Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Jezioro Lubie i Dolina Drawy

Kod obszaru:

PLH320023

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

15046,7 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Propozycje zmian:

Opis przyrodniczy:

Obszar obejmuje jedno z największych jezior Pojezierza Drawskiego (powierzchnia 1439 ha, głębokość 46 m),przez które przepływa rzeka Drawa. W granicach obszaru mieści się też odcinek doliny Drawy i Starej Drawy, utytułowany poniżej jeziora, wraz z otaczającymi łąkami i lasami. Dolna granica znajduje się przy jeziorze Grażyna koło Drawna. W granicach obszaru zawierają się także: fragment doliny Studzienicy, z bardzo dobrze rozwiniętymi zjawiskami źródliskowymi oraz najlepiej w regionie wykształconymi fragmentami grądów, a także fragmenty Puszczy Drawskiej z rozproszonymi torfowiskami mszarnymi i jeziorkami dystroficznymi z płem mszalnym (jez. Okoń). Jezioro Lubie należy do typu jezioro sielawowych, z podwodnymi łąkami ramieniowymi oraz reliktową fauną wodnych bezkręgowców. Jeziora otaczają cenne kwaśne buczyny. Do bardzo ważnych obiektów należy projektowany rezerwat źródliskowy "Lubieszewo" na zboczu wzniesień morenowych nad jeziorem. Dolina Drawy znajdująca się w opisywanym obszarze jest żłobiona w piaskach sandrowych, porośniętych lasami Puszczy Drawskiej. Brzegi rzeki są urozmaicają przełomy i mielizny. Rosną tu szuwary, a na linii rzeki znajduje się kilka eutroficznych jezior: Dębno Wielkie, Dębno Małe, Strunowo. Teren ten jest niezamieszkały - poligon wojskowy, jednak tylko na niewielkich fragmentach rzeka i jej dolina wchodzi w skład obiektów taktycznych. Do rzeki przylega szeroka strefa ochronna, izolująca od obszarów, gdzie odbywają się ćwiczenia wojskowe. Przy Starej Drawie zachowały się stare drzewostany buczyn i dąbrów. W pobliżu doliny występują też jeziorka z twardą wodą otoczone szuwarami kłociowymi (jez. Za Dywizją, Marglowe, Borowo). Poniżej Prostyni rzeka płynie przez duże torfowisko niskie, podścielone bardzo grubą warstwą gytii. W dolinie znajdują się cenne łąki z groszkiem błotny i ostoja derkacza. Ujście Drawy do Jez. Grażyna to płytka delta z kompleksem szuwarów i roślinności wodnej.

Obszary te są ważne także dlatego, że jest tu jedno z kilku stanowisk reliktowej fauny bezkręgowców wodnych. Jezioro Lubie jest miejscem życia dwóch, bardzo rzadkich gatunków skorupiaków, uważanych za relikty polodowcowe: lasonóg jeziorny i kiełż. Dla pierwszego z nich jest to jedno z czterech stanowisk istniejących aktualnie w Polsce.

Obszar stanowi część ważnego korytarza ekologicznego Doliny Drawy.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Na terenie ostoi znajdują się dwie główne miejscowości: Drawsko Pomorskie (północna część) i Drawno (południowa część).

Do opisywanego obszaru dojazd jest bardzo dogodny. Drogą nr 20 do Drawska Pomorskiego lub drogą nr 10 do Kalisza Pomorskiego, a stamtąd droga 175 do Drawna.

W Choszcznie, Drawsku Pom. i Kaliszu Pom. znajdują się stacje PKP. Poza tym kursują tu także autobusy PKS, którymi można dojechac z wymienionych miejscowości do Drawna.

Baza noclegowa wraz z zapleczem gastronomicznym jest zróżnicowana i obszerna. Oprócz hoteli, pensjonatów, pól namiotowych, ośrodków wczasowych w głównych ośrodkach turystycznych, są także gospodarstwa agroturystyczne.

DRAWNO

Turystyka krajoznawcza:

 • teren Starego Miasta z 1. poł. XIV wieku- zachowany układ urbanistyczny z rynkiem pośrodku i wąskimi uliczkami, przy których stoją domy z XVIII i XIX wieku. Na podwórkach niektórych domów np. przy ul. Ogrodowej czy Kościuszki znajdują się źródełka wód artezyjskich, zdatnych do picia.
 • kościół pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy gotycki z XV wieku, wewnątrz znajduje się zabytkowy ołtarz z 1696 roku, oraz barokowe ambona i chrzcielnica. Kościół wieńczy ryglowa wieża wybudowana w 1800 roku.
 • ruina zamku Wedlów z XIV – XV wieku,
 • spichrz z 3 ćw. XIX wieku.

Turystyka aktywna, piesza:

Szlaki piesze:

 • Stare Osieczno - Podszkle – Głusko
 • Głusko - Moczele – Zatom
 • Zatom - Barnimie – Drawno
 • Zatom - Jaźwiny - Nowa Korytnica
 • Nowa Korytnica - Krępa Krajeńsk
 • Nowa Korytnica - Dominikowo – Drawno
 • Drawno - Rościn – Prostynia
 • Dookoła jezior drawieńskich

Szlaki rowerowe:

 • R1. Droga Radęcińska (Drawno — Zatom — Radęcin — Lipinka)
 • R2. Droga Głuska (Bogdanka — Głusko — Stare Osieczno)
 • R3. Droga Solna (Zółwino — Drawno — Zatom — Moczcie — Stare Osieczno)
 • R7. Droga Marchijska (Brzeziny — Drawno — Kalisz Pomorski)

Szlaki kajakowe:

 • Prostynia - Drawno, odcinek łatwy
 • Drawno - biwak „Barnimie”, odcinek trudny
 • Biwak „Barnimie” - biwak „Bogdanka”, odcinek trudny
 • Biwak „Bogdanka” - biwak „Sitnica”, odcinek dość łatwy
 • Biwak „Sitnica” - biwak „Pstrąg”, odcinek łatwy
 • Biwak „Pstrąg” - biwak „Kamienna”, odcinek łatwy
 • Biwak „Kamienna” - Stare Osieczno, odcinek bardzo łatwy

Szlak konny

 • szlak konny „Drawno – Rościn”

DRAWSKO POMORSKIE

Warto zobaczyć:

 • śródmieście miasta
 • kościół pw. Zmartwychwstania Pańskiego z XIV / XV i XIX wieku,
 • pozostałości murów obronnych z XIV wieku,
 • starostwo z 1907 - 1909,
 • ratusz z k. XVIII wieku, dom z ok. 1800 r
 • magazyn soli szachulcowy z ok. 1700 r. i lat 30. XX wieku,
 • dom z 1906 r.,
 • dom murowano - szachulcowy z 1. ćw. XIX wieku,
 • dom szachulcowy z XVIII / XIX wieku,
 • zabudowa gospodarcza.

Szlaki piesze:

 • Szlak I Warszawskiej Dywizji Kawalerii (Drawsko Pomorskie- Iłowiec)
 • Szlak Jezior Drawskich (Gudowo – Ostrowice – Gudowo)
 • Ścieżka Przyrodnicza: Karwice - Leśniczówka Dzikowo

Szlaki rowerowe:

 • Wokół Jeziora Lubie (Drawsko Pomorskie – Karwice - Drawsko Pomorskie)
 • Wzgórza Moreny Czołowej (Drawsko Pomorskie – Tęczyn- Drawsko Pomorskie)
 • Parki Krajobrazowe (Drawsko Pomorskie – Ińsko)
 • Rzeka Brzeźnicka Węgorza – Wodospady (Drawsko Pomorskie – Brzeźniak - Drawsko Pomorskie)

Szlaki kajakowe

 • Drawa (im. Ks. Kardynała Karola Wojtyły)
 • Kokna - prawy dopływ Drawy

Szlak konny:

 • • Szlak Konny Pojezierze Drawskie (Łobz –Biały Bór)

Zagrożenia:

Głównym zagrożeniem jest działalność rekreacyjna działalność człowieka, czyli turystyka kajakowa i rozwój infrastruktury turystycznej wokół jeziora.

Istnienie czynnego poligonu wojskowego raczej sprzyja zachowaniu walorów obszaru, ograniczając potencjalną presję turystyki.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Choszczno-Drawsko - obszar chronionego krajobrazu
• Pojezierze Drawskie - obszar chronionego krajobrazu
• Drawieński Park Narodowy - park narodowy

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea
• starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
• naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne
• nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis
• zalewane muliste brzegi rzek z roślinnością Chenopodion rubri p.p. i Bidention p.p.
• suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno-Arctostaphylion)
• ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae) *
• zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
• ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
• obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion
• torfowiska nakredowe (Cladietum marisci, Caricetum buxbaumii, Schoenetum nigricantis) *
• górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk
• kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)
• grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum)
• pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum)
• bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne) *
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *
• żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion)
• łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• bąk - ptak
• bocian czarny - ptak
• łabędź krzykliwy - ptak
• kania czarna - ptak
• bielik - ptak
• kania ruda - ptak
• błotniak stawowy - ptak
• rybołów - ptak
• derkacz - ptak
• żuraw - ptak
• puchacz - ptak
• włochatka - ptak
• lelek - ptak
• zimorodek - ptak
• dzięcioł czarny - ptak
• lerka - ptak
• bóbr europejski - ssak
• wydra - ssak
• żółw błotny - gad
• traszka grzebieniasta - płaz
• minóg rzeczny - ryba
• różanka - ryba
• głowacz białopłetwy - ryba
• czerwończyk nieparek - bezkręgowiec
• muchołówka mała - ptak
• żubr * - ssak
• kumak nizinny - płaz
• skójka gruboskorupowa - bezkręgowiec

Ważne dla Europy gatunki roślin
(z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• sierpowiec błyszczący
• lipiennik Loesela

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

 • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie, ul. Jagiellońska 32, 70-382 Szczecin, tel. (91) 43 05 200, fax. (91) 43 05 229, e-mail: sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl, www.szczecin.rdos.gov.pl
 • Lokalna Organizacja Turystyczna Pojezierza Drawskiego, Stary Rynek 3, 78-520 Złocieniec, Tel. (94) 367 29 82, fax (94) 367 11 70, mail: lot.pd@op.pl, www.zlocieniec.pl
 • Drawieński Park Narodowy, ul. Leśników 2, 73-220 Drawno, tel.: (95) 768 20 51, fax: (95) 768 25 10, e-mail: dpn@dpn.pl, www.dpn.pl
 • Informacja Turystyczna w Drawsku Pomorskim, Tel. (94) 363 25 03, www.drawsko.pl

Jednostki administracyjne:

• Ińsko (stargardzki, woj. zachodniopomorskie)
• Drawsko Pomorskie (drawski, woj. zachodniopomorskie)
• Złocieniec (drawski, woj. zachodniopomorskie)
• Kalisz Pomorski (drawski, woj. zachodniopomorskie)
• Mirosławiec (wałecki, woj. zachodniopomorskie)
• Drawno (choszczeński, woj. zachodniopomorskie)