Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Lasy Bierzwnickie

Kod obszaru:

PLH320044

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

8792,3 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar to fragment Puszczy Drawskiej położony na terenie dwóch województw: zachodniopomorskiego i lubuskiego. Składa się z dwóch fragmentów, rozdzielonych pasmem zagospodarowanego terenu rolniczego z rozproszonym osadnictwem. Na terenie tym możemy zaobserwować kwaśne i żyzne buczyny w dobrym stanie zachowania (szczególnie okolice Słowińca i Rębusza oraz nad jez. Bierzwnik).
Często obecne są tu śródleśne oczka wodne. Jezioro Bierzwnik posiada wyspę, porośniętą grądem lipowym. W okolicy Chłopowa i nad jez. Bierzwnik oraz na pd. od Jagliska znajdują się pozostałości torfowisk wysokich, otoczonych borami i brzezinami bagiennymi na torfach. W okolicy Zieleniewa rozwijają się ciepłe murawy napiaskowe. na dobrze wykształconym wale ozowym.

Dane zaktualizowano w 2009 roku.

Opis turystyczny:

Obszar leży w pobliżu miejscowości Jarosławsko, Chłopowo, Bierzwnik, Górzno, Dobiegniew. Ta ostatnia jest największą z wymienionych miejscowości. Dojazd drogą krajową numer 10 Wałcz-Gorzów Wlkp.; do pozostałych miejscowości np. Bierzwnika drogami lokalnymi numer 160. Do Dobiegniewa można także dojechać pociągiem, a stamtąd dalej komunikacją PKS. Na opisywanym obszarze znajduje się rozbudowana baza noclegowa: hotele, pokoje gościnne, gospodarstwa agroturystyczne. Jest tu także wybór miejsc, gdzie można coś zjeść. Szczególnie w wymienionych miejscowościach.

BIERZWNIK
Turystyka krajoznawcza, zabytki:

  • Zespół pocysterski założony w 1294 roku
  • Park dworski
  • Ruiny browaru (spichlerz)

DOBIGNIEW
Turystyka krajoznawcza, zabytki:

  • Kościół parafialny p.w. św. Józefa z XIV wieku w stylu gotyckim,
  • Fragment murów obronnych, średniowiecznych z XIV wieku,
  • Baszta z XIV wieku,
  • Muzeum Obozowe – zlokalizowane w jednym z baraków obozowych,
  • Cmentarz przy Muzeum Obozu Oflag II C,
  • Pomnik Czynu Żołnierskiego z 1979 roku na placu ppłk Starca.

Turystyka aktywna:
Na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego znajduje się wiele szlaków turystycznych.

GÓRZNO
Turystka krajoznawcza, zabytki:

  • XIX-wieczny kościół

Zagrożenia:

Najważniejsze zagrożenia dla obszaru to zmiana stosunków wodnych, usuwanie martwych drzew. Należy też wspomnieć o znaczna presja turystyczna, która objawia się rozwojem infrastruktury, a co za tym idzie zwiększeniem zanieczyszczeń. Zagrożeniem dla zwierząt jest kłusownictwo.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Obszar Chronionego Krajobrazu \"F\" (Bierzwnik) - obszar chronionego krajobrazu
• Wyspa na jeziorze Bierzwnik - rezerwat przyrody
• Źródlisko Skrzypowe - rezerwat przyrody

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea
• starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
• naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne
• ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae) *
• zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
• ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji
• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
• torfowiska nakredowe (Cladietum marisci, Caricetum buxbaumii, Schoenetum nigricantis) *
• górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk
• kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)
• żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion)
• grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum)
• bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne) *
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• bąk - ptak
• bocian czarny - ptak
• bocian biały - ptak
• łabędź krzykliwy - ptak
• trzmielojad - ptak
• kania czarna - ptak
• kania ruda - ptak
• bielik - ptak
• błotniak stawowy - ptak
• orlik krzykliwy - ptak
• rybołów - ptak
• jarząbek - ptak
• derkacz - ptak
• żuraw - ptak
• rybitwa czarna - ptak
• puchacz - ptak
• sóweczka - ptak
• włochatka - ptak
• lelek - ptak
• zimorodek - ptak
• kraska - ptak
• dzięcioł czarny - ptak
• dzięcioł średni - ptak
• lerka - ptak
• jarzębatka - ptak
• muchołówka mała - ptak
• gąsiorek - ptak
• wydra - ssak
• kumak nizinny - płaz
• traszka grzebieniasta - płaz
• żółw błotny - gad
• piskorz - ryba
• czerwończyk nieparek - bezkręgowiec
• jelonek rogacz - bezkręgowiec
• pachnica dębowa * - bezkręgowiec

Ważne dla Europy gatunki roślin
(z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• obuwik pospolity

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, tel. (0 91) 43 03 753, fax. (0 91) 43 47 932, mail: srodowisko@szczecin.uw.gov.pl Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp., Tel. (095) 7115 338, Fax (095) 7115 524, mail: wrs@uwoj.gorzow.pl Lokalna Organizacja Turystyczna w Barlinku, ul. Paderewskiego 7, 74-320 Barlinek, Tel. (95) 746 28 74, mail: it.barlinek@wp.pl, www.barlinek.pl Nadleśnictwo Bierzwnik Urząd Gminy Bierzwnik Regionalna Pracownia Krajoznawcza PTTK w Szczecinie Oddział Zachodniopomorski PTTK

Jednostki administracyjne:

• Dobiegniew (strzelecko-drezdenecki, woj. lubuskie)
• Strzelce Krajeńskie (strzelecko-drezdenecki, woj. lubuskie)
• Bierzwnik (choszczeński, woj. zachodniopomorskie)
• Krzęcin (choszczeński, woj. zachodniopomorskie)
• Pełczyce (choszczeński, woj. zachodniopomorskie)