Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Dolina Pasłęki

Kod obszaru:

PLB280002

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

20669,9 ha

Status formalny:
Obszar wyznaczony Rozporządzeniem Ministra Środowiska

Opis przyrodniczy:

Pasłęka jest drugą co do wielkości rzeką Mazur i ma długość 211 km. Jej źródła znajdują się na Pojezierzu Olsztyńskim pod Gryźlinami (na północ od Olsztynka), na wysokości 157 m n.p.m. Pasłęka wpływa do Zalewu Wiślanego koło Nowej Pasłęki. Największe dopływy to Wałsza i Drwęca Warmińska. Charakterystyczną cechą Pasłęki są zróżnicowane krajobrazowo oraz przyrodniczo tereny przez, które przepływa. Od wąskiej i wciętej doliny otoczonej wysoczyznami - gdzie rzeka ma charakter podgórski, przez płaskie dno doliny rozszerzające się do 1000 m, do uregulowanych i obwałowanych brzegów. Pasłęka uchodzi do Zalewu Wiślanego trzema odnogami, odcinając od stałego lądu 2 wyspy Obszar jest ostoją ptasią o randze europejskiej. Występuje co najmniej 23 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej min. bąk, trzmielojad, 9 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK) min. bielik, kania ruda, orlik krzykliwy. W okresie lęgowym w stosunkowo wysokim zagęszczeniu obszar zasiedla: bocian biały, bocian czarny, błotniak stawowy, derkacz i rybitwa czarna.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Zwiedzanie Doliny Pasłęki można zacząć od końca tzn. od jej ujścia, dojeżdżając pociągiem z Elbląga Zdrój do Braniewa. W Braniewie mamy całą gamę usług noclegowo-gastronomicznych (hotele, pensjonaty agroturystyczne, restauracje, bary, kawiarnie) oraz punkt informacji turystycznej. Przez Braniewo biegną szlaki turystyczne piesze np. czerwony tzw. kopernikowski oraz szlak rowerowy - trasa hanzaetycka. W dorzeczu Pasłęki nocleg można znaleźć także w Spędach i gminie świątki. Tą ostatnią warto odwiedzić ze względu na znajdujące się tu zabytkowe kapliczki osiemnastowieczne i późniejsze (Dąbrówka, Jankowo). Jedna z nich z 1864 r. posiada dzwonnicę z dzwonem pochodzącym z 1498 r. Ponadto na terenie gminy świątki warto obejrzeć dwór klasycystyczny w Kaliatach , a w Różynce piękną drewnianą chałupę i kościół z XVII wieku.
Warmińsko-Mazurska Organizacja Turystyczna mieści się przy ul. Staromiejskiej 1 w Olsztynie. Można zapoznać się ze stroną internetową Organizacji: www.warmia-mazury-rot.pl, a w razie szczegółowych pytań skontaktować się drogą mailową: wcit@warmia.mazury.pl. Lokalne organizacje turystyczne (LOT) można odwiedzić w Szczytnie (LOT Powiatu Szczycieńskiego), Nidzicy (LOT Powiatu Nidzickiego), Mrągowie (LOT „Ziemia Mrągowska”), Morągu (LOT „Kraina nie odkrytych tajemnic”), Iławie (LOT Pojezierza Iławskiego i Dorzecza Drwęcy), Ostródzie (Zachodniomazurska LOT w Ostródzie), Lidzbarku Warmińskim (Stowarzyszenie „Dom Warmiński”), Mikołajkach (LOT Mikołajki).
Można również skontaktować się z jedną z lokalnych grup działania: Związek Stowarzyszeń na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich (Węgorzewo), Stowarzyszenie Rozwoju Wsi i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego w gminie Biskupiec, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIDER w EGO" (Ełk), Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu, Stowarzyszenie LGD "WARMIŃSKI ZAKĄTEK" (Dobre Miasto), Fundacja Lokalna Grupa Działania partnerstwo dla Warmii (Pieniężno, Pakosze), Związek Stowarzyszeń "Kraina Drwęcy i Pasłęki" (Łukta), Związek Stowarzyszeń "Brama Mazurskiej Krainy" (Nidzica).

Zagrożenia:

Zagrożenie dla obszaru stanowią: brak geodezyjnego wydzielenia granic rezerwatu, melioracje, zmiany sposobu zagospodarowywania użytków rolnych, miejscami zbyt intensywny wypas (zniszczenie roślinności na brzegach rzeki), wycinanie nadrzecznych zadrzewień łęgowych, wypalanie wiosenne traw, penetracja brzegów przez rybaków i kłusowników.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Ostoja Bobrów na Rzece Pasłęce - rezerwat przyrody
• Obszar Chronionego Krajobrazu I województwa warmińsko-mazurskiego - obszar chronionego krajobrazu

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• gąsiorek - ptak
• jarzębatka - ptak
• podróżniczek - ptak
• lerka - ptak
• dzięcioł białogrzbiety - ptak
• dzięcioł zielonosiwy - ptak
• zimorodek - ptak
• włochatka - ptak
• rybitwa czarna - ptak
• derkacz - ptak
• zielonka - ptak
• kropiatka - ptak
• żuraw - ptak
• błotniak łąkowy - ptak
• błotniak stawowy - ptak
• kania czarna - ptak
• kania ruda - ptak
• trzmielojad - ptak
• bielik - ptak
• orlik krzykliwy - ptak
• bocian czarny - ptak
• bocian biały - ptak
• bąk - ptak

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9; 10-575 Olsztyn; tel. (089) 52 32 378; fax. (089) 52 32 405; e-mail: wkp@uw.olsztyn.pl; http://www.olsztyn.rdos.gov.pl Wojewódzkie Centrum Informacji Turystycznej; ul. Staromiejska 1, 10-017 Olsztyn , tel.: (089) 53 53 566 , fax: (089) 53 53 566 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Departament Turystyki; 10-562 Olsztyn, ul. Emilii Plater 1, tel.: (089) 52 19 450; fax.: (089) 53 53 566; e-mail: dt@warmia.mazury.pl Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. Staromiejska 1, Olsztyn, tel.: (089) 53 53 565, 53 53 567, fax.: (89) 53 53 566, e-mail: wcit@warmia.mazury.pl, strona internetowa: http://www.warmia-mazury-rot.pl Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie

Jednostki administracyjne:

• Braniewo m. (braniewski, woj. warmińsko-mazurskie)
• Braniewo (braniewski, woj. warmińsko-mazurskie)
• Płoskinia (braniewski, woj. warmińsko-mazurskie)
• Wilczęta (braniewski, woj. warmińsko-mazurskie)
• Godkowo (elbląski, woj. warmińsko-mazurskie)
• Lubomino (lidzbarski, woj. warmińsko-mazurskie)
• Orneta (lidzbarski, woj. warmińsko-mazurskie)
• Gietrzwałd (olsztyński, woj. warmińsko-mazurskie)
• Jonkowo (olsztyński, woj. warmińsko-mazurskie)
• Olsztynek (olsztyński, woj. warmińsko-mazurskie)
• Stawiguda (olsztyński, woj. warmińsko-mazurskie)
• Świątki (olsztyński, woj. warmińsko-mazurskie)
• Łukta (ostródzki, woj. warmińsko-mazurskie)
• Miłakowo (ostródzki, woj. warmińsko-mazurskie)