Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Ostoja Cedyńska

Kod obszaru:

PLB320017

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

20871,2 ha

Status formalny:
Obszar wyznaczony Rozporządzeniem Ministra Środowiska

Opis przyrodniczy:

Obszar obejmuje kompleks leśny na terenach sandrowych i morenowych na północ od Cedyni. W lasach dominują siedliska kwaśnych dąbrów i buczyn. Wiele siedlisk, które w przeszłości były dąbrowami porastają obecnie nasadzenia sosnowe.
Na obszarze występują także płaty kwaśnych buczyn (z ponad 100-letnimi drzewostanami w niektórych rejonach). Znajduje się tu także dużo gruntów rolnych wokół osad wiejskich oraz wody - mniejsze i większe jeziora, cieki wodne i torfowiska. Największe jeziora to: jezioro Moryńskie, Mętno i Ostrów. Dla obszaru charakterystyczne jest silne mikrozróżnicowanie topograficzne (bagienka i źródła).
Obszar ten jest bardzo ważną ostoją dla lęgowych ptaków drapieżnych, zimujących łabędzi krzykliwych i jako zlotowisko żurawi w okresie wędrówki jesiennej (do 12000 ! ptaków).
Teren jest także bardzo zróżnicowany florystycznie - różnorodność ta osiąga jedne z najwyższych wartości w Polsce. Występują tu stare dęby rozproszone w kompleksach leśnych. Znajduje się tu także najlepiej zachowany w kraju płat mezotroficznych dąbrów.

Dane zaktualizowano w 2009 roku.

Opis turystyczny:

Obszar leży w pobliżu miejscowości: Cedynia i Moryń. Dojazd samochodem: do Cedyni drogą 124 z miejscowości Chojna lub do Morynia drogą 125 zjeżdżając na wschód z drogi 31. Możliwy jest także dojazd autobusem PKS z Chojnej. Tam też znajduje się stacja PKP.
W najbliżej położonych miejscowościach znajdują się hotele, a w obrębie gminy gospodarstwa agroturystyczne.

CEDYNIA
Turystyka krajoznawcza, zabytki:

 • Kościół p.w. Narodzenia NMP z kostki granitowej pochodzi z przełomu XIII/XIV w.
 • Klasztor cysterek pochodzący z XIII w.
 • Ratusz zbudowany w 1840 r.
 • Grodzisko pochodzi z VI w. p. n. e.

Turystyka aktywna:

 • Szlak Nadodrzański
 • Szlak Wzgórz Morenowych
 • Szlak Pamięci Narodowej
 • Szlak Zielonej Odry
 • Szlak Kulinarny
 • Szlak dydaktyczny
 • Szlaki cysterskie
 • Szlak templariuszy
 • Szlak joannitów
 • Szlak krzyżacki
 • Szlak Nowarchijski Szlak po Ziemi Cedyńskiej
 • Szlak Pielgrzymkowy

MORYŃ
Turystyka krajoznawcza, zabytki:

 • Kościół romański z XIII w. Wieża pochodzi z XV wieku - wolno stojąca z przejazdem. Górna część wieży z latarnią z 1756 roku.
 • Ołtarz z kostki granitowej ( jeden z nielicznych tego typu ołtarzy w Polsce) jest starszy od kościoła o około 100 lat (datowany jest na XII wiek),
 • Ambona barokowa z 1711 roku wyrzeźbiona przez lokalnego artystę Hattenkrell'a,
 • Fragmenty gotyckich malowideł z XV wieku,
 • Mury miejskie z granitu i kamienia polnego. Wzniesione zostały w początkach XV wieku.
 • Średniowieczny układ urbanistyczny,
 • Budynki mieszkalne z XVIII i XIX wieku wraz z siatką ulic stanowią zespół zabytkowy, niektóre z nich mają tak zwane przedproża
 • Ruiny XIV- wiecznego zamku zbudowanego na półwyspie.

Turystyka aktywna:

 • Nurkowanie- jezioro Morzyckie
 • Jazda konna- Stadnina Koni w Bielinie

Zagrożenia:

Główne zagrożenia obszaru to:

 • znaczny spadek poziomu wód gruntowych, zwłaszcza na terenach zlewni Odry, co powoduje np. zamierania dębów,
 • ekspansję gatunków obcych roślin (robinia akacjowa, klon jesionolistny, czeremcha amerykańska),
 • działalności człowieka (nawozy sztuczne, wydobywanie kopalin, budowa napowietrznych linii energetycznych, turystyka),
 • zła gospodarka odpadami i zanieczyszczanie środowiska.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Cedyński Park Krajobrazowy - park krajobrazowy
• Bielinek - rezerwat przyrody
• Dąbrowa Krzymowska - rezerwat przyrody
• Dolina Świergotki - rezerwat przyrody
• Olszyna Źródliskowa pod Lubiechowem Dolnym - rezerwat przyrody
• Olszyny Ostrowskie - rezerwat przyrody

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• bąk - ptak
• bocian czarny - ptak
• bocian biały - ptak
• łabędź czarnodzioby (mały) - ptak
• łabędź krzykliwy - ptak
• gęś białoczelna - ptak
• trzmielojad - ptak
• kania czarna - ptak
• kania ruda - ptak
• bielik - ptak
• gadożer - ptak
• błotniak stawowy - ptak
• błotniak zbożowy - ptak
• orlik krzykliwy - ptak
• rybołów - ptak
• drzemlik - ptak
• kropiatka - ptak
• derkacz - ptak
• żuraw - ptak
• siewka złota - ptak
• batalion - ptak
• łęczak - ptak
• rybitwa zwyczajna (rzeczna) - ptak
• rybitwa czarna - ptak
• lelek - ptak
• zimorodek - ptak
• dzięcioł czarny - ptak
• dzięcioł średni - ptak
• lerka - ptak
• podróżniczek - ptak
• jarzębatka - ptak
• muchołówka mała - ptak
• gąsiorek - ptak
• ortolan - ptak
• biegus zmienny - ptak
• mopek - ssak
• nocek Bechsteina - ssak
• nocek duży - ssak
• wydra - ssak
• kozioróg dębosz - bezkręgowiec

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, tel. (0 91) 43 03 753, fax. (0 91) 43 47 932, mail: srodowisko@szczecin.uw.gov.pl Zespół Parków Krajobrazowych Doliny Dolnej Odry, ul. Armii Krajowej 78, 74-100 Gryfino, tel. 415-01-39, mail: parki.ddoic@pro.onet.pl Punkt Informacji Turystycznej Cedynia, tel.fax. 0914317831 , e-mail. turystyka@cedynia.pl Miejski Ośrodek Kultury w Moryniu, Tel.(091) 4 146 123, e-mail: bit@moryn.pl

Jednostki administracyjne:

• Cedynia (gryfiński, woj. zachodniopomorskie)
• Chojna (gryfiński, woj. zachodniopomorskie)
• Moryń (gryfiński, woj. zachodniopomorskie)