Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Jezioro Łuknajno

Kod obszaru:

PLB280003

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

1380,2 ha

Status formalny:
Obszar wyznaczony Rozporządzeniem Ministra Środowiska

Opis przyrodniczy:

Obszar obejmuje płytkie, eutroficzne jezioro o średniej głębokości 0,6 m. Linia brzegowa jest mało urozmaicona, brzeg jest płaski o charakterze torfowiska niskiego. Lustro wody otacza pas szuwarów trzcinowych i turzycowych, a ok. 75% dnia porastają łąki ramienicowe. Miejscami brzeg porośnięty jest zaroślami wierzbowymi oraz olsami. Od wschodu z ostoją sąsiadują tereny użytkowane rolniczo, zaś od południa jezioro łączy się wąskim przesmykiem z jez. śniardwy. Jest to ostoja ptasia o randze europejskiej, znajduje się na liście obszarów Konwencji Ramsar oraz wchodzi w skład rezerwatu biosfery. Odnotowano w niej 19 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej oraz 18 innych gatunków migrujących nie wymienianych w dyrektywie. Ponadto 11 spośród stwierdzonych tu gatunków ptaków, wpisanych zostało do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt. do lęgów przystępuje tu przynajmniej 1% krajowej populacji: bąka, błotniaka zbożowego, rybołowa, zielonki, hełmiatki, perkoza dwuczubego i rożeńca. W okresie przelotów spotyka się tu znaczne koncentracje ptaków wodno-błotnych, wśród nich hełmiatki, łabędzie nieme, perkozy dwuczube, rożeńce i wąsatki. Jest to jedno z największych w kraju pierzowisk łabędzia niemego, które w niektórych latach gromadziło do 2 tys. ptaków. Duże są również koncentracje ptaków wodno-błotnych, które mogą liczyć ponad 20 tys. osobników. W ostoi stwierdzono również 2 gatunki ssaków i 2 gatunki płazów z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej, a także 160 gatunków roślin naczyniowych, z których 4 znajdują się pod ochroną prawną.

Dane uaktualniono w 2009 roku.

Opis turystyczny:

Do ostoi można dotrzeć własnym środkiem transportu, autobusem lub pieszo z Mikołajek. Ostoja jest zamknięta dla ruchu turystycznego, z wyjątkiem jednego oznakowanego szlaku prowadzącego do wieży widokowej stojącej na skraju jeziora. Grupy liczące powyżej 10 osób, powinny zgłaszać chęć wstępu na szlak dyrekcji Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Pomiędzy ostoją a Mikołajkami wytyczono dwa szlaki piesze i dwie trasy rowerowe. Leżące w sąsiedztwie ostoi jezioro Śniardwy jest udostępnione dla wszelkich form turystyki wodnej. Sprzęt pływający można wynająć w licznych punktach na terenie Mikołajek. Istnieje też możliwość przeplynięcia statkami rejsowymi z Mikołajek do Rucianego, kamienia, Rynu i Giżycka. W odległości kilkudziesięciu kilometrów od ostoi znajduje się stacja badawcza PAN w Popielnie, w której można zobaczyć zagrody pokazowe zwierząt, Park Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie oraz hodowlę jeleni prowadzoną przez Instytut Parazytologii PAN w Kosewie. Najbliższe noclegi i punkty gastronomiczne można znaleźć w oddalonych o 5 km. Mikołajkach. W pobliżu znajduje się równie malowniczy szlak kajakowy na rzece Krutyni.

Zagrożenia:

Najpoważniejsze wynika z zamulania i zanieczyszczania wody przez brudne wody jeziora Śniardwy. Ponadto nie bez wpływu pozostaje kłusownictwo i presja turystyczna na obszar.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Jezioro Łuknajno - rezerwat przyrody
• Mazurski Park Krajobrazowy - park krajobrazowy
• Obszar Chronionego Krajobrazu II województwa warmińsko-mazurskiego - obszar chronionego krajobrazu
• Jezioro Łuknajno - rezerwat biosfery UNESCO MAB
• Jezioro Łuknajno - obszar z listy Ramsar

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• bóbr europejski - ssak
• wydra - ssak
• ortolan - ptak
• rybitwa zwyczajna (rzeczna) - ptak
• rybitwa czarna - ptak
• derkacz - ptak
• zielonka - ptak
• kropiatka - ptak
• żuraw - ptak
• błotniak zbożowy - ptak
• błotniak stawowy - ptak
• kania czarna - ptak
• kania ruda - ptak
• trzmielojad - ptak
• bielik - ptak
• rybołów - ptak
• orlik krzykliwy - ptak
• bocian biały - ptak
• bąk - ptak
• bączek - ptak
• kumak nizinny - płaz
• traszka grzebieniasta - płaz
• traszka grzebieniasta - płaz
• traszka grzebieniasta - płaz
• kumak nizinny - płaz

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9; 10-575 Olsztyn tel. (089) 52 32 378; fax. (089) 52 32 405 e-mail: wkp@uw.olsztyn.pl; http://www.olsztyn.rdos.gov.pl Wojewódzkie Centrum Informacji Turystycznej ul. Staromiejska 1, 10-017 Olsztyn tel.: (089) 53 53 566, fax: (089) 53 53 566 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Departament Turystyki 10-562 Olsztyn, ul. Emilii Plater 1 tel.: (089) 52 19 450; fax.: (089) 53 53 566 e-mail: dt@warmia.mazury.pl Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna ul. Staromiejska 1, Olsztyn tel.: (089) 53 53 565, 53 53 567, fax.: (89) 53 53 566 e-mail: wcit@warmia.mazury.pl, strona internetowa: http://www.warmia-mazury-rot.pl Dyrektor Mazurskiego Parku Krajobrazowego

Jednostki administracyjne:

• Mikołajki (mrągowski, woj. warmińsko-mazurskie)
• Mikołajki (mrągowski, woj. warmińsko-mazurskie)

Źródła danych:

• SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska - SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska • SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska - SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska