Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Ostoja Witnicko-Dębniańska

Kod obszaru:

PLB320015

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

46993,1 ha

Status formalny:
Obszar wyznaczony Rozporządzeniem Ministra Środowiska

Opis przyrodniczy:

Obszar obejmuje kompleks lasów położonych w strefie krawędziowej doliny Warty (na północ od doliny) oraz kompleks leśny ciągnący się po Dębno i dolinę Myśli i jej dopływu Kosy. Zasadniczą część kompleksu stanowią lasy gospodarcze, z licznymi torfowiskami mszarnymi. Zachodnią część obszaru rozcinają rzeki o silnie meandryjących korytach, z niewielkimi starorzeczami w różnym stadium lądowienia i procesów torfotwórczych, a także rozległe zbiorowiska wodno-bagienne i szuwarowe. Na całym obszarze występują różnej wielkości jeziora - zarówno dystroficzne, jak i eutroficzne.
Występują tu co najmniej 24 gatunki ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 4 gatunki z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). W okresie lęgowym obszar zasiedla co najmniej 1% populacji krajowej następujących gatunków ptaków: bielik (PCK), kania czarna (PCK), kania ruda (PCK), puchacz (PCK), gęgawa; w stosunkowo wysokim zagęszczeniu występuje: dzięcioł czarny, dzięcioł średni i żuraw.
Bardzo ciekawy teren pod względem florystycznym. W południowej części terenu występują grądy, ciepłolubne dąbrowy, a także płaty buczyn i torfowiska mszarne. Północna część to obszar
występowania różnych chronionych, rzadkich lub zagrożonych gatunków roślin.
Występuje tu bardzo rzadki w Polsce żółw błotny.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Obszar jest łatwo dostępny samochodem i koleją. Można tam dojechać drogą Kostrzyń – Gorzów Wielkopolski do miejscowości i stacji Witnica, skąd drogami lokalnymi do wybranych fragmentów ostoi.
Turystyka ekologiczna: O atrakcyjności ostoi stanowią jej walory przyrodnicze, w szczególności lasów i jezior.
Turystyka kwalifikowana: piesza, wodniacka, rowerowa, myślistwo, konna.
Turystyka krajoznawcza: obszar obejmuje tereny województw lubuskiego i zachodniopomorskiego.
Turyści korzystają z bazy hotelowej w Witnicy oraz gospodarstw agroturystycznych.

Zagrożenia:

Do najpoważniejszych zagrożeń należą: gospodarka leśna, wydobycie ropy (rozbudowana kopalnia ropy i gazu na północ od obszaru), procesy odwadniania ekosystemów torfowisk niskich, mszarnych przejściowych oraz wysokich. Rybacka penetracja jezior dzierżawionych przez PZW oraz spływ nawozów z pól, wydeptywanie fragmentów fitocenoz mszarnych, łowiectwo i kłusownictwo.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Bogdaniec I - rezerwat przyrody
• Bogdaniec II - rezerwat przyrody
• Bogdaniec III - rezerwat przyrody
• Długogóry - rezerwat przyrody
• Czapli Ostrów - rezerwat przyrody
• Obszar Chronionego Krajobrazu "A" (Dębno Gorzów) - obszar chronionego krajobrazu
• Obszar Chronionego Krajobrazu \"B\" (Myślibórz) - obszar chronionego krajobrazu
• Obszar Chronionego Krajobrazu IV województwa lubuskiego - obszar chronionego krajobrazu
• Jezioro Wielkie - zespół przyrodniczo-krajobrazowy

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• bąk - ptak
• bączek - ptak
• bocian czarny - ptak
• bocian biały - ptak
• łabędź krzykliwy - ptak
• trzmielojad - ptak
• kania czarna - ptak
• kania ruda - ptak
• bielik - ptak
• błotniak stawowy - ptak
• błotniak łąkowy - ptak
• orlik krzykliwy - ptak
• rybołów - ptak
• kropiatka - ptak
• derkacz - ptak
• żuraw - ptak
• siewka złota - ptak
• łęczak - ptak
• rybitwa zwyczajna (rzeczna) - ptak
• rybitwa czarna - ptak
• puchacz - ptak
• lelek - ptak
• zimorodek - ptak
• dzięcioł czarny - ptak
• dzięcioł średni - ptak
• lerka - ptak
• podróżniczek - ptak
• jarzębatka - ptak
• muchołówka mała - ptak
• biegus zmienny - ptak
• gąsiorek - ptak
• wydra - ssak
• piskorz - ryba
• koza - ryba

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, http://www.gorzow.rdos.gov.pl Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, www.lotur.eu Klub Przyrodników; WZR woj. lubuskiego; Zakład Ornitologii PAN, Gdańsk OTOP, Warszawa.

Jednostki administracyjne:

• Witnica (gorzowski, woj. lubuskie)
• Bogdaniec (gorzowski, woj. lubuskie)
• Lubiszyn (gorzowski, woj. lubuskie)
• Gorzów Wielkopolski (Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie)
• Dębno (myśliborski, woj. zachodniopomorskie)
• Trzcińsko-Zdrój (gryfiński, woj. zachodniopomorskie)
• Chojna (gryfiński, woj. zachodniopomorskie)
• Myślibórz (myśliborski, woj. zachodniopomorskie)
• Boleszkowice (myśliborski, woj. zachodniopomorskie)