Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Dziczy Las i Dolina Tywy

Kod obszaru:

pltmp215

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

5963 ha

Status formalny:
Obszar proponowany przez organizacje pozarządowe w ramach Shadow List

Opis przyrodniczy:

Obszar znajduje się na Pojezierzu Myśliborskim. Ukształtowanie terenu nastąpiło podczas ostatniego zlodowacenia czego efektem jest urozmaicona rzeźba, o pagórkowatym charakterze (najwyższe wzniesienie ma 113 m.n.p.m) wraz z licznymi jeziorkami polodowcowymi, głównie rynnowymi ułożonymi w kształt łańcucha (jeziora: Dłużec, Długie). Dominującym siedliskiem są lasy liściaste (łęgi olszowo-jesionowych, żyzne i kwaśne buczyn, olsy, grądy oraz kwaśne dąbrowy). Wśród tych lasów spotkać można torfowiska wysokie, przejściowe i jeziorka dystroficzne. W dolinie Tywy koncentrują się również duże jeziora eutroficzne, wraz z bogatą roślinnością wodną. Spotkać tutaj można również często małe oczka wodne (którym ostoja zawdzięcza bogactwo płazów, w tym liczna populacja kumaka nizinnego czy rzekotki drzewnej). Na obrzeżach kompleksów leśnych oraz na zboczach śródpolnych wykształciły się murawy kserotermiczne i nasypiskowe. Ostoja jest obszarem ważnym dla ochrony bioróżnorodności. Występują tutaj bowiem dobrze zachowane siedliska związane z doliną rzeczną.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Ostoja położona jest na skrzyżowaniu dróg krajowych Gryfino - Myślibórz oraz Pyrzyce - Krajnik Dolny (przejście graniczne nad Odrą). Dojechać tutaj można łatwo komunikacją zbiorową PKS. Jadąc własnym samochodem z Pyrzyc należy kierować się drogą 122 na zachód, a z Gryfina – 121 na południowy – wschód. Nocleg znajdziemy w okolicznych ośrodkach wypoczynkowych i gospodarstwach agroturystycznych.
Zlewnia rzeki Tywy tworzy piękne tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, między innymi kompleks jezior – doskonałe tereny dla wędkarstwa. Otaczające je lasy są bogate w zwierzynę łowną (dzik, jeleń, sarna, ptactwo łowne) oraz pełne grzybów. Lasy przyciągają także zwolenników pieszych i rowerowych wędrówek Wśród lasów i jezior zlokalizowane są ośrodki wypoczynkowe, oraz liczne kąpieliska nad jeziorami w Baniach, Baniewicach, Swobnicy i Strzeszowie. Zieleń lasów okalających liczne jeziora tworzy atmosferę spokoju, sprzyja wypoczynkowi i sprawia że jest to teren warty odwiedzenia.
Ważniejszymi miejscowościami w okolicy są:

Banie

 • Turystyka krajoznawcza: granitowy kościół z XIII wieku, baszta Prochowa z XIV wieku, gotycka kaplica św. Jerzego z XV wieku, budynek poczty z XIX wieku, ryglowo – murowane budynki z architektonicznymi detalami.
 • Turystyka piesza: szlak Równiny Wełtyńskiej (szlak niebieski, 77,6 km)
 • Turystyka rowerowa: szlak zielony (28 km), szlak czerwony (20 km), szlak czarny (19 km)

Gryfino

 • Turystyka krajoznawcza: kościół pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny; Brama Bońska – pozostałość średniowiecznych obwarowań; mury obronne z XIII wieku budowane z kamieni polnych; XIX wieczny Pałacyk pod Lwami – obecnie siedziba Domu Kultury i Centrum Informacji Turystycznej; cmentarz wojenny żołnierzy radzieckich; lapidarium byłych niemieckich mieszkańców Gryfina; symboliczna mogiła – pomnik zwana Golgotą Wschodu pamięci Polaków, którzy nie Powrócili z Syberii, zostali zamordowani na terenie ZSRR oraz żołnierzy polskich, którzy zginęli na frontach II wojny światowej.
 • Turystyka piesza: czerwony Pieszy Szlak Nadodrzański; zielony Pieszy Szlak Woja Żelisława.
 • Turystyka rowerowa: czerwona ścieżka rowerowa Odrzańsko – Bukowa; niebieska ścieżka rowerowa Wełtyńsko – Tywiańska; zielona ścieżka rowerowa Leśna; żółta ścieżka rowerowa Steklińska.
 • Turystyka rekreacyjna: centrum wodne „Laguna” z wieloma wodnymi atrakcjami

Pyrzyce

 • Turystyka krajoznawcza: mury obronne z XIII w. o długości 2000 m; baszty – Sowia, Prochowa, Lodowa, Pijacka, Mnisza; Kościół pod wezwaniem Św. Maurycego; studzienka wzniesiona w miejscu Świętego Źródełka, z którego czerpał wodę św. Otton podczas chrztu pyrzyczan w 1124 r.; ratusz.
 • Turystyka rowerowa: cztery szlaki rowerowe – żółty szlak „Bielice”, zielony szlak „Kozielice”, czarny szlak „Przelewice”, niebieski szlak „Miedwie”.

Strzeszów

 • Turystyka krajoznawcza: Kościół z XIII wieku
 • Turystyka wypoczynkowa: malownicze jezioro wraz z plażą, ośrodek wypoczynkowy Stoczni Szczecińskiej

Trzcińsko – Zdrój

 • Turystyka krajoznawcza: ratusz; kościół Mariacki; Brama Myśliborska; Brama Chojeńska; Brama Strzeszowska; Baszty (Prochowa i Bociania); mury miasta.
 • Turystyka aktywna: sporty wodne; wędkarstwo; hala sportowo – widowiskowa.

Zagrożenia:

Poważnym zagrożeniem dla muraw kserotermicznych jest ich zalesianie. Prowadzi to do całkowej degradacji roślinności charakterystycznej dla tych zbiorowisk. Problemem jest również wprowadzanie obcych lub niezgodnych z roślinnością potencjalną gatunków drzew. Potencjalnym zagrożeniem jest także rozbudowa infrastruktury turystycznej w okolicy ostoi.

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne) *
• grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum)
• kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)
• lasy łęgowe i nadrzeczne zarośla wierzbowe
• naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne
• nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
• torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe) *
• twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea
• żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion)
• ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)
• obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion
• górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk
• ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• wydra - ssak
• kumak nizinny - płaz
• traszka grzebieniasta - płaz
• kiełb białopłetwy - ryba
• koza - ryba
• poczwarówka zwężona - bezkręgowiec
• poczwarówka jajowata - bezkręgowiec
• pachnica dębowa * - bezkręgowiec
• kozioróg dębosz - bezkręgowiec

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie, http://szczecin.mos.gov.pl/, e-mail: sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl Centrum Informacji Turystycznej "Pałacyk pod Lwami" ul. Bol. Chrobrego 48 74-100 Gryfino tel. (0-91) 852 31 83 fax. (0-91) 416 29 50 e-mail: turystyka@gryfino.pl

Jednostki administracyjne:

• Gryfino (gryfiński, woj. zachodniopomorskie)
• Trzcińsko-Zdrój (gryfiński, woj. zachodniopomorskie)
• Banie (gryfiński, woj. zachodniopomorskie)
• Chojna (gryfiński, woj. zachodniopomorskie)
• Kozielice (pyrzycki, woj. zachodniopomorskie)