Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Puszcza Barlinecka

Kod obszaru:

PLB080001

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia)

Powierzchnia:

26505,7 ha

Status formalny:
Obszar wyznaczony Rozporządzeniem Ministra Środowiska

Opis przyrodniczy:

Obszar obejmuje fragment Puszczy Gorzowskiej na rozległej, sandrowej Równinie Gorzowskiej. Teren ma bogatą sieć hydrograficzną; przecinają go dopływy Noteci: Polka i Santoczna oraz dopływ Warty - Kłodawka. Znajduje się tu również kilkadziesiąt różnych typów jezior, w większości położonych wśród lasów, z największym Jeziorem Barlineckim (268 ha) i Jeziorem Dankowskim Wielkim (107 ha). Liczne są też niewielkie oczka wytopiskowe oraz torfowiska położone w zagłębieniach terenu. Lasy zajmują ponad 80% powierzchni terenu. Mimo dominacji drzewostanów sosnowych, duży jest udział buczyn i dąbrów. Najlepiej zachowany, zwarty kompleks lasów bukowych znajduje się na południe od Barlinka. Na mniejszych powierzchniach, w zagłębieniach terenu, występują bory bagienne i olsy, a w dolinach cieków i w okolicy źródlisk - łęgi.

Występuje tu co najmniej 20 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 5 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). W okresie lęgowym obszar zasiedla puchacz (PCK) - 1-2% populacji krajowej, bielik (PCK) - powyżej 1% populacji krajowej oraz co najmniej 1% populacji krajowej następujących gatunków ptaków: dzięcioł czarny, kania czarna (PCK), kania ruda (PCK), rybołów (PCK); w stosunkowo wysokim zagęszczeniu występuje bocian czarny, trzmielojad, zimorodek i żuraw.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Obszar jest łatwo dostępny samochodem. Można tam dojechać drogą Gorzów Wielkopolski – Barlinek do miejscowości Łubianka, lub dalej, skąd, drogami lokalnymi na wschód do wybranych fragmentów ostoi lub Gorzów Wielkopolski - Wałcz do miejscowości Przyłęg skąd, drogami lokalnymi na północ do wybranych fragmentów ostoi. PKS, PKP – Gorzów Wielkopolski, Strzelce Krajeńskie, Barlinek.

Barlinek – miasto w woj. zachodniopomorskim, w powiecie myśliborskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Barlinek, położone nad rzeką Młynówką i jeziorami: Barlineckim, Chmielowym i Uklejno. W mieście krzyżują się dwie drogi wojewódzkie:151 trasa Gorzów Wlkp.-Choszczno oraz 156 trasa Strzelce Krajeńskie-Lipiany. Przez Barlinek przebiega też nieczynna linia kolejowa Myślibórz – Choszczno. Miasto posiada rozwiniętą bazę noclegową i gastronomiczną. Przez Barlinek przebiega kilka szlaków turystycznych i tras rowerowych.

Turystyka krajoznawcza:

 • fragmenty murów obronnych z XIV i XV wieku
 • kościół gotycki XIII i XIV wieku pw. Niepokalanego Serca NMP
 • domy mieszczańskie z XIX wieku.
 • rynek miejski z "Gęsiarką" – fontanną z 1912 r.
 • kościół pw. św. Bonifacego z 1923 r.
 • Młyn Papiernia – była fabryka papieru czerpanego, obecnie muzeum
 • Plaża Miejska – wybudowana 1927 r. nad Jeziorem Barlineckim w unikalnym na Pomorzu stylu alpejskim
 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Barlinku im.Tadeusza Kościuszki – została wybudowana jako klasztor, podczas II wojny światowej była szpitalem wojskowym
 • Cerkiew Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny, wzniesiona jako kościół ewangelicki w XIX wieku

Barlinek jest promowany jako "Europejska Stolica Nordic Walking". Wokół miasta zostało wytyczonych 7 tras o zróżnicowanym stopniu trudności, łącznie 50 km. W Barlinku są również takie atrakcje sportowe jak: rejsy pod żaglami, pływanie łódkami, kajakami, przejażdżki konne, biegi leśne, kręgle, bogate łowiska ryb oraz leśne ostępy pełne łownej zwierzyny i owoców runa leśnego.

W Barlinku są również szlaki turystyczne (szlak Leskera, szlak niebieski, szlak czerwony, szlak żółty, szlak zielony, szlak dębów i błękitna trasa legend) oraz szlaki rowerowe.

Ciekawe wydarzenia sportowe w Barlinku:

 • Żeglarskie Mistrzostwa Polski w klasie Omega
 • Festiwal Szachowy im. Emanuela Lasera

Strzelce Krajeńskie - miasto w woj. lubuskim, w powiecie strzelecko-drezdeneckim. W mieście krzyżują się drogi: krajowa nr 22 i wojewódzka nr 156.

Turystyka krajoznawcza:

 • kościół parafialny pw. św. Franciszka z Asyżu (mariacki) z drugiej połowy XIII w.
 • kościół filialny pw. Matki Bożej Różańcowej
 • zespół średniowiecznych fortyfikacji obronnych
 • brama młyńska
 • baszta więzienia
 • ratusz
 • spichlerz z XIX w.

Turystyka aktywna

Szlaki turystyczne:

 • „Dankowski szlak" - długość 14,5 km - rozpoczyna się przy ul. Cmentarnej w Strzelcach Krajeńskich i prowadzi przez Piastowo, Wielisławice, lasy Puszczy Gorzowskiej i kończy swój bieg w m. Danków. Ścieżka ta, posiada niezwykle cenne walory krajobrazowo - przyrodnicze. Po drodze można spotkać dzikie, leśne zwierzęta: białe i czarne bociany, orły bieliki, sarny i jelenie, a także czaple i żurawie. Na trasie liczne strumienie, stawy i jeziora. Dla turystów przygotowane są zadaszone miejsca do odpoczynku.
 • „Osobliwości rezerwatów" - długość 38 km - ścieżka rozpoczyna się w Strzelcach Krajeńskich, przy ul. Gorzowskiej, skąd przez Piastowo i Wielisławice biegnie do Wilanowa. W pobliżu tej miejscowości, przy drodze do Przyłęgu, znajdują się dwa rezerwaty przyrody. Pierwszy z nich rezerwat „Wilanów" charakteryzuje się unikalnym zadrzewieniem, w postaci 160-letniej buczyny pomorskiej. Drugi rezerwat „Przyłężek", wziął nazwę od meandrującej na jego obszarze rzeczki.
 • „Kierunek Długie" - długość 34 km - początek szlaku wyznaczony jest na rogatkach miasta, przy wylocie ul. Poznańskiej. Jest to najkrótsza, bezpieczna trasa do Ośrodka Turystyczno - Wypoczynkowego w Długiem (11 km). Początkowo ścieżka biegnie ubitą polną drogą, aby po minięciu miejsca odpoczynku, wyznaczonego nad tzw. „Stawem Anioła", zanurzyć się po chwili w leśne ostępy Puszczy Drawskiej.
 • Szlak kajakowy i żeglarski „Ku Bałtykowi" - odcinek Jeziora Lipie i Słowa - początek szlaku to jednocześnie początek szlaku Lubuskich Mazur. Szlak prowadzi przez jezioro Lipie przesmykiem do j. Słowa, dalej kanałem do j. Osiek, następnie rzeczką Mierzęcka Struga do j. Wielgie Dobiegniewskie - długość - 8 km. Z j. "Wielgie" dalej rzeczką "Mierzęcka Struga" do Mierzęcina, a następnie do rzeki "Drawa" i do Noteci - długość 30 km.

Zagrożenia:

Do najpoważniejszych zagrożeń należą: wycinanie starych drzewostanów, osuszanie terenu, zanieczyszczenia wód, presja turystyczna, bezpośrednie zagrożenie na skutek penetracji siedlisk (płoszenie, niszczenie gniazd), wydeptywanie.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Buki Zdroiskie - rezerwat leśny
• Dębina - rezerwat leśny
• Markowe Błota - rezerwat leśny
• Rzeka Przyłężek - rezerwat leśny
• Wilanów - rezerwat leśny
• Barlinecko-Gorzowski Park Krajobrazowy - rezerwat leśny
• Obszar Chronionego Krajobrazu "C" (Barlinek) - rezerwat leśny
• Obszar Chronionego Krajobrazu III województwa lubuskiego - rezerwat leśny
• Obszar Chronionego Krajobrazu II województwa lubuskiego - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea
• starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
• nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis
• zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
• ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
• źródliska wapienne ze zbiorowiskami Cratoneurion commutati *
• górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk
• kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)
• żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion)
• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne) *
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• bąk - ptak
• bocian czarny - ptak
• bocian biały - ptak
• trzmielojad - ptak
• kania ruda - ptak
• kania czarna - ptak
• bielik - ptak
• błotniak stawowy - ptak
• orlik krzykliwy - ptak
• rybołów - ptak
• derkacz - ptak
• żuraw - ptak
• puchacz - ptak
• zimorodek - ptak
• dzięcioł czarny - ptak
• dzięcioł średni - ptak
• lerka - ptak
• jarzębatka - ptak
• muchołówka mała - ptak
• gąsiorek - ptak

Ważne dla Europy gatunki roślin
(z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• starodub łąkowy

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wielkopolski, tel: (95) 711-53-38, fax: (95) 711-55-24, e-mail: sekretariat.gorzowwlkp@rdos.gov.pl, www.gorzow.rdos.gov.pl

Centrum Informacji Turystycznej, ul. Paderewskiego 7, 74-320 Barlinek, tel. 95 7462 874, e-mail: biuro@it.barlinek.pl, www.it.barlinek.pl

Jednostki administracyjne:

• Santok (gorzowski, woj. lubuskie)
• Kłodawa (gorzowski, woj. lubuskie)
• Strzelce Krajeńskie (strzelecko-drezdenecki, woj. lubuskie)
• Zwierzyn (strzelecko-drezdenecki, woj. lubuskie)
• Barlinek (myśliborski, woj. zachodniopomorskie)
• Pełczyce (choszczeński, woj. zachodniopomorskie)