Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Uroczyska Puszczy Drawskiej

Kod obszaru:

PLH320046

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

74416,3 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Propozycje zmian:

Opis przyrodniczy:

Ostoja obejmuje większą część dużego kompleksu leśnego, położonego na równinie sandrowej, w środkowym i dolnym biegu rzeki Drawy. W miejscach, gdzie teren jest pofałdowany, wzgórza osiągają wysokość do 121 m. Najcenniejszym przyrodniczo obszarem jest centralna część ostoi, położona w widłach rzek: Drawy i Płocicznej. Ich koryta i doliny zachowały charakter zbliżony do naturalnego. Obie rzeki meandrują, a doliny obramowane są wysokimi skarpami. Na wielu odcinkach rzeki płyną szybko ze względu na duży spadek terenu. Występują tu liczne jeziora (największym z nich jest Jezioro Ostrowieckie - 370 ha), zróżnicowane pod względem trofizmu wód: od dystroficznych przez mezotroficzne do eutroficznych.

W lasach dominują drzewostany sosnowe, jednak duży jest udział buczyn i dąbrów, a niektóre ich płaty mają charakter zbliżony do naturalnego. Jest to jeden z ważniejszych obszarów w Polsce ponieważ uroczysko Radęcin w Drawieńskim Parku Narodowym i kwaśne buczyny na zboczach doliny Drawy są jednymi z nielicznych w Polsce fragmentami buczyn o zachowanej naturalnej dynamice!

Dobrze zachowały się cenne siedliska przyrodnicze, w tym 23 z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej. Występują tu także liczne populacje wielu rzadkich i zagrożonych gatunków - 25 z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej, m.in.: silne populacje: bobra, wydry, żółwia błotnego. Szczególnie bogata jest ichtiofauna, w tym reofilna fauna wodna, z zagrożonymi gatunkami, takimi jak: łosoś, minóg rzeczny, certa oraz stosunkowo liczne i trwałe populacje gatunków rzadkich w naszym kraju, jak: głowacz białopłetwy, pstrąg potokowy i lipień.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Obszar jest łatwo dostępny samochodem. Można tam dojechać drogą Gorzów Wielkopolski – Wałcz do miejscowości Stare Osieczno, a następnie drogami na północ do miejscowości Głusko. Obszar bardzo dobrze dostępny samochodem oraz PKS (Drawno) i PKP (Kalisz Pomorski)

Baza noclegowa i gastronomiczna: Gospodarstwa agroturystyczne, domki campingowe, pola namiotowe, restauracje, bary.

DRAWNO

Turystyka krajoznawcza:

 • teren Starego Miasta z 1. poł. XIV wieku- zachowany układ urbanistyczny z rynkiem pośrodku i wąskimi uliczkami, przy których stoją domy z XVIII i XIX wieku. Na podwórkach niektórych domów np. przy ul. Ogrodowej czy Kościuszki znajdują się źródełka wód artezyjskich, zdatnych do picia.
 • kościół pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy gotycki z XV wieku, wewnątrz znajduje się zabytkowy ołtarz z 1696 roku, oraz barokowe ambona i chrzcielnica. Kościół wieńczy ryglowa wieża wybudowana w 1800 roku.
 • ruina zamku Wedlów z XIV – XV wieku,
 • spichrz, z 3 ćw. XIX wieku.

Turystyka aktywna:

Szlaki piesze:

 • Stare Osieczno - Podszkle – Głusko
 • Głusko - Moczele – Zatom
 • Zatom - Barnimie – Drawno
 • Zatom - Jaźwiny - Nowa Korytnica
 • Nowa Korytnica - Krępa Krajeńsk
 • Nowa Korytnica - Dominikowo – Drawno
 • Drawno - Rościn – Prostynia
 • Dookoła jezior drawieńskich

Szlaki rowerowe:

 • R1. Droga Radęcińska (Drawno — Zatom — Radęcin — Lipinka)
 • R2. Droga Głuska (Bogdanka — Głusko — Stare Osieczno)
 • R3. Droga Solna (Zółwino — Drawno — Zatom — Moczcie — Stare Osieczno)
 • R7. Droga Marchijska (Brzeziny — Drawno — Kalisz Pomorski)

Szlaki kajakowe:

 • Prostynia - Drawno, odcinek łatwy
 • Drawno - biwak „Barnimie”, odcinek trudny
 • Biwak „Barnimie” - biwak „Bogdanka”, odcinek trudny
 • Biwak „Bogdanka” - biwak „Sitnica”, odcinek dość łatwy
 • Biwak „Sitnica” - biwak „Pstrąg”, odcinek łatwy
 • Biwak „Pstrąg” - biwak „Kamienna”, odcinek łatwy
 • Biwak „Kamienna” - Stare Osieczno, odcinek bardzo łatwy

Szlak konny

 • szlak konny „Drawno – Rościn”

Kalisz Pomorski:

Turystyka krajoznawcza:

 • Kościół klasycystyczny p.w. M. B. Królowej Polski z 1771 roku
 • Pałac Wedlów z połowy XIV wieku
 • Kamień Szlifierski
 • XIX-wieczny cmentarz

Turystyka aktywna:

Szlak kajakowy im. Karola Wojtyły,

Szlaki rowerowe

 • szlak zielony,
 • szlak "GREENEWAY - Naszyjnik Północy",
 • szlak czerwony

Strzelce Krajeńskie:

Turystyka krajoznawcza:

 • Kolegiata
 • Rynek wraz z neorenesansowym ratuszem miejskim
 • Spichlerz – spichlerz pochodzi z 1764 roku i pełnił funkcje gospodarcze.
 • Wodociągowa wieża ciśnień

Turystyka aktywna:

Szlaki rowerowe

 • szlak transgraniczny: STG – I Kostrzyn – Dąbroszyn – Lubiszyn – Kłodawa – Santoczno-Strzelce Krajeńskie-Dobiegniew. Długość szlaku wynosi 157,8 km.
 • IX Strzelce Krajeńskie – Stare Kurowo – Drezdenko
 • X. Strzelce Krajeńskie – Zwierzyn – Lubiatów

Szlaki piesze

 • Strzelce Krajeńskie - Brzoza o długości 6 km
 • Strzelce Krajeńskie - Wielisławice o długości 5 km
 • Strzelce Krajeńskie - Gardzko o długości 5 km

Szlak kajakowy

 • Odcinek Jeziora Lipie i Słowa „Ku Bałtykowi”

Zagrożenia:

Zagrożenie może stwarzać:

 • presja związana z rozwojem turystyki (np. nie uwzględniająca potrzeb ochrony przyrody zabudowa, zaśmiecanie i wandalizm; nadmierna i niekontrolowana turystyka kajakowa na rzekach).
 • zmiana stosunków wodnych,
 • pozyskiwanie piasku i żwiru,
 • zamiary budowy zbiorników wodnych (Mierzęcka Struga),
 • wielkoprzemysłowe hodowle trzody chlewnej (Chomętowo)
 • zanieczyszczenia wód
 • kłusownictwo, zwłaszcza dotyczące ryb i dużych ssaków.

Problemem może być spadek poziomu wód gruntowych, zagrażający ekosystemom hydrogenicznym.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Drawieński Park Narodowy - rezerwat leśny
• Stary Załom - rezerwat leśny
• Mszary Tuczyńskie - rezerwat leśny
• Jezioro Łubówko - rezerwat leśny
• Leśne Źródła - rezerwat leśny
• Torfowisko Osowiec - rezerwat leśny
• Puszcza nad Drawą - rezerwat leśny
• Puszcza Drawska - rezerwat leśny
• Korytnica Rzeka - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea
• starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
• naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne
• nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis
• suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno-Arctostaphylion)
• zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
• ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe) *
• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
• torfowiska nakredowe (Cladietum marisci, Caricetum buxbaumii, Schoenetum nigricantis) *
• górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk
• kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)
• żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion)
• grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum)
• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne) *
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *
• łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)
• sosnowy bór chrobotkowy (Cladonio-Pinetum i chrobotkowa postać Peucedano-Pinetum)
• wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi (Corynephorus, Agrostis)
• ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae) *
• górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion - płaty bogate florystycznie) *
• torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji
• obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion
• pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum)

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• bąk - ptak
• bocian biały - ptak
• bocian czarny - ptak
• łabędź krzykliwy - ptak
• trzmielojad - ptak
• kania czarna - ptak
• kania ruda - ptak
• bielik - ptak
• rybołów - ptak
• jarząbek - ptak
• derkacz - ptak
• żuraw - ptak
• rybitwa czarna - ptak
• sóweczka - ptak
• lelek - ptak
• zimorodek - ptak
• kraska - ptak
• dzięcioł czarny - ptak
• dzięcioł średni - ptak
• jarzębatka - ptak
• muchołówka mała - ptak
• nocek Bechsteina - ssak
• nocek duży - ssak
• bóbr europejski - ssak
• wydra - ssak
• kumak nizinny - płaz
• traszka grzebieniasta - płaz
• żółw błotny - gad
• minóg rzeczny - ryba
• minóg strumieniowy - ryba
• łosoś atlantycki - ryba
• różanka - ryba
• piskorz - ryba
• koza - ryba
• głowacz białopłetwy - ryba
• skójka gruboskorupowa - bezkręgowiec
• trzepla zielona - bezkręgowiec
• czerwończyk nieparek - bezkręgowiec
• zalotka większa - bezkręgowiec
• jelonek rogacz - bezkręgowiec
• pachnica dębowa * - bezkręgowiec
• kozioróg dębosz - bezkręgowiec
• wilk * - ssak
• boleń - ryba
• poczwarówka jajowata - bezkręgowiec
• poczwarówka zwężona - bezkręgowiec

Ważne dla Europy gatunki roślin
(z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• elisma wodna
• lipiennik Loesela
• sierpowiec błyszczący

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

 • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie, ul. Jagiellońska 32, 70-382 Szczecin, tel. (91) 43 05 200, fax. (91) 43 05 229, e-mail: sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl, www.szczecin.rdos.gov.pl
 • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wielkopolski, tel: (95) 711-53-38, fax: (95) 711-55-24, e-mail: sekretariat.gorzowwlkp@rdos.gov.pl, www.gorzow.rdos.gov.pl
 • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. 28 Czerwca 1956 223/229, 61-485 Poznań, tel.: 61 831 11 77, fax 61 831 11 99, e-mail: sekretariat.poznan@rdos.gov.pl, www.poznan.rdos.gov.pl

Jednostki administracyjne:

• Drawno (choszczeński, woj. zachodniopomorskie)
• Kalisz Pomorski (drawski, woj. zachodniopomorskie)
• Tuczno (wałecki, woj. zachodniopomorskie)
• Bierzwnik (choszczeński, woj. zachodniopomorskie)
• Człopa (wałecki, woj. zachodniopomorskie)
• Dobiegniew (strzelecko-drezdenecki, woj. lubuskie)
• Krzyż Wielkopolski (czarnkowsko-trzcianecki, woj. wielkopolskie)
• Drezdenko (strzelecko-drezdenecki, woj. lubuskie)
• Stare Kurowo (strzelecko-drezdenecki, woj. lubuskie)
• Strzelce Krajeńskie (strzelecko-drezdenecki, woj. lubuskie)