Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Mirosławiec

Kod obszaru:

PLH320045

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

6566,6 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar obejmuje pola, łąki i lasy, położone na zach. od jeziora Wielki Bytyń, będące biotopem wolnościowego stada żubrów. Jest to jedno z pięciu stanowisk wolno żyjących stad w Polsce. Obecność żubrów jest wynikiem ich reintrodukcji w latach 80-tych XX wieku. Aktualny stan populacji wynosi 24 osobniki. Obszar, który zasiedla stado żubrów obejmuje leśnictwa Betyń, Nieradz, Hanki i Toporzyk Nadleśnictwa Mirosławiec oraz pola miejscowości Piecnik, Próchnowo, Hanki i Marcinkowice w gminach Mirosławiec i Wałcz. Żubry regularnie widywane są także w Nadleśnictwie Świerczyna, w kompleksach leśnych sąsiadujących z Leśnictwem Toporzyk w Nadleśnictwie Mirosławiec.
Terenami chętnie penetrowanymi przez żubry są łąki, pastwiska i nieużytki rolne, przylegające do kompleksów leśnych. Obszar penetrowany przez żubry zależny jest od pory roku. W okresie jesienno-zimowym większość czasu spędzają w okolicach wsi Próchnowo,
Próchnówko, Hanki, Marcinkowice i Bronikowo. Rozległe pola oraz bliskość lasów powodują, że teren ten jest dla żubrów bardzo atrakcyjny, na polach ustają prace związane z rolnictwem, dlatego nie są one zbytnio niepokojone. Wiosną, gdy rozpoczynają się prace polowe, żubry przenoszą się w bardziej spokojne miejsca (m.in. nieużytki rolne) w okolicach wsi Piecnik, Toporzyk, Laski Wałeckie.
Lasy składają się przeważnie z gatunków iglastych lub drzewostanów mieszanych na żyźniejszych siedliskach. Głównym gatunkiem lasotwórczym jest sosna, występują jednak także drzewostany bukowe i dębowe. Na gruntach po rolniczych rośnie głównie sosna.
Obszar obejmuje także silnie przekształcone, lecz wciąż cenne przyrodniczo, torfowisko niskie między Rzeczycą, Płocicznem i Marcinkowicami, zajęte głównie przez użytki zielone - wśród których zachowały się unikatowe w regionie pozostałości łąk trzęslicowych i stanowiska rzadkich gatunków roślin. Na piaszczystych wyniesieniach wśród łąk występują niewielkie, lecz lokalnie cenne florystycznie murawy.
W obszarze znajdują sie także niewielkie śródpolne oczka wodne oraz niewielkie jeziora śródleśne.

Dane zaktualizowano w 2009 roku.

Opis turystyczny:

Do ostoi najlepiej dojechać drogą krajową numer 10 Bydgoszcz-Szczecin na odcinku Wałcz- Mirosławiec. W Wałczu znajduje się stacja PKP oraz komunikacja PKS. W okolicy można znaleźć liczne miejsca noclegowe np. gospodarstwa agroturystyczne, pensjonaty oraz lokale gastronomiczne.

Gmina MIROSŁAWIEC
Turystyka aktywna:

 • ścieżka rowerowa "Mirosławieckie Lasy"
 • szlak kajakowy na rzece Korytnica (lewobrzeżny dopływ Drawy)

Gmina TUCZNO
Turystyka krajoznawcza:

 • Zamek w Tucznie z 1338 r.
 • kościół Wniebowstąpienia NMP w Tucznie z 1522 r. o gwieździstym sklepieniu i z barokowym ołtarzem oraz Pietą z początku XVI wieku,
 • kapliczka św. Jerzego z XVII w.
 • kościół w Marcinkowicach z 1628 r.
 • kościoły w Strzalinach, Lubieszy i Jeziorkach,
 • kompleks schronów specjalnego przeznaczenia - fragment Wału Pomorskiego.

Turystyka aktywna, szlaki turystyczne:
Przez teren gminy przechodzi 5 szlaków turystycznych

Zagrożenia:

Podstawowym zagrożeniem dla zamieszkujących tu żubrów jest:

 • kłusownictwo
 • wypadki drogowe, które wynikają z niedostatecznego oznakowania dróg i rozwijania nadmiernej prędkości
 • brak wyobraźni u ludzi

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Bagna na gruntach Nadleśnictwa Mirosławiec - użytek ekologiczny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
• ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae) *
• górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion - płaty bogate florystycznie) *
• zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
• kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)
• grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum)
• pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum)

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• żubr * - ssak

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, tel. (0 91) 43 03 753, fax. (0 91) 43 47 932, mail: srodowisko@szczecin.uw.gov.pl Lokalna Organizacja Turystyczna Pojezierza Drawskiego, Stary Rynek 3, 78-520 Złocieniec, Tel. (94) 367 29 82, fax (94) 367 11 70, mail: lot.pd@op.pl, www.zlocieniec.pl Urząd Gminy i Miasta na ulicy Wolności 37 (tel.: 067/ 2595042). Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Pile, Nadleśnictwo Mirosławiec: ul. Wolności 30, 78-650 Mirosławiec tel. (0-67)259-50-94, e-mail: miroslawiec@pila.lasy.gov.pl

Jednostki administracyjne:

• Mirosławiec (wałecki, woj. zachodniopomorskie)
• Tuczno (wałecki, woj. zachodniopomorskie)