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9; 10-575 Olsztyn tel. (089) 52 32 378; fax. (089) 52 32 405 e-mail: wkp@uw.olsztyn.pl; http://www.olsztyn.rdos.gov.pl Wojewódzkie Centrum Informacji Turystycznej ul. Staromiejska 1, 10-017 Olsztyn tel.: (089) 53 53 566 , fax: (089) 53 53 566 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Departament Turystyki 10-562 Olsztyn, ul. Emilii Plater 1 tel.: (089) 52 19 450; fax.: (089) 53 53 566 e-mail: dt@warmia.mazury.pl Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna ul. Staromiejska 1, Olsztyn tel.: (089) 53 53 565, 53 53 567, fax.: (89) 53 53 566 e-mail: wcit@warmia.mazury.pl, strona internetowa: http://www.warmia-mazury-rot.pl Dyrektor Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej

Jednostki administracyjne:

• Srokowo (kętrzyński, woj. warmińsko-mazurskie)
• Węgorzewo (węgorzewski, woj. warmińsko-mazurskie)

Źródła danych:

• SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska - SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska • SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska - SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska