Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Pojezierze Ińskie

Kod obszaru:

PLH320067

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

10229,9 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Ostoja znajduje się w północno-zachodniej Polsce, na Wyżynie Ińskiej. Obszar obejmuje najbardziej urozmaiconą pod względem ukształtowania i pokrycia terenu część Pojezierza Ińskiego. Rzeźba terenu charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem form i wysokości względnych. Główny walorem przyrodniczym obszaru są dobrze zachowane tereny leśne, które zajmują ponad 60% powierzchni ostoi. Są to głównie lasy liściaste z bukiem i dębem oraz bory mieszane. Znaczący udział mają również lasy na siedliskach wilgotnych i bagiennych, z których najcenniejsze są priorytetowe bory i lasy bagienne oraz lasy łęgowe i nadrzeczne zarośla wierzbowe. O niepowtarzalności krajobrazu Pojezierza Ińskiego świadczą występujące tu jeziora, oczka wodne, oraz rzeki i strumienie. Spośród nich największe znaczenie przyrodnicze maja podwodne łąki ramienic w jeziorach Ińsko, Wisola i Krzemień, w których występują rzadkie i zagrożone gatunki glonów. Na terenie ostoi występują również cenne zespoły roślinności łąkowej oraz niewielkie torfowiska. W tutejszych lasach buczynowych został odnaleziony grzyb Botryobasidum pruinatum, który był uznany za wymarły. Jest to także ważna ostoja ptasia o randze europejskiej.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Ostoja znajduje się koło Ińska, Drawska Pomorskiego i Węgorzyna leżących między Szczecinem, a Szczecinkiem. Do miejscowości tych można dojechać komunikacją PKS ze Szczecinka, Koszalina i Szczecina. Najbliższe ostoi stacje PKP znajdują się w Węgorzynie, Drawsku Pomorskim i Chociweli.

W Ińsku na nocleg można zatrzymać się w jednym z ośrodków wypoczynkowych lub w pokojach gościnnych. Wiele ośrodków wypoczynkowych znajduje się również nad jeziorem Lubie m.in. w Karwicach, Gudowie i Lubieszewie. W Drawsku Pomorskim przenocować można w kwaterze prywatnej lub schronisku młodzieżowym. W okolicy ostoi znajduje się również wiele kwater agroturystycznych m.in. w Winnikach, Węgrzynie, Wiewiecku, Sielsku i Okolach. W okolicach ostoi istnieje dobrze rozwinięta sieć szlaków pieszych i rowerowych prowadzących przez najatrakcyjniejsze tereny Pojezierza Ińskiego. Jeziora położone na terenie ostoi i na jej obrzeżach są dogodnym terenem dla rozwoju kajakarstwa, sportów wodnych i wędkarstwa. Na rzece Drawie – zaliczanej do najpiękniejszych rzek Pomorza, wyznaczony jest szlak kajakowych im. ks. Kardynała Karola Wojtyły.

IŃSKO - miasto gminne położone w otulinie, przy wschodniej granicy Ińskiego Parku Krajobrazowego. Rodowód miasta wywodzi się ze średniowiecznej osady rybackiej. Corocznie w mieście odbywa się wakacyjny festiwal Ińskie Lato Filmowe.

Turystyka krajoznawcza

Do ciekawszych obiektów architektonicznych i przyrodniczych należą:

 • pozostałości średniowiecznych murów
 • domy o konstrukcji szkieletowej pochodzące z XIX w.
 • jezioro Ińsko o powierzchni 509 ha o przejrzystej wodzie i czystym jasnym dnie. Linia brzegowa jeziora jest nieregularna, silnie rozczłonkowana - 5 zatok (w tym Zatoka Południowazwana Linowską po odcięciu groblą stanowi oddzielny zbiornik. W północno - wschodniej części znajduje się rezerwat Wyspa Sołtyski. Wschodni brzeg jeziora to kamienista plaża z wieloma głazami narzutowymi.
 • Wyspa Sołtyski - rezerwat leśny powołany w celu ochrony kwaśnej buczyny niżowej z rzadko spotykanym starodrzewem bukowym. Wyspa posiada zróżnicowana rzeźbę terenu i urozmaiconą linię brzegową
 • Kamienna Buczyna rezerwat leśny położony w kierunku północno - wschodnim od miasta, powołany w celu ochrony wzgóza morenowego porośniętego buczyną niżową z panującym bukiem.

Turystyka aktywna

Szlaki turystyczne:

 • Szlak czerwony im. Hetmana Stefana Czarneckiego: Stargard Szczeciński - Strachocin - Pęzino - Marianowo - Dobrzany - Recz.
 • Szlak niebieski Pojezierza Ińskiego: Chociwel - Dłusko - Węgorzyno - Ińsko
 • Szlak zielony - Wzniesień Moreny Czołowej: Cieszyno Łobeskie - Głowacz - Ińsko - Dobrzany - Recz – Choszczno
 • Szlak czarny - Szlak na Głowacz: Odcinek dojścia na szczyt Głowacza od trasy szlaku zielonego Wzniesień Moreny Czołowej.

Zagrożenia:

 • Zanieczyszczenia i eutrofizacja wód,
 • zabudowa brzegów jezior i terenów otwartych nad jeziorami,
 • niekontrolowany rozwój rekreacji i nadmierna penetracja terenu,
 • rozwój przemysłu w Ińsku,
 • usuwanie martwych i umierających drzew i wprowadzanie obcych geograficznie gatunków drzew w lasach.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Iński Park Krajobrazowy - rezerwat leśny
• Kamienna Buczyna - rezerwat leśny
• Wyspa Sołtyski - rezerwat leśny
• Ostrowie - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoëto-Nanojuncetea
• twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea
• starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
• naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe) *
• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
• źródliska wapienne ze zbiorowiskami Cratoneurion commutati *
• górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk
• kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)
• żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion)
• grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum)
• pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum)
• bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne) *
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• bąk - ptak
• bocian czarny - ptak
• bocian biały - ptak
• trzmielojad - ptak
• kania czarna - ptak
• kania ruda - ptak
• bielik - ptak
• błotniak stawowy - ptak
• orlik krzykliwy - ptak
• kropiatka - ptak
• derkacz - ptak
• żuraw - ptak
• rybitwa czarna - ptak
• puchacz - ptak
• zimorodek - ptak
• dzięcioł czarny - ptak
• lerka - ptak
• muchołówka mała - ptak
• gąsiorek - ptak
• ortolan - ptak
• bóbr europejski - ssak
• wydra - ssak
• wilk * - ssak
• kumak nizinny - płaz
• traszka grzebieniasta - płaz
• minóg strumieniowy - ryba
• kiełb białopłetwy - ryba
• koza - ryba
• głowacz białopłetwy - ryba
• zalotka większa - bezkręgowiec
• czerwończyk nieparek - bezkręgowiec
• kozioróg dębosz - bezkręgowiec
• czerwończyk fioletek - bezkręgowiec

Ważne dla Europy gatunki roślin
(z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• elisma wodna

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie, ul. Jagiellońska 32, 70-382 Szczecin, tel. (91) 43 05 200, fax. (91) 43 05 229, e-mail: sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl, www.szczecin.rdos.gov.pl

Jednostki administracyjne:

• Recz (choszczeński, woj. zachodniopomorskie)
• Kalisz Pomorski (drawski, woj. zachodniopomorskie)
• Dobrzany (stargardzki, woj. zachodniopomorskie)
• Ińsko (stargardzki, woj. zachodniopomorskie)